SISTE 10 PUBLIKASJONER

Evaluering av fylkesmannsembetenes og sysselmannen på Svalbards arbeid mot fremmede arter

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi evaluert midlene til bekjempelse av fremmede arter som tildeles til fylkesmannsembetene og sysselmannen på Svalbard over kapittel 1420, post 21. Formålet med midlene er å bekjempe fremmede arter. I perioden 2009–2019 har embetene og Sysselmannen blitt tildelt 86 millioner kroner til å gjennomføre bekjempelses-, kartleggings- eller informasjonstiltak. Tildelingene har høy utløsende effekt. Midlene er gitt til prosjekter innenfor formålet med tildelingene, og ville i liten grad blitt gjennomført uten de tildelte midlene. Samtidig er det vanskelig å vurdere effekten av tiltakene. For å sikre en mer koordinert innsats mot fremmede arter, anbefaler vi at Miljødirektoratet tydeliggjør hvilke arter og områder som skal prioriteres, samt hva slags informasjon de ønsker innrapportert. Det er også behov for å spisse de regionale handlingsplanene slik at de blir bedre prioriteringsverktøy for embetene og Sysselmannens arbeid mot fremmede arter. Videre bør man vurdere om det skal etableres et sentralt tiltakssystem med informasjon om effekter og kostnader knyttet til bekjempelsesmetoder. Arbeidet er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Maria Rød, Hanno Sandvik, Rakel Blaalid, Trygve Hesthagen, Magni Olsen Kyrkjeeide
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Maria Rød, Hanno Sandvik, Rakel Blaalid, Trygve Hesthagen, Magni Olsen Kyrkjeeide

Last ned:

Evaluering av bruken av midler til opprydding i forurenset grunn og forurenset sjøbunn

Er nytten større enn kostnadene ved opprydding i forurenset sjøbunn?

På bakgrunn av spørsmål i Stortinget, har vi gjennomført en evaluering av midlene som er brukt på å rydde opp i sedimenter og grunn som er forurenset med miljøgifter. Det er brukt over en milliard kroner på slik opprydding i perioden 2006-2018. I dette prosjektet har vi vurdert om pengene er brukt i tråd med hensikten og om gevinstene står i forhold til kostnadene. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet, og i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Siri Voll Dombu, Kaja Høiseth-Gilje, Morten T. Schaanning, Morten Jartun, Marianne Olsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Siri Voll Dombu, Kaja Høiseth-Gilje, Morten T. Schaanning, Morten Jartun, Marianne Olsen

Last ned:

Kartlegging av støtteordninger med negative konsekvenser for naturmangfold

I dette prosjektet har vi på oppdrag for Klima- og miljødepartementet (KLD) gått systematisk gjennom norske støtteordninger som kan ha ikke-ubetydelige negative konsekvenser for naturmangfold. Dette inkluderer både tilskuddsordninger, subsidier og skatteutgifter. I prosjektet har vi fokusert på ordninger som har direkte virkninger på biologisk mangfold i Norge. Vi finner at både innenfor Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet er det støtteordninger som kan ha negativ påvirkning på biologisk mangfold. Vi finner likevel at det er færre støtteordninger med direkte negative konsekvenser nå enn ved en gjennomgang i 2008, og at det i større grad stilles krav til ivaretagelse av biologisk mangfold ved tildeling. Vi finner også at det kan være de mange ordningene med mer indirekte effekter som kan ha størst negativ betydning for biologisk mangfold i Norge over tid. Prosjektet er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Rapporten finnes også på  Klima- og miljødepartementets hjemmeside.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg, Maria Rød, Vegard Bakkestuen, Graciela Rusch, Jørgen Rosvold, Jenni Nordén
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg, Maria Rød, Vegard Bakkestuen, Graciela Rusch, Jørgen Rosvold, Jenni Nordén

Last ned:

Redusert kjøttproduksjon og virkninger for annen matproduksjon

På oppdrag fra MatPrat har Menon vurdert mulighetene for å legge om til annen matproduksjon på jordbruksarealer som vil bli overflødige hvis kjøttproduksjonen i Norge reduseres som følge av lavere kjøttforbruk per innbygger. Dette er en oppfølging av et arbeid (Rapport 49/2019) som Menon gjorde for MatPrat i 2019, med beregninger av økonomiske konsekvenser av redusert kjøttforbruk fram mot 2027.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Siri Voll Dombu, Annegrete Bruvoll, Siri Vikøren
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Siri Voll Dombu, Annegrete Bruvoll, Siri Vikøren

Last ned:

Utvikling i næringskonsentrasjoner og marginer i Norge

På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon Economics estimert utviklingen i næringskonsentrasjon i norske næringer i perioden 1992 til 2018, der næringskonsentrasjon fungerer som en proxy på markedskonsentrasjon.

Formålet med studien er todelt: For det første ønsker vi å se hvordan utviklingen er i Norge sammenlignet med studier av USA og Europa, og for det andre ønsker vi å benytte unike, norske registerdata til å gjøre mer dyptgående analyser.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Marian Scheffer, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Gjermund Grimsby, Hans Hvide
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Marian Scheffer, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Gjermund Grimsby, Hans Hvide

Last ned:

Følgeevaluering av Presåkornordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgevaluering av Presåkornordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn fra førevalueringen av ordningen gjennomført av Menon høsten 2018. Presåkornordningen er et av tre nye virkemiddel hvor Innovasjon Norge har satt i gang følgeevalueringer, de to andre programmene er Oppstartlånordningen og Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringer skiller seg fra tradisjonelle ex-post evalueringer ved at det det er for tidlig å vurdere ordningens effekt, i stedet er fokuset på ordningens relevans og utforming og hvordan disse legger til rette for størst mulig forventet effekt. I følgeevalueringen gis det anbefalinger for hvordan ordningen fremover kan utformes på best mulig måte, samt hvordan man bør gå fram for å måle effekt når det er tilstrekkelig historikk.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Følgeevaluering av oppstartlån

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgeevaluering av Oppstartlånordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn fra førevalueringen av Oppstartlånordningen, som Menon gjennomførte høsten 2018. Oppstartlån er et av tre nye virkemiddel hvor Innovasjon Norge har satt i gang følgeevalueringer, de to andre programmene er Presåkornordningen og Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringer skiller seg fra tradisjonelle ex-post evalueringer ved at det det er for tidlig å vurdere ordningens effekt, i stedet er fokuset på ordningens relevans og utforming og hvordan disse legger til rette for størst mulig forventet effekt. I følgeevalueringen gis det anbefalinger for hvordan ordningen fremover kan utformes på best mulig måte, samt hvordan man bør gå fram for å måle effekt når det er tilstrekkelig historikk.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Følgeevaluering av Vekstgarantiordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgeevaluering av Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn gjort i førevalueringen av samme ordning i 2017. Målet med følgeevalueringen er å undersøke om funnene i førevalueringen fortsatt er gyldige, om rådene fra førevalueringen er fulgt opp, gjøre preliminære tester av ordningens effekt, samt å bidra til best mulig utforming av ordningen basert på erfaringer fra brukere, andre land og teoretisk innsikt.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

Menon har analysert tre tidligere kommunesammenslåinger i et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å formidle erfaringer til de nylig sammenslåtte kommunene og senere sammenslåinger. Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket, at de har fått større økonomisk robusthet – særlig de minste kommunene, og at mengde og bredde i kompetansebasen har økt.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Ellen Hveem, Peter Aalen, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Ellen Hveem, Peter Aalen, Jonas Erraia

Last ned:

Nye muligheter i Bergensregionen

I denne analysen studerer Menon, i samarbeid med COWI, effektene en etablering av flere datasentre i Bergensregionen vil ha på sysselsetting, verdiskaping og videre næringsutvikling både i regionen, nærliggende fylker og nasjonalt. Datasentervirksomheter er foretak som driver med lagring og styring av store mengder data. Datasenterindustrien er den kraftkrevende industrien som vokser raskest i verden akkurat nå, og i årene som kommer forventes det etablering av flere slike sentre i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Caroline Wang Gierloff, Anders Myklebust, Jonas Erraia, Geir Thomas Johansen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Caroline Wang Gierloff, Anders Myklebust, Jonas Erraia, Geir Thomas Johansen

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo