skip to Main Content

Velfungerende finansmarkeder er en forutsetning for økonomisk vekst og effektiv allokering av samfunnets ressurser.

Menons team kombinerer solid finansteoretisk og samfunnsøkonomisk forståelse med spisskompetanse på empirisk metode og bransjebasespesifikk innsikt. Dette gjør oss i stand til å levere finansielle analyser av høy kvalitet til både markedsaktører og myndigheter.

Eksempler på tjenester vi leverer:

  • Investeringsanalyser på selskapsnivå inkl. nåverdiberegninger basert på risikovektede avkastningskrav
  • Investeringsanalyser på sektornivå inkl. effekter av endringer i nivået på bedrifts- og formuesbeskatning
  • Effektstudier av finansmarkedsregulering
  • Evaluering og design av kapitalvirkemidler
  • Markedsanalyse av kapitalstrukturer i norsk næringsliv
  • Nøkkeltallsanalyser og benchmarking av porteføljebedrifter i investeringsfond eller bedriftskunder til finansinstitusjoner
Kontaktperson

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo