2019 107 2

Menon har evaluert Miljødirektoratets tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til tiltak for å ivareta truede arter og truede naturtyper. Menon har sammen med Sweco evaluert disse ordningene.

Midlene bevilges årlig av Stortinget over statsbudsjettets kapittel 1420 post 82, med underpostene 82.1 og 82.2. Formålet med postene er henholdsvis å medvirke til å gjennomføre tiltak for å ta vare på prioriterte og truede arter og utvalgte og truede naturtyper. I perioden 2016-2018 er det gitt totalt 142 millioner kroner i tilskudd over disse postene. I 2018 ble det tildelt 19 millioner i tilskudd til truede arter og 32 millioner kroner til truede naturtyper.

Det brukes relativt mye ressurser til administrasjon av tilskuddsordningen. Dette skyldes at det er svært mange søknader på relativt små beløp, til ulike typer tiltak, som må søkes om, behandles og rapporteres. Det er også flere ledd i søknadsprosessen mellom fylkesmannsembetene og Miljødirektoratet.

Tilskuddsordningen har høy addisjonalitet, det vil si at den utløser tiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført, og man får mye igjen for pengene fordi søkerne i stor grad legger ned egeninnsats i tillegg til tilskuddsmidlene.

Midlene brukes i tråd med formålet. Vi har anbefalinger knyttet til hvordan man kan oppnå bedre måloppnåelse, bedre forvaltning, mindre ressursbruk og hvordan man kan måle effekter.

Rapporten kan lastes ned her.

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo