skip to Main Content
Bygg og anlegg bilde

Bygg og anlegg, eiendom

Gjennom produksjon av tilrettelagte bygg for bolig og næringsformål legger bygg- og anleggsnæringen vekstgrunnlaget for økt verdiskaping og sysselsettingsvekst i andre næringer. Ny infrastruktur bidrar til økt konkurransekraft for næringslivet.

Gjennom bygg- og anleggsnæringen muliggjøres vekst og verdiskaping i resten av norsk næringsliv. Næringen er viktig for sysselsetting og verdiskaping i distriktene, samtidig utgjør næringen en betydelig andel av sysselsettingen og verdiskapingen i sentrale strøk. Dette gjør bygg, anlegg og eiendomsnæringen til viktig næring i norsk økonomi.

Investeringer i bygg og anlegg har mye å si for utviklingen i økonomien. Redusert reisetid øker regioners og enkeltbedrifters konkurransekraft, mens bolig- og forretningsbygg muliggjør befolkningsvekst og etablering av nytt næringsliv. Offentlig sektor er en større bestiller av bygninger til samfunnsnyttige formål og er derav toneangivende for næringens satsninger på forskning og utvikling.

Innenfor bygg og anlegg har Menon hatt oppdrag knyttet til:

  • Kartlegging av næringens status og utvikling i norsk økonomi
  • Næringens betydning for sysselsetting og vekst i norske regioner
  • Mål for næringens produktivitet
  • Drivere for vekst og lønnsomhet

Kontaktperson

Heidi Ulstein

Managing Partner heidi@menon.no (+47) 47279843

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo