MERE Om Miljøavgifter I Samfunnsøkonomen

MERE om miljøavgifter i Samfunnsøkonomen

  • 7. mai 2019

I siste nummer av Samfunnsøkonomen skriver Henrik Lindhjem ved Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) og kolleger i SSB, NMBU og Devoteam om folks preferanser for miljøavgifter. Grønn skattekommisjon foreslår blant annet avgifter på rødt kjøtt og bomavgift for å redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensing. Implementering krever støtte i befolkningen, men vi vet lite om hvilken aksept slike avgifter har – utover det vi kan lese om protestaksjoner osv. i mediene. Vi gjennomførte en…

Les mer
Metodikk For Prioritering Av Tiltak Mot Fremmede Arter

Metodikk for prioritering av tiltak mot fremmede arter

  • 22. mars 2019

I 2007 ble det utarbeidet en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (KLD 2007). I 2018 startet arbeidet med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter som vil bli ferdigstilt i 2019, hvor tiltak blir ytterligere konkretisert. Fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet og ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. En sentral oppgave for forvaltningen er å prioritere ressurser til forebyggende eller skadereduserende tiltak. Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, vil…

Les mer
Sammenheng Mellom Kulturminnevern Og Helse?

Sammenheng mellom kulturminnevern og helse?

  • 12. mars 2019

I dette forprosjektet for Riksantikvaren er formålet å finne fram til metoder som kan undersøke og vise eventuelle sammenhenger mellom deltagelse i frivillig kulturminnearbeid og nyttevirkninger for samfunnet, først og fremst i form av helsevirkninger. Det er lite eller ingenting å finne i litteraturen om samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av deltagelse i frivillig kulturminnearbeid, verken når det gjelder helse eller andre nyttevirkninger som bidrag til istandsetting av fysiske kulturminner og bidrag i opplæring av barn og unge,…

Les mer
MERE Om Verdien Av økosystemtjenester På Samisk Senter Ved UiT-Norges Arktiske Universitet

MERE om verdien av økosystemtjenester på Samisk senter ved UiT-Norges arktiske universitet

  • 18. februar 2019

Naturpanelet (IPBES) er en pådriver for utredning av naturens bidrag til menneskelig velferd, såkalte økosystemtjenester. I Norge er dette en ny måte å utrede økosystemer på, der det legges vekt på deltagelse fra relevante brukergrupper i ekspertutredningsarbeidet. I en rundebordsamtale på Samisk senter ved UiT – Norges arktiske universitet 14. februar diskuterte ekspertgruppa og deltagere fra UiT erfaringer med dette arbeidet. Forskerne i ekspertgruppa bak rapporten «Verdien av norske våtmarker» (se vedlagt rapport og sammendrag…

Les mer
MERE Om Nordiske økosystemtjenester

MERE om nordiske økosystemtjenester

  • 6. februar 2019

På oppdrag for Nordisk ministerråd (NMR) har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, utarbeidet en policy brief om nordiske økosystemtjenester – eksempler, anvendelser og kunnskapshull. Briefen gir oversikt over gjennomførte studier i regi av NMR, hvilke økosystemer og økosystemtjenester som er dekket og hvorvidt man har oppgitt økonomiske verdier for tjenestene. Økosystemtjenester fra ferskvann, marine områder og kystvann er spesielt godt dekket. Det mangler fortsatt økonomiske verdier for mange, for ikke å si de…

Les mer
Velfungerende Tilskuddsordning Til Bekjempelse Av Fremmede Arter

Velfungerende tilskuddsordning til bekjempelse av fremmede arter

  • 31. januar 2019

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon evaluert tilskuddsordningen for tiltak mot fremmede arter. Formålet med ordningen er å medvirke til å hindre negativ påvirkning på naturmangfoldet av fremmede arter og spre engasjement rundt bekjempelse av fremmede skadelige arter. Ordningen har høy utløsende effekt (dvs. addisjonalitet), og det er svært god gjennomføringsgrad for prosjekter som får tilskudd. Forvaltningen av ordningen er gjennomført rasjonelt og på en måte som sikrer konsistens, men byr på noen utfordringer som…

Les mer
Mål For Arealbruk I Europeiske Land – Noe å Lære For Norge?

Mål for arealbruk i europeiske land – noe å lære for Norge?

  • 3. januar 2019

MERE (Menon senter for miljø- og ressursøkonomi) har på oppdrag for Klima- og miljødepartementet (KLD) kartlagt utvalgte europeiske lands målsettinger for arealbruk og hvilke virkemidler og tiltak som er igangsatt for å oppfylle målene. Vi har også vurdert om arealmålene ser ut til å ha effekt. Rapporten kan leses her. Bakgrunnen for dette oppdraget er at mål om arealbruk kan vurderes innført i Norge, som et virkemiddel for å øke bevissthet/kunnskap om avskoging. Tanken er…

Les mer
Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo