SISTE 10 PUBLIKASJONER

Klimaomstilling i norsk næringsliv

Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst.

Våre analyser viser at størstedelen av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i næringer som kan karakteriseres som grønne. Samtidig står de næringene med høyest utslippsintensitet for 80 prosent av utslippene, 10 prosent av sysselsettingen og 60 prosent av eksporten.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Even Winje, Marian Scheffer, Sveinung Fjose, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Even Winje, Marian Scheffer, Sveinung Fjose, Gjermund Grimsby

Last ned:

Arkivverkets geografiske oppgaveløsing og tilstedeværelse

Økt avlevering av digitalt materiale fra forvaltningen og økte forventninger til digital tilgang til arkivmateriale gjør at Arkivverket er i en brytningstid. Arkivverket har behov for økt handlingsrom og styringsfleksibilitet i sin oppgaveløsing for å prioritere digitaliseringsarbeidet, samtidig som det fysiske arkivmaterialet forvaltes på en tilfredsstillende måte. Digitaliseringssatsingen holdes tilbake av at Arkivverket har en geografisk tilstedeværelse og oppgaveløsing tilpasset forvaltning av fysisk arkivmateriale. I denne utredningen har vi identifisert konseptuelle løsninger som gir økt fleksibilitet for Arkivverket til å løse oppgavene gjennom redusert behov for geografisk tilstedeværelse, samtidig som det fysiske arkivmaterialet forvaltes på en tilfredsstillende måte.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Lars Stemland Eide, Sigrid Hernes, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Line Helen Dyb
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Lars Stemland Eide, Sigrid Hernes, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Line Helen Dyb

Last ned:

Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front

Klimatilpasningsnettverket I Front ble etablert i 2015 og er et samarbeid mellom 11 bykommuner og Miljødirektoratet. Formålet med nettverket er å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og utprøving av klimatilpasningstiltak. Målet er å øke klimarobustheten til nettverkskommunene og andre kommuner. Nettverksperioden ble satt til fem år ved etablering.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Sunneva Julilebø, Simen Pedersen, Lars Skage Engebretsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Sunneva Julilebø, Simen Pedersen, Lars Skage Engebretsen

Last ned:

Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Menon Economics har i samarbeid med forskere fra NOVA og fra Helseøkonomisk Analyse, evaluert investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, på oppdrag fra Husbanken.  Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem ble etablert i 2008 med formål om å stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av plasser i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Nina Bruvik Westberg, Sofie W. Skjeflo, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Gjermund Grimsby, Henning Øien, Jardar Sørvoll, Tor Iversen, Terje P. Hagen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Nina Bruvik Westberg, Sofie W. Skjeflo, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Gjermund Grimsby, Henning Øien, Jardar Sørvoll, Tor Iversen, Terje P. Hagen

Last ned:

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

I denne rapporten ser vi på Norges handelssamkvem med EU og drøfter hvordan en alternativ handelstilknytning til EU ville sett ut for Norge og norsk handel, sammenlignet med hvordan dette ser ut under dagens EØS-avtale.

Rapporten ser særlig på:
• Omfanget av norsk handel med EU, med et spesielt blikk på Storbritannia og Norden
• Hvor viktige disse eksportmarked er for norsk næringsliv når man ser bort fra olje og gass?
• Hvordan Norges eksport til EU har utviklet seg over tid?
• Hvor viktig eksporten er for sysselsettingen i norsk næringsliv?
• Hva ville en alternativ tilknytning til EU kunne dekke?

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Ellen Hveem, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Ellen Hveem, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Kvalitet på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal kommuner gjennomføre konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. En konsekvensutredning omfatter å vurdere vesentlige virkninger av arealbruken for miljø og samfunn. På denne bakgrunn ønsket Miljødirektoratet en vurdering av hvordan klima- og miljøtemaer håndteres i konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel. Vår gjennomgang av et representativt utvalg konsekvensutredninger (med tilhørende planprogram og saksfremlegg der de var tilgjengelige) og intervjuer med utvalgte fylkesmenn og kommuner viser at kvaliteten på konsekvensutredningene kan forbedres betydelig.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Frode Løset
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Frode Løset

Last ned:

Flytende havvind

Menon Economics har vurdert verdiskapingspotensialet som ligger i en norskbasert industri for flytende havvind, med hensyn til markedsutvikling og global konkurransekraft. Studien er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

Norske aktører står bak sentrale teknologikonsepter i den pågående utviklingen innen flytende havvind, og kompetansen fra olje- og gassektoren bidrar til et betydelig potensial for å ta andeler i et globalt marked.

Menon Economics have examined the potential for value creation in the Norwegian floating offshore wind power industry, with a focus on market development and global competitiveness. The study was conducted on behalf of Norwegian Offshore Wind Cluster, in collaboration with Export Credit Norway, Norwegian Shipowners’ Association, GCE NODE, Haugaland Vekst and Greater Stavanger.

Executive summary in English.

 

Språk: English | År: 2019
Forfatter: Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

English

År:

2019

Forfatter:

Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Lektorkompetanse og lønn i videregående skole

Mens andelen i befolkningen med høyere utdanning i Norge har økt kraftig de siste førti årene, har utviklingen i videregående skole gått motsatt retning. Siden 1970-tallet har andelen av lærere i videregående skole med lektorkompetanse falt fra i overkant av 70 prosent til dagens nivå på rett under 40 prosent. I tillegg er det store forskjeller i dekningen av lektorer mellom norske regioner. Mens andelen lektorer av alle undervisningsansatte utgjør 58 prosent i Oslo og 50 prosent Akershus, er den på under 30 prosent i Nordland og Finnmark. Mye av forskjellene kan forklares på bakgrunn av sammensetningen av elevmassen: Fordi yrkesfagelevene har færre «allmenne» fag, vil en høy andel yrkesfagelever i den samlede elevmassen dempe behovet for lektorkompetanse i fylket. Selv kontrollert for dette er det imidlertid betydelige geografisk variasjoner i lektordekning.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Gjermund Grimsby, Christine Mee Lie, Linn Karina Stormo, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Gjermund Grimsby, Christine Mee Lie, Linn Karina Stormo, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Grønn maritim

På oppdrag for Rederiforbundet, Envoa, Eksportkreditt Norge og NCE Maritime CleanTech har Menon kartlagt omsetning, sysselsetting, eksport og investeringer i grønn maritim.  Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant av 5 milliarder kroner. Både omsetning og investeringer har blitt mangedoblet siste år.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Fra sjø til land – Maritime karriereveier

På oppdrag fra Norsk Sjøoffisersforbund har Menon Economics kartlagt sjøfolks karriereveier til sjøs og på land. Hensikten er å få innsikt i hvor og hvordan den maritime kompetansen anvendes, hva slags maritim kompetanse det er behov for i årene fremover, hvilke utfordringer og tilpasningskrav det stiller utdanningsinstitusjonene overfor og hvor stort behovet vil være i årene fremover for maritim sjøkompetanse.

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo