skip to Main Content
Finansmarkeder bilde

Finans og kapitalmarkeder

Finansmarkedene er blodomløpet i økonomien. Velfungerende finansmarkeder er en forutsetning for økonomisk vekst og effektiv allokering av samfunnets ressurser.

Menons team besitter både solid finansteoretisk og samfunnsøkonomisk forståelse. Kombinert med vår spisskompetanse på empirisk metode og bransjebasespesifikk innsikt gjør dette oss i stand til å levere finansielle analyser av høy kvalitet til både markedsaktører og myndigheter.

Blant våre kunder finner man både private og offentlige finansieringsinstitusjoner, som for eksempel banker, private equity fond og statlige investeringsfond. Vi leverer også analyser og rådgivnings¬tjenester til forvaltere av offentlige finansielle virkemidler, herunder departementer, direktorater og kommuner.

Eksempler på tjenester vi leverer:

  • Investeringsanalyser på selskaps- og bransjenivå
  • Herunder nåverdiberegninger basert på risikovektede avkastningskrav og effekter av endringer i nivået på bedrift- og formuesbeskatning
  • Effektstudier av reguleringsendringer
  • Analyser av effekt på tilbud og etterspørsel av finansielle tjenester som følge av ulike typer finansmarkedspolitikk
  • Evaluering og design av kapitalvirkemidler
  • Vurdering av tilstedeværelsen av kilder til markedssvikt, herunder i hvilken grad offentlige kapital¬virkemidler er egnet til å gjøre markedene mer velfungerende
  • Markedsanalyse av kapitalstrukturer i norsk næringsliv
  • Sammensetningen av egenkapital og gjeld, herunder utenlandske direkte-investeringer i Norge (FDI), investeringer av private equity fond, andre typer emisjoner, banklån og obligasjonslån
  • Regnskapsanalyser av porteføljebedrifter i investeringsfond eller bedriftskunder til finans-institusjoner
  • Beregning av bedriftsøkonomiske- og/eller samfunnsøkonomiske nøkkeltall inkludert benchmarking mot øvrige markedstrender eller utvalgte sammenlignbare porteføljer

Kontaktperson

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo