SISTE 10 PUBLIKASJONER

ICO – funding the future or scaming the fools, foredrag på CryptoFinance 2017

Torbjørn Bull Jenssen, Menons ekspert på Bitcoin og blockchain holdt torsdag 19. oktober et foredrag på Cryptofinance 2017.
I dette foredraget snakker han om «initial coin offerings» (ICO). Dette er en ny metode for å finansiere it- og blokkjede-prosjekter, som har skutt i været det siste året.
Samlet har det nå blitt hentet inn over 2,5 mrd. dollar i prosjektfinansiering gjennom ICOer internasjonalt. Stadig flere norske aktører benytter seg også av denne finansieringsmetoden.
I presentasjonen forklarer Torbjørn først hva ICOer er, før han løfter blikket og vurderer utviklingen i dette markedet, som ser stadig mer ut som en boble.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter:
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Last ned:

Kvalitetssikring (KS1) av KVU rettsbygning i Stavanger

Menon har i samarbeid med DNV GL og ÅF Advansia kvalitessikret konseptvalgutredningen om fremtidig rettsbygning i Stavanger. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Både kvalitetssikrer og KVUen anbefaler at Regjeringen beslutter å dekke domstolenes arealbehov gjennom et nybygg. Et slikt nybygg vil gi god funksjonalitet, og dermed høy kvalitet og effektivitet i saksgjennomføringen, tilstrekkelig kapasitet og økt sikkerhet. Til å være på konseptvalgstadiet har prosessen i Stavanger kommet langt med hensyn til konkrete tomtevurderinger. Blant de vurderte tomtene er både utreder og kvalitetssikrer enige om at Bekhuskaien fremstår som det beste valget. Kvalitetssikrer kan likevel ikke se gode grunner til å låse tomtevalget til de foreslåtte tomtealternativene. Det avgjørende for tomtevalget er at tomten ligger sentralt, kan huse et bygg av tilstrekkelig størrelse og ikke har for høy pris.

KVUen tillegger dagens tinghus en levetid på fem år før behovet for omfattende rehabilitering inntreffer. Til forskjell fra KVUen mener kvalitetssikrer at dagens tinghus vil fungere i inntil ti år til. Dette innebærer at endelig konseptvalg derfor kan utsettes i inntil fem år.

Hensiktsmessigheten ved et nybygg bindes sterkt opp til konkrete funksjonalitets- og sikkerhetsgevinster, samtidig som nybygg ikke anbefales for enhver pris. Det er derfor viktig at mål og krav tydeliggjør forventningene til (for)prosjektet. Kvalitetssikrer justerer derfor både samfunns- og effektmål, samt krav, fra KVUen.

Ansvarlig hos Menon er partner Heidi Ulstein.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Kristina Wifstad, Magnus Gulbrandsen, Gjermund Grimsby, Anders Magnus Løken, Fredrik Einerkjær, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Heidi Ulstein, Kristoffer Midttømme, Kristina Wifstad, Magnus Gulbrandsen, Gjermund Grimsby, Anders Magnus Løken, Fredrik Einerkjær, Olaf Melbø

Last ned:

Reiseliv i nord – Luftfartens betydning for turismen i Nord-Norge

På oppdrag fra Avinor har Menon Economics gjennomført en analyse av reiselivsnæringen i Nord-Norge, luftfartens betydning for turisme og scenarioer for reiselivet i 2030 i landsdelen.

De senere års utvikling i reiselivsnæringen i nord viser at lettere tilgjengelige regioner med en sterk satsning på opplevelsesturisme har hatt den sterkeste reiselivsveksten, spesielt i vintersesongen. Vi finner at god luftfartstilgjengelighet er viktig for reiselivsnæringens størrelse og dens evne til å skape helårs arbeidsplasser. Luftfartsdekning har signifikant positiv sammenheng på verdiskaping i reiselivet, også når vi tar hensyn til sentralitet.

Hovedresultatet av scenarioanalysene er at reiselivsnæringens utvikling er robust for utviklingen i økonomien som helhet i Norge. Dette skyldes at reiselivets inntekter fra forretningsreisende og lokalbefolkning følger innenlandsk vekst, mens inntekter fra turisme øker når kronekursen er svak. Tiltak for økt flykapasitet i områder med svak luftfartstilgjengelighet vil derfor kunne gi positive effekter for reiselivsnæringen uavhengig av økonomiske konjunkturer.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Anders Merckoll Helseth

Last ned:

Konsekvenser for torvnæringen i Norge av en utfasing av bruk av torv

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon kartlagt konsekvenser for torvnæringen i Norge av en eventuell utfasing av bruk av torv.
Torv har unike egenskaper som vekstmedium, og mange av de jordproduktene som selge på hagesentre o.l. består hovedsakelig av torv. Men myrene der torven tas ut har også andre viktige funksjoner, blant annet binder myrene store mengder karbon. Når myrene dreneres for at man skal ta ut torv, slippes det ut klimagasser. Som et mulig tiltak for å redusere klimagassutslipp, vurderer myndighetene nå å fase ut uttak av torv. I dette prosjektet har Menon kartlagt torvnæringen i Norge. Vi har undersøkt hvor stor torvnæringen er i dag, hvordan fremtidsutsiktene er og hvilke konsekvenser en eventuell utfasing av torvuttak vil ha for næringen og aktørene.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kristin Magnussen, Ida Amble Ruge
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ida Amble Ruge

Last ned:

GCE Blue Maritime 2017 – Global Performance Benchmark

Den maritime klyngen på Møre er i endring.

Menon presenterte nylig funnene fra årets klyngeanalyse på GCE Blue Maritimes årskonferanse i Ålesund. Rapporten dokumenter hvordan den maritime klyngen i Møre og Romsdal har utviklet seg de siste årene samt hvordan klyngen har prestert sammenlignet med konkurrenter i Norge og utlandet. Den gir også estimater for forventet utvikling i 2017 og fremtidsutsikter for neste år. Rapporten viser at 2017 vil være nok et annet vanskelig år for klyngen. 2017 er dermed det tredje året på rad med fallende aktivitet og lønnsomhet. Siden 2015 har verdiskapingen falt med nesten 40 prosent, og en av fem ansatte har forlatt den verdensledende klyngen. Samtidig viser analysen at det også er positive tegn i horisonten. Gjennom de siste to årene har klyngen vist en imponerende evne til å omstille seg. I de siste to årene har klyngen igjen skiftet sitt markedsfokus og posisjonert seg i voksende markeder både innen maritim turisme (cruise og passasjerfrakt), fiskeri og akvakultur. Når det gjelder markeder, er klyngen sannsynligvis mer diversifisert i 2017 enn noensinne.

Språk: English | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

English

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Christian Svane Mellbye, Håvard Baustad

Last ned:

Analyse av skatteinntekter i Skedsmo

Ny modell bidrar til økt forståelse av endringer i kommuners skatteinngang

Basert på regresjonsanalyser over tidsperioden 2003-2015 har Menon estimert en modell som forklarer utviklingen i skatteinntekter per innbygger i Skedsmo. Bakgrunnen for analysen er at kommunen har hatt fallende skatteinntekter per innbygger relativt til landsgjennomsnittet siden slutten av 80-tallet. Modellen tar utgangspunkt i Skedsmo samt et utvalg av de 20 kommunene innen pendleravstand fra Oslo som lignet mest på Skedsmo ved inngangen til analyseperioden. Sammenligningen knytter seg til kjennetegn ved kommunens størrelse, geografiske beliggenhet og befolkning. Ved å basere analysen på et utvalg av lignende kommuner oppnår vi en skreddersydd modell som tar inn over seg viktige rammevilkår for skatteinntektene i kommunen som modellen søker å belyse.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Peter Aalen, Gjermund Grimsby, Anne Espelien, Simen Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Peter Aalen, Gjermund Grimsby, Anne Espelien, Simen Pedersen

Last ned:

Verdien av gode råd – Rådgivernæringens størrelse og betydning i Norge

Menon Economics har gjennomført en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen i Norge.

På oppdrag fra Abelia har Menon Economics gjennomført en verdiskapingsanalyse av rådgivernæringen i Norge. Hensikten med prosjektet har vært å vise spekteret av aktører i rådgivernæringen, fra juridiske til tekniske rådgivningstjenester, og for første gang dokumentere deres samlede betydning for norsk økonomi.
De elleve bransjene som utgjør næringen omsatte for 200 milliarder kroner i 2016, har til sammen rundt 110 000 ansatte og står for seks prosent av verdiskapingen i privat næringsliv i Norge. Det private næringslivet er rådgivernes største kunde, hvorav bygg og anlegg, handel og finans kjøper mest rådgivningstjenester. Om lag 10 % av rådgivernes leveranser går til offentlig sektor.

Rådgivernes største verdi er deres kompetanse. En spørreundersøkelse om næringslivets kjøp av rådgivningstjenester besvart av 1229 bedrifter bekrefter dette. Som viktigste grunn til å kjøpe rådgivningstjenester oppgir bedriftene at det ikke er hensiktsmessig å ha all type fagkompetanse internt og at «oppgaver løses mer effektivt» og «ny kunnskap tilføres». Ved å tilby sin kunnskap om beste praksis på tvers av næringer og sektorer, pollinerer rådgiverne næringsliv og offentlig sektor med viktig kompetanse og bidrar til omstilling og eksport.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kristina Wifstad, Ole Magnus Stokke, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kristina Wifstad, Ole Magnus Stokke, Erland Skogli

Last ned:

Kartlegging av ordningen med erstatning i anledning straffeforfølgelse

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Menon Economics og Amplify Data Science (ADS) kartlagt ordningen med erstatning i anledning straffeforfølgning. Målet var at kartleggingen skulle kunne danne utgangspunkt i om lag fem tusen maskinleste vedtak, og en rekke saksopplysninger fra Statens sivilrettsforvaltnings saksbehandlingssystem.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Kristoffer Midttømme, Jens Fredrik Skogstrøm, Ole Henrik Skogstrøm
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Kristoffer Midttømme, Jens Fredrik Skogstrøm, Ole Henrik Skogstrøm

Last ned:

Industrianalyse: Grønne tak og fasader

På oppdrag for Bymiljøetaten har Menon Economics utarbeidet en industrianalyse for grønne tak og fasader. Analysen er en del av kommunens arbeid med å utvikle en strategi for grønne tak for å løse urbane utfordringer. Målet med oppdraget har vært å få bedre innsikt i markedet, fordeler og kostnader ved å velge grønne tak, samt hva som er viktige drivere og hindre for fremtidig vekst.

Analysen viser at det er få leverandører med dette som hovedaktivitet, samtidig finner vi et stort potensial blant leverandører med tilgrensende kunnskapsområde.
Sentrale aktører i bygge- og renoveringsprosjekter anses som viktigste drivere for fremtidig vekst. Arkitekter og rådgivningene ingeniører er særlig viktig i tidlig fase av prosjektet, mens byggeier og byggherre er viktig for at konseptet blir realisert. Myndigheter kan også spille en sentral rolle gjennom krav i reguleringsplaner. Nytteverdiene av grønne tak trekker også frem som viktige drivere.
Kostnader, markedets umodenhet og klimaforhold utgjør de største hindrene.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Kristina Wifstad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Kristina Wifstad

Last ned:

Evaluering av Oslo Business Region

På oppdrag for Oslo Kommune Byrådsavdeling For Næring og Eierskap har Menon evaluert arbeidet til kommunens næringsutviklingsselskap Oslo Business Region (OBR) i perioden 2014-2016. Vi ser spesielt på hvor fornøyde ulike aktører i økosystemet er med hvordan OBR prioriterer innsatsområder og hvor fornøyde aktørene er med oppgavene OBR faktisk har utført. Videre ser vi på organisering av tilsvarende organisasjoner i andre nordiske storbyer, for å hente erfaringer og innspill til videre organisering.

Evalueringen viser at aktørene innenfor gründerskap, det innsatsområdet som har blitt sterkest prioritert, er svært fornøyde. Likevel finner vi at OBR har prioritert for snevert, slik at store deler av næringslivet og relevante aktører i akademia og det offentlige ikke opplever å få den bistanden de ønsker og forventer fra et offentlig næringsutviklingsselskap. Samtidig har OBR begrensede ressurser og har gjort bevisste prioriteringer etter hvor de mener det har vært størst behov. Menon foreslår å spisse mandatet til OBR, og heller la andre ta seg av deler av arbeidsområdene som er tiltenkt OBR. OBR har for mange arbeidsområder og for lite ressurser, og har spesialisert seg på gründerskap som en konsekvens av prioriteringen gjennom perioden som har vært.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Kristina Wifstad, Leo A. Grünfeld, Einar Leknes
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Kristina Wifstad, Leo A. Grünfeld, Einar Leknes

Last ned: