skip to Main Content

De fleste regioner har ambisjoner om å vokse. Noen kommuner er attraktive å bo i, mens andre er attraktive for næringsetableringer. For å vinne frem i konkurransen tenker flere regioner stadig mer strategisk rundt egen vekst og utvikling.

Bedrifter vil naturlig velge å etablere seg i regioner der de har størst mulighet til å lykkes, som en del av en klynge eller der de har tilgang til rett og nok kompetanse. Resultatet er at næringsutvikling og befolkningsutvikling veves stadig tettere sammen. Sentralisering bidrar til at byer og tettsteder vokser.

Næringsstrukturen i en region og karrieremulighetene som følger av denne er et viktig element i attraktiviteten til bosteder. Og vice versa: Bostedsattraktivitet påvirker muligheten for å utvikle næringslivet; for nyetableringer, innovasjon, vekst og lønnsomhet. Stadig flere kommuner og regioner ser det som hensiktsmessig å se sine egne muligheter og utfordringer i samspill med konkurrerende regioner og nærliggende kommuner.

Menons kommunefordelte nasjonalregnskap og Menons detaljerte bedriftsdatabase er viktige verktøy i arbeidet med regional utvikling.

Innenfor region og kommuneutvikling har Menon hatt oppdrag knyttet til:

  • Næringsplanlegging og strategier for fremtidig regional vekst og utvikling
  • Prosesser og ideverksteder
  • Analyse av regioners muligheter og utfordringer knyttet til bostedsattraktivitet, arbeidsliv, næringsliv og kunnskapsmiljøer
  • Regionale utviklingsmodeller som ser samspillet mellom regioner og unikheten til hver enkelt kommune
  • Drivere for vekst og kartlegging av uutnyttet verdiskapingspotensial
Kontaktperson

Leo A. Grünfeld

Partner og forskningsleder leo@menon.no

(+47) 41105133

Annegrete Bruvoll

Partner annegrete@menon.no

(+47) 997 11 787

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo