SISTE 10 PUBLIKASJONER

Følgeevaluering av klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. På oppdrag for Miljødirektoratet gjennomfører Menon en treårig følgeevaluering av ordningen. Vi finner at Miljødirektoratets prioriteringer er godt i samsvar med formålene om å bidra til reduserte klimagassutslipp på kort og lang sikt. Ordningen stimulerer kommunene til å identifisere mulige tiltak for reduserte utslipp lokalt, og den bidrar i stor grad til prosjekter som ellers ikke blitt realisert. Det er få prosjekter som har fått støtte som ikke har blitt gjennomført. Ordningen virker til å heve kompetansen i kommunene og til nye klimatiltak, og har spredningseffekter til andre kommuner. I 2017 ble det gitt tilskudd til i underkant av 200 søknader. Det er stor variasjon i tiltakene i prosjektene som har fått støtte, og de fleste av tiltakene forventes å ha virkninger lang tid framover.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Christian Grorud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Christian Grorud

Last ned:

Modenhetsnivået til kjøretøy- og fartøyteknologier for alternative drivstoff/energibærere

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en kort beskrivelse av modenheten for transportmidler som benytter elektrisitet, hydrogen, biodrivstoff og natur- og biogass. Vi skiller mellom personbil, buss, varetransport på vei, ferge og hurtigbåt og annen sjøtransport

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Øyvind Nystad Handberg, Christian Grorud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Øyvind Nystad Handberg, Christian Grorud

Last ned:

Fylkes- og kommunefordelt eksport i 2017 – betydning for sysselsetning

Menon har kartlagt total norsk eksport på fylkesnivå. Rapporten viser hvordan eksporten legger grunnlag for verdiskaping og sysselsetting, både i de bedrifter som eksporterer og i de bedrifter som leverer varer og tjenester til eksportbedriftene. Rapporten er utarbeidet i forbindelse med NHOs årskonferanse for 2019.
Kontaktperson i Menon: Sveinung Fjose

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia

Last ned:

Mål for arealbruk i utvalgte europeiske land – noe å lære for Norge?

MERE (Menon senter for miljø- og ressursøkonomi) har på oppdrag for Klima- og miljødepartementet (KLD) kartlagt utvalgte europeiske lands målsettinger for arealbruk og hvilke virkemidler og tiltak som er igangsatt for å oppfylle målene. Vi har også vurdert om arealmålene ser ut til å ha effekt.

Bakgrunnen for dette oppdraget er at mål om arealbruk kan vurderes innført i Norge, som et virkemiddel for å øke bevissthet/kunnskap om avskoging. Tanken er at et mål for arealbruk vil kunne øke bevisstheten om arealforvaltning i klimasammenheng og konsekvensene av arealbruksendringer, samt bidra til en mer helhetlig og effektiv arealbruk.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Sofie W. Skjeflo, Siri Voll Dombu, Kristin Magnussen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Sofie W. Skjeflo, Siri Voll Dombu, Kristin Magnussen

Last ned:

Evaluering av RV.13 Hardangerbrua

På oppdrag for Concept-programmet ved NTNU har vi gjennomført en etterevaluering av rv.13 Hardangerbrua med tilførselsveger.
Hardangerbrua er en bru på rv. 13 mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang kommune. Brua åpnet for trafikk 17. august 2013 og erstattet fergeforbindelsen Bruravik–Brimnes. Prosjektet hadde en samlet kostnad på 3 266 millioner kroner (2018-kroner).
Prosjektet har redusert reisetiden over Hardangerfjorden i indre Hardanger, og med dette reisetiden mellom Østlandet og Vestlandet via Hardangervidda.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Lars Martin Haugland, Peter Aalen, Magnus Gulbrandsen, Olaf Melbø, Morten Welde, Øyvind Lervik Nilsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Lars Martin Haugland, Peter Aalen, Magnus Gulbrandsen, Olaf Melbø, Morten Welde, Øyvind Lervik Nilsen

Last ned:

Tiltak for å ta vare på truet natur

Mange arter og naturtyper er truet globalt, og også i Norge. I en ny rapport har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som har vært prosjektleder, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NTNU Vitenskapsmuseet for å identifisere, vurdere og beregne tiltakskostnader for tiltak som kan ta vare på truet natur i Norge. MERE har stått for alle økonomiske beregninger mens de andre forskningsinstituttene har utarbeidet de naturfaglige vurderingene. MERE har utarbeidet kostnader for mer enn 300 aktuelle tiltak for å ta vare på 90 truede arter og 32 naturtyper.
Prosjektet er gjennomført for Miljødirektoratet og representerer en helt ny, bredere og mer systematisk måte for å vurdere tilstand, tiltak og virkemidler for å forvalte norsk natur. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det spesielt interessant at de samfunnsøkonomiske vurderingene har skjedd parallelt med og i nært samarbeid med de naturvitenskapelige vurderingene. Dette er en spennende og fremtidsrettet tilnærming som man kan lære av i flere sammenhenger.
NINA Rapport 1554, hvor Kristin Magnussen og Øyvind H. Nystad fra Menon er medforfattere

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Jurister i privat sektor og deres bidrag til verdiskaping

I denne rapporten ser vi nærmere på juristenes bidrag til verdiskaping i samfunnet. Vi fokuserer på de juristene som jobber i næringslivet, både i form av private bedrifter, offentlig eiet forretningsvirksomhet (såkalt Spekter-bedrifter) og organisasjonslivet. Mange jurister jobber i bedrifter som driver advokatvirksomhet og juridisk rådgivning.
I denne rapporten fokuserer vi mindre på denne gruppen, men det er likevel naturlig å omtale dem i analysen fordi de er interessante å sammenligne med. Vi skiller mellom bidrag til verdiskaping i bedriften og verdiskaping utenfor bedriften. Slike beregninger hviler på en rekke forutsetninger og er beheftet med betydelig usikkerhet. Våre kartlegginger av jurister i Norge viser at ca. 6431 jurister jobber i næringslivet utenom advokatselskapene og de juridiske rådgiverne. Dette utgjør ca. 20% av alle med juridisk embetseksamen. Verdiskapingsbidraget per jurist er på 2,4 millioner kroner per år, noe som er mer enn det dobbelte av den gjennomsnittlige lønnsinntekten.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Maren Nygård Basso
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Maren Nygård Basso

Last ned:

Ringsakerfjellet: Ringvirkninger av hytteaktivitet og betydning for regionen

Rapporten beregner den økonomiske aktiviteten på Ringsakerfjellet. Videre beskriver den hvordan reise- og hytteliv i dette området setter spor i hele landet gjennom samlede ringvirkninger på ca 2 milliarder kroner i året. Til sist inneholder rapporten en redegjørelse for hvordan hyttebyggingen de siste 5 årene har påvirket regionens arbeidsmarked (Ringsaker, Lillehammer og Øyer) og kommunale budsjetter. Bygging av over 700 hytter i perioden 2012-2016 har skapt mye aktivitet i næringen og bidratt til at ledigheten i regionen har blitt kraftig redusert. For hver krone Ringsaker kommune påføres av utgifter hentes det inn 10 kroner i inntekter fra hyttebyggingen og relatert aktivitet. Rapporten er skrevet på oppdrag for grunneierne på Ringsakerfjellet.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Tori Haukland Løge, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Førevaluering av oppstartslån

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en førevaluering av ordningen for Oppstartslån. Målet med førevalueringen er å vurdere ordningens samfunnsøkonomiske rasjonale, samt å bidra til best mulig utforming av ordningen. I en førevaluering er det ikke mulig å måle effekten direkte ettersom virkemiddelet ikke er tatt i bruk lenge nok til at det er rimelig å anta en effekt. Vurderingene som gjøres i førevalueringen er derfor basert på en kombinasjon av erfaringer fra brukerne og tilbyderne av ordningen så langt og teoretisk innsikt om kapitalmarkeder og tidligfaseselskaper.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Førevaluering av presåkornordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en førevaluering av Presåkornordningen. Målet med førevalueringen er å vurdere ordningens samfunnsøkonomiske rasjonale, samt å bidra til best mulig utforming av ordningen. I en førevaluering er det ikke mulig å måle effekten direkte ettersom virkemiddelet ikke er tatt i bruk lenge nok til at det er rimelig å forvente en realisert effekt. Vurderingene som gjøres i førevalueringen er derfor basert på en kombinasjon av erfaringer fra brukerne og tilbyderne av ordningen så langt, samt teoretisk innsikt om kapitalmarkeder og tidligfaseselskaper.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo