SISTE 10 PUBLIKASJONER

Kostnader og nytte ved insektovervåking

Insekter spiller mange og svært viktige roller i naturen, både f.eks. som pollinatorer som er viktig for jord- og hagebruksproduksjon, som mat for fugl og fisk, som nedbrytere av avfallsstoffer, osv. Derfor er det slått alarm når man i flere land har oppdaget drastisk nedgang i insektbestanden. For å undersøke hva som skjer med insektbestanden i Norge, er det foreslått et overvåkingsprogram for å følge med på hva som skjer.

I dette prosjekter har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kommet med forslag til overvåkingsopplegg, mens Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har regnet på kostnader og nytte for samfunnet av et slikt overvåkingsprogram.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg, Ståle Navrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Øyvind Nystad Handberg, Ståle Navrud

Last ned:

Kartlegging av nærskipsfart

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Menon Economics kartlagt utfordringer knyttet til finansiering av flåtefornyelse innen nærskipsfarten. Målet med studien var å undersøke hvorvidt lønnsomheten i nærskipsrederiene er for lav til at de kan foreta investeringer i flåtefornyelse. Denne problemstillingen er belyst gjennom studier av nærskipsrederier, banker og transportkjøpere.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med partner Sveinung Fjose.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sveinung Fjose, Maren Nygård Basso, Alexander Wasskog Aamo, Simen Pedersen, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sveinung Fjose, Maren Nygård Basso, Alexander Wasskog Aamo, Simen Pedersen, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Regional effekt av korona for norsk eksportrettet næringsliv

På oppdrag for Eksportkreditt Norge har Menon beregnet regionale sysselsettingseffekter som følge av koronaepidemien og kronefallet.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med partner Sveinung Fjose

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia, Håvard Baustad, Maren Nygård Basso, Erik W. Jakobsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia, Håvard Baustad, Maren Nygård Basso, Erik W. Jakobsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Last ned:

Konsekvenser hvis Norwegian forsvinner fra norsk luftfart

Menon har gjennomført en samfunnsøkonomisk betenkning knyttet til størrelse på redningspakke og konkursfare for Norwegian.

For nærmere kontakt: Gjermund Grimsby

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Gjermund Grimsby, Jon Espen Riiser, Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Gjermund Grimsby, Jon Espen Riiser, Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Uønsket deling av søskenflokker

På oppdrag av Bufdir har Menon ferdigstilt to rapporter innenfor prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet». Rapportene dokumenterer faglitteratur og praksis i norsk barnevern om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem og uønsket oppsplitting av søskenflokker.

Her finner du lenken til rapport 2019-113 Uønsket deling av søskenflokker

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Maria Køber Guldvik, Kaja Høiseth-Gilje, Dag Ellingsen, Elisabeth Backe-Hansen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Maria Køber Guldvik, Kaja Høiseth-Gilje, Dag Ellingsen, Elisabeth Backe-Hansen

Last ned:

Oppfølging av fosterhjem og fosterbarn

På oppdrag av Bufdir har Menon ferdigstilt to rapporter innenfor prosjektet «Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet». Rapportene dokumenterer faglitteratur og praksis i norsk barnevern om oppfølging av fosterbarn og fosterhjem og uønsket oppsplitting av søskenflokker.

Her finner du den første rapporten 2019-112.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Dag Ellingsen, Elisabeth Backe-Hansen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Iselin Kjelsaas, Annegrete Bruvoll, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Dag Ellingsen, Elisabeth Backe-Hansen

Last ned:

Effekt av korona på norsk eksportrettet næringsliv

Menon har beregnet effekt av koronakrisen på norsk eksportindustri frem til 2023.  Beregningene er fokuserer særlig på sårbarhet og fare for arbeidsledighet.  Som følge av stor usikkerhet om utviklingen fremover, er beregningene foretatt i tre scenarier

Prosjektleder: Sveinung Fjose

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia, Håvard Baustad, Maren Nygård Basso, Erik W. Jakobsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Jonas Erraia, Håvard Baustad, Maren Nygård Basso, Erik W. Jakobsen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Last ned:

Ringvirkninger av utenlandske Norwegian-reisendes konsum i Norge i 2019

Denne rapporten presenterer en ringvirkningsanalyse av konsumet til utenlandske flypassasjerer som reiste til Norge med flyselskapet Norwegian i 2019.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Nytte og kostnader ved tiltak mot PFAS- forurenset grunn

På oppdrag for Avinor har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) undersøkt kostnadene og nytten av å gjennomføre tiltak for å rydde opp i forurenset grunn ved norske lufthavner. PFOS (perfluoroktylsulfonat) er en av flere PFAS-er, som er miljøgifter som ikke brytes ned, men blir værende i naturen i lang tid. Stoffene finnes i jord, og kan lekke ut i vann og gå inn i næringskjeden når det tas opp av jord- og vannlevende dyr, og mennesker.

Disse stoffene ble tidligere brukt i brannskum, og selv om Avinor har faset ut bruken for flere år siden, finnes de fortsatt i grunnen der de har blitt brukt. Alle Avinors lufthavner er i større eller mindre grad forurenset av PFOS. Miljødirektoratet har pålagt Avinor å gjennomføre tiltak mot PFOS/PFAS, og vårt arbeid er et ledd i å øke kunnskapen både om kostnader og nytte av slike tiltak.

I dette prosjektet som er et oppfølgingsprosjekt til Menon rapport 2018-70 gjennomførte vi en samfunnsøkonomisk analyse av kostnader og nytte av tiltak mot PFAS ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Fordi det er vanskelig, uten større undersøkelser å verdsette nytteeffektene i kroner, ble analysen gjennomført som en break-even-analyse.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud

Last ned:

Klimatiltak innen godstransport

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon, TØI og DNV GL i dette samarbeidsprosjektet utredet bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske kostnader ved klimatiltak innenfor godstransport på hhv. vei og sjø, samt for godsoverføring fra vei til bane eller sjø. Resultatene viser store forskjeller mellom tiltakskostnadene, målt per tonn CO2, og forskjellige utviklingsbaner fram mot 2030. Det er også store forskjeller i potensialet for å legge om til ulike alternative energibærere eller for overføring fra vei til bane eller sjø.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Jon Espen Riiser, Øyvind Endresen, Lasse Fridstrøm, Nikolai Rivedal, Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Guri Natalie Jordbakke
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Jon Espen Riiser, Øyvind Endresen, Lasse Fridstrøm, Nikolai Rivedal, Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Guri Natalie Jordbakke

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo