skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Økonomisk verdi av sjølaksfiske i Norge for fiskerne

Menon Economics har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet den økonomiske betydningen av fiske etter villaks i sjøen for sjølaksefiskerne i Norge.

En etablert form for laksefiske i Norge er fiske med faststående redskaper i sjøen. Dette er en grunneierrett for de med eiendom langs fjorder, kyst og øyer, og redskapene som brukes har landforankring. Denne måten å fiske etter laks på har vært vanlig i Norge minst siden midten av 1800-tallet. Tradisjonelt har motivasjonen for å fiske på denne måten vært å skaffe seg mat og til en viss grad for salgsinntekter. Over tid utviklet fisket seg til å bli en viktigere inntektskilde for en del av fiskerne. I dag er det også slik at en del av fiskerne karakteriserer sjølaksefiske som hobbyfiske. I 2020 var det 956 sjølaksefiskere som til sammen fisket med 1 394 redskaper.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Simen Pedersen, Oddbjørn Grønvik, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Simen Pedersen, Oddbjørn Grønvik, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Norsk reiseliv før, under og etter pandemien

Denne rapporten beskriver utviklingen i næringen før, under og etter pandemien. Årene frem til pandemiens utbrudd var preget av sterk vekst, særlig i utenlandsmarkedene. Interessen for naturbaserte opplevelser i Norge var stor, og næringen utviklet stadig nye attraktive tilbud, ikke minst knyttet til lokalprodusert mat og drikke.

I pandemiens første fase stoppet norsk reiseliv i praksis helt opp. Utenlandsmarkedene forsvant, og yrkesmarkedet var kraftig redusert. Næringens samlede omsetning falt med 24 prosent – etter sammenhengende vekst i 20 år. Eksportinntektene stupte, trolig med om lag 70 prosent. Tross det dramatiske fallet, ble 2020 bedre enn forventet, både med henblikk på omsetning og lønnsomhet.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen, Live Nerdrum, Mathie Rødal
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen, Live Nerdrum, Mathie Rødal

Last ned:

Verdsetting av luftforurensningens kostnader for miljø – en litteraturstudie

For å synliggjøre konsekvenser av luftforurensning i samfunnsøkonomiske analyser benyttes enhetskostnader som kobler verdsettingen av effektene til kg utslipp av en luftforurensningskomponent. Enhetsprisene som brukes i dag, begynner å bli gamle, og i dette prosjektet har vi gjennomført en litteraturstudie for å kartlegge hva som finnes av verdsetting og enhetspriser for luftforurensingens virkninger på miljø. Vi skisserer også hva som bør gjøres fremover for å få gode, oppdaterte enhetspriser. Utredningen er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Link til rapportomtale på Miljødirektoratets nettsider: Verdsetting av luftforurensningens kostnader for miljø – en litteraturstudie – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Kontaktperson i MERE: Kristin Magnussen

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Per Arild Aarrestad, Vegard Bakkestuen, Erlend Magnussen Fleisje, Kari Austnes, Heleen De Wit, Ingvild S. Furuseth
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Per Arild Aarrestad, Vegard Bakkestuen, Erlend Magnussen Fleisje, Kari Austnes, Heleen De Wit, Ingvild S. Furuseth

Last ned:

Utredning av unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Menon har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert unntaket fra Konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker.  Mandatet innebar å vurdere to alternative modeller for fastpris i forskriften foreslått av Nærings- og fiskeridepartementet.

Vår anbefaling er at dagens fastprismodell videreføres med noen tilpasninger:

  • Sette absolutt frist for når nye utgaver av en tittel ikke lenger kan underlegges fastpris
  • Presisere at aktørene ikke kan avtale seg bort fra forlagenes individuelle rett til å justere bindende videresalgspris underveis i fastprisperioden

I tillegg mener vi at skaffe- og leveringsplikt ikke bør innføres på strømmetjenester. Vi mener også det er uheldig at forskriften åpner for så vidtrekkende horisontalt samarbeid som den gjør i dag, og anbefaler at det foretas en gjennomgang av forskriften der man vurderer om man kan oppnå det litteraturpolitiske formålet uten å tillate så utstrakt bruk av horisontalt samarbeid.

 

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Kristoffer Midttømme, Erika Karttinen, Øyvind Vennerød, Katrine Holm Reiso, Anders Myklebust, Leo A. Grünfeld, Tore Slaatta, Helge Rønning, Erling Hjelmeng
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Kristoffer Midttømme, Erika Karttinen, Øyvind Vennerød, Katrine Holm Reiso, Anders Myklebust, Leo A. Grünfeld, Tore Slaatta, Helge Rønning, Erling Hjelmeng

Last ned:

Nye virkemidler for vern av miljø, bedre fiskevelferd og økt verdiskaping

Menon har på oppdrag fra Norske Lakseelver vurdert hvordan man best mulig kan løse miljø- og velferdsproblemene som genereres av oppdrettsnæringen i Norge og samtidig sikre vekst i næringen over tid. Arbeidet her bygger i stor grad på det arbeid vi utførte for Nærings- og fiskeridepartementet i tilknytning til utviklingstillatelsene (Menon-publikasjon Nr. 150/2021).

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Ringvirkninger og samfunnseffekter av Freyrs etablering i Mo i Rana

På oppdrag for Nordland fylkeskommune, Rana kommune og Rana Utvikling har Menon Economics analysert betydningen av etableringen av Freyrs fire battericellefabrikker i Mo i Rana. Analysens formål er å være et kunnskapsgrunnlag for de tre aktørene, slik at de kan forberede seg på endringene Freys etablering vil medføre for kommunen og fylket.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Even Winje, Øyvind Vennerød, Per Fredrik F. Johnsen, Leo A. Grünfeld, Maja Olderskog Albertsen, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Even Winje, Øyvind Vennerød, Per Fredrik F. Johnsen, Leo A. Grünfeld, Maja Olderskog Albertsen, Jonas Erraia

Last ned:

E-helse – markedsundersøkelse

På oppdrag for Direktoratet for e-helse har vi kartlagt den økonomiske aktiviteten på e-helseområdet, der den offentlige helsesektoren er oppdragsgiver. Menon har også utredet kilder til samspillsproblemer. Slike utfordringer bidrar til å forklare hvorfor deler av e-helseaktiviteten i offentlige sektor i dag er organisert slik den er, samt til å belyse problemstillingen om hvorvidt det i dag underinvesteres i e-helse i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erland Skogli, Lars Hallvard Lind, Sebastian Winther-Larsen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erland Skogli, Lars Hallvard Lind, Sebastian Winther-Larsen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Ringvirkninger av norsk sjømatnæring i 2020

Menon har i samarbeid med Nofima og Norce beregnet totale verdiskapings-, sysselsettings- og skatteeffekter av sjømatnæringen i 2020. Ved siden av en nasjonal rapport, har vi også utarbeidet 11 regionale rapporter.

Rapporten viser at sjømatnæringen klarte seg godt gjennom pandemien. Den totale verdiskapingen i sjømatnæringen var på 59 milliarder kroner i 2020. Dette er en nedgang fra 2019, men antall ansatte i næringen økte samtidig med 2.000. Inkluderes ringvirkninger, legger sjømatnæringen grunnlag for 93.600 arbeidsplasser.

For spørsmål, ta kontakt med Jonas Erraia.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Per Fredrik F. Johnsen, Jonas Erraia, Oddbjørn Grønvik, Sveinung Fjose, Atle Blomgren, Øystein Fjelldal, Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Per Fredrik F. Johnsen, Jonas Erraia, Oddbjørn Grønvik, Sveinung Fjose, Atle Blomgren, Øystein Fjelldal, Roy Robertsen, Audun Iversen, Thomas Nyrud

Last ned:

Brønnbåtnæringens samfunnsbidrag

Menon har på oppdrag fra Kystrederiene analysert ringvirkningene som genereres av den økonomiske aktiviteten til den norske brønnbåtnæringen. Analysen peker på at brønnbåtrederiene legger grunnlag for verdiskaping på 5 milliarder kroner i tillegg til å understøtte 4 400 arbeidsplasser i rederiene og i deres leverandører. I analysen diskuterer vi videre næringens betydning for innovasjon, læring og kompetansedeling i resten av økonomien.

 

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Jonas Erraia, Lars Martin Haugland, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Jonas Erraia, Lars Martin Haugland, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Grønn maritim strategi i havnæringene

Den maritime næringen i Norge har gjennomgått store strukturelle og innholdsmessige endringer. De siste 20 årene har næringen blitt transformert fra å være deepsea-dominert til å bli olje- og gassrettet – for så å bli omstilt til å betjene mange ulike havnæringer de siste årene. Maritim næring i dag er med andre ord fundamentalt annerledes enn for 10 år og 20 år siden. Et sentralt poeng i rapporten er at maritim næring i Norge ble mer fragmentert, i betydningen vertikalt dekoblet, etter 2015. En kraftfull omstilling fra olje og gass til nye havnæringer har redusert fragmenteringen, men medført at næringen er vesentlig mer diversifisert i dag enn for 5-10 år siden.

I rapporten drøfter vi hva vi kan vente i årene som kommer – vil det bli en reetablering av en enhetlig maritim klynge, flere sterke og uavhengige verdikjeder eller en gradvis fragmentering? Vi argumenterer for at næringen har gått fra å være en helhetlig maritim klynge til å kunne beskrives som en næring med flere adskilte og separate verdikjeder. Det er fordeler og ulemper med denne utviklingen. For å styrke maritim nærings konkurransekraft fremover anbefaler vi en verdikjedebasert strategi hvor fokuset bør være på å bygge og videreutvikle komplette verdikjeder innenfor havnæringer hvor Norge har sterke konkurranseforutsetninger, i tillegg til å identifisere og å realisere synergier mellom kjedene. Videre bør det tilrettelegges for å styrke varetransportrederiene og økosystemet rundt disse gjennom systematisk satsing på digitale teknologier og ved å bidra til «grønne korridorer» som gir rederiene insentiver til å investere i nullutslippsfartøy.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra NHO.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo