skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Organisering av klimaanalysearbeidet i Norge

På oppdrag for Teknisk beregningsutvalg for klima (TBU klima) har Menon Economics og CICERO kartlagt arbeidet med klimaanalyser i norsk statsforvaltning. Vi peker videre på forbedringsområder og viser til noen overordnede vurderinger for hvordan mulig forbedre klimaanalysearbeidet.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Elise Grieg, Annegrete Bruvoll, Asbjørn Torvanger
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Elise Grieg, Annegrete Bruvoll, Asbjørn Torvanger

Last ned:

Evaluering av Innovasjon Norges oppstartsfinansiering

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en evaluering av deres finansieringstjenester særlig rettet mot oppstartsbedrifter. Innovasjon Norge tilbyr en rekke virkemidler til oppstartsselskaper. I denne evalueringen fokuserer vi særskilt på de tre virkemidlene Markedsavklaringstilskudd, Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristina Wifstad, Leo A. Grünfeld, Per Fredrik F. Johnsen, Henrik M. Foseid
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristina Wifstad, Leo A. Grünfeld, Per Fredrik F. Johnsen, Henrik M. Foseid

Last ned:

Supplerende analyse av “Fremtidens opptak”

Menon Economics har sammen med Holte Consulting og A2 Norge kvalitetssikret prosjektet Fremtidens opptak.

Prosjektets investeringskostnader er under terskelverdien for Statens prosjektmodell. Gitt prosjektets størrelse var det likevel ønskelig med ekstern kvalitetssikring. Vi har på oppdrag for Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet gjennomført en vesentlig nedskalert kvalitetssikring, en såkalt Supplerende analyse.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Heidi Ulstein, Peter Aalen, Trond Aasland, Margrethe Skår, Eivind Molvik, Yngve Holte Olsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Heidi Ulstein, Peter Aalen, Trond Aasland, Margrethe Skår, Eivind Molvik, Yngve Holte Olsen

Last ned:

Muligheter for urban industrialisering i Oslo

På oppdrag for Oslo kommune har Menon Economics analysert muligheter for industriutvikling i Oslo kommune. Dette innebar en gjennomgang av den eksisterende industrinæringen i kommunen, og positive effekter ved industri i en moderne storby.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Jonas Erraia, Leo A. Grünfeld, Stine Victoria Stakkestad, Maja Olderskog Albertsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Jonas Erraia, Leo A. Grünfeld, Stine Victoria Stakkestad, Maja Olderskog Albertsen

Last ned:

Oppfølging av «Trua natur»

Dette er en oppfølging av prosjektet «Tiltak for å ta vare på truet natur» som ble gjennomført i 2018 av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med NINA, NIVA og NTNU Vitenskapsmuseet. Resultatet var en metodikk for å foreslå tiltak som bedrer statusen til truede arter og naturtyper. MERE utviklet metodikken for vurdering av tiltak og beregning av samfunnsøkonomiske tiltakskostnader og gjennomførte kostnadsberegningene for 124 truede arter og naturtyper.

I dette prosjektet er det gjennomført tiltaksvurderinger for 15 nye naturtyper, og vi har gjennomført kostnadsberegninger med i hovedsak samme metodikk som i 2018. Vi har også foreslått videreutvikling av metodikken.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Kostnaden av lukket oppdrettsteknologi

På oppdrag for Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Reddvillaksen, har Menon belyst kostnaden av å gå over til lukket produksjonsteknologi i oppdrettsnæringen. Vi viser til oppdaterte kostnadsanslag for åpen og lukket produksjonsteknologi, og diskuterer faktorer som påvirker oppdretters valg av produksjonsteknologi.

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Oddbjørn Grønvik, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Studie om kontraktstrategi og markedskonkurranse

På oppdrag for Concept har Menon Economics gjennomført en studie av hvordan offentlige byggherrer vurderer markedet og konkurransesituasjonen i forbindelse med utformingen av kontraktstrategien til investeringer som er omfattet av statens prosjektmodell.

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Erika Karttinen, Christine Mee Lie, Heidi Ulstein, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Erika Karttinen, Christine Mee Lie, Heidi Ulstein, Olaf Melbø

Last ned:

Kompetansebehov og kompetansestrategier som følge av teknologiutvikling i maritim næring

På oppdrag fra Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart har Menon Economics kartlagt kompetansebehovet i maritim næring som følge av teknologiutviklingen. Rapporten er avgrenset til å fokusere på rederienes kompetansebehov, både for de som jobber i landorganisasjonene og for de som jobber på sjøen.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Maren Nygård Basso, Sander Aslesen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Maren Nygård Basso, Sander Aslesen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Skøyen, Lysaker og Fornebu som innovasjonsdistrikt

I denne rapporten presenterer vi en forstudie om muligheter for utvikling av ett eller flere innovasjonsdistrikter i Skøyen-, Lysaker- og Fornebuområdet. Gjennom å dyrke frem egenskapene som preger et innovasjonsdistrikt vil konkurranseevnen og verdiskapingen i disse områdene, så vel som i hele regionen øke. Det bidrar til å gjøre både byen og distriktene mer attraktive for lokalisering av arbeidsplasser. Det er både positivt for bedriftene og innbyggerne i distriktene så vel som for hele samfunnet totalt sett. Rapporten inneholder en kartlegging av aktivitet og næringsliv i områdene og peker på mulighetene fremover. Mer spesifikt kartlegges næringsstruktur, kompetansesammensetning, innovativ aktivitet og geografien knyttet til de som jobber i disse distriktene. Deretter vurderer vi distriktene separat og samlet i lys av egenskaper som bør være på plass for å bygge innovasjonsdistrikter. Vi drøfter også mulige koblinger opp mot andre innovasjonsdistrikter i Oslo-regionen som er under utvikling i dag.

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Jonas Erraia, Stine Victoria Stakkestad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Jonas Erraia, Stine Victoria Stakkestad

Last ned:

Forprosjekt om den samfunnsøkonomiske verdien av å forebygge mot fysisk risiko som er utløst av klimaendringer

Klimaendringene gjør Norge mer utrygt. Endringene vil blant annet medføre større fare for ekstrem nedbør, flom, skred og stormflo, og slike hendelser vil skje hyppigere og med større intensitet. Vi kan langt på vei sikre oss mot fysisk klimarisiko ved å vite mest mulig om sannsynligheter for og konsekvensene av mulige kommende hendelser. Således kan vi tilpasse samfunnet til et endret klima. Å sikre seg mot all risiko i Norge er imidlertid en umulig oppgave, både fordi det vil skje hendelser som ikke kan forutses, og fordi risikoen i mange tilfeller er lav i forhold til kostnadene ved sikring. Da vil det være mer lønnsomt å ta kostnadene først når hendelsene inntreffer. Vi bør skaffe oss mest mulig kunnskap om risikoen og innta en nyansert tilnærming til hvilken risiko vi skal sikre oss mot og hvilken risiko vi kan leve med.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Simen Pedersen, Sebastian Winther-Larsen, Øyvind Nystad Handberg, Unni Eidsvig
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Simen Pedersen, Sebastian Winther-Larsen, Øyvind Nystad Handberg, Unni Eidsvig

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo