SISTE 10 PUBLIKASJONER

Bildeling i Sandefjord

Sandefjord kommune har utarbeidet en klima- og energiplan, der et viktig formål er å bidra til reduserte utslippene av klimagasser. I planen identifiserte man at personbiltrafikken er én av de største kildene til utslipp av klimagasser. Som et tiltak for å redusere utslippene ønsket kommunen å kartlegge potensialet, mulige etableringsbarrierer og virkemidler for bildeling, samt klimagevinster av en eventuell ordning. Basert på erfaringer fra andre norske byer er vår vurdering at etterspørselsgrunnlaget blant privatpersoner i Sandefjord ikke er tilstrekkelig til at et marked for bildeling vil utvikles av seg selv. Skal kommunen sikre et bildelingstilbud, må kommunens selv ta initiativ. Dette kan skje ved at kommunen alene eller sammen med interesserte bedrifter i sentrum tilbyr kjøp av bildelingstjenester, med dedikerte p-plasser til det formålet. Klimaeffekten er avhengig av i hvilken grad bildelingen tar i bruk utslippsvennlig teknologi, sammenlignet med hva brukerne ellers ville valgt uten muligheter for bildeling.

Involvering av bedrifter og innbyggere i Sandefjord sentrum i utforming og utvikling av tilbudet vil på lengre sikt kunne gi en klimagevinst. Klima-gevinsten blir størst hvis tilbudet medfører at bedrifter og privatpersoner bytter ut fossildrevne kjøretøy med utslippsfrie delebiler. I tillegg medfører bruk av delebil framfor privatbil trolig en reduksjon i kjørelengder, som gir en addisjonell klimagevinst. Denne effekten avhenger av at delebilbruken erstatter privatbil-bruk, og ikke kollektivreiser, sykkelturer eller gåturer.

Kontaktperson er Simen Pedersen.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Ellen Hveem, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Ellen Hveem, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Kvaliteten på utdanningen i Vg2 maritime fag

Gjennom etableringen av MARKOM2020 har den maritime utdanningen på universitets-, høyskole- og fagskolenivå blitt betydelig styrket. Det har ikke vært den samme satsingen på maritim utdanning i videregående skole. Rektorene ved de maritime videregående skolene og ved de maritime fagskolene er bekymret over at spennet mellom den kompetansen elevene har når de forlater Vg2 maritime fag og den kompetansen de bør besitte når de begynner på fagskolen har økt betraktelig. På vegne av rektorene ved de maritime videregående skolene søkte Færder videregående skole MARKOM2020 om midler til å gjennomføre en nasjonal undersøkelse av kvaliteten på utdanningen i Vg2 maritime fag.

Denne rapporten belyser og drøfter en del sentrale utsagn om rekrutteringsgrunnlaget, innhold og kvalitet på utdanningen i Vg2 maritime fag og ser den opp mot den kunnskapen som kreves av studentene når de starter på fagskolen. Rapporten foreslår også tiltak som kan iverksettes for å møte de utfordringene som er identifisert.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Maren Nygård Basso, Anne Espelien, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Maren Nygård Basso, Anne Espelien, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Overvekt og fedme i Norge: Omfang, utvikling og samfunnskostnader

På oppdrag fra Novo Nordisk har Menon utarbeidet en rapport som gir et anslag på samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme.

Overvekt har blitt en epidemi i store deler av verden. Fedme, som utgjør den mer alvorlige delen av overvektsproblemet, har blitt en av vår tids største helseutfordringer. Om lag 23 prosent av alle nordmenn over 18 år har i dag fedme, altså i underkant av 1 million mennesker. Forekomsten av fedme i Norge ligger over gjennomsnittet for europeiske land. Dette i motsetning til de øvrige nordiske landene som ligger under gjennomsnittet. I følge ulike norske undersøkelser har andelen med fedme doblet seg siden årtusenskiftet.

Overvekt og fedme er antatt å være primærårsak til over 3 200 dødsfall i 2016. Overvekt er særlig en risikofaktor for hjerte- og karsykdom, diabetes, svulster og muskel- og skjelettsykdommer.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Alexander Wasskog Aamo, Lars Hallvard Lind, Anders Myklebust, Linn Karina Stormo, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Alexander Wasskog Aamo, Lars Hallvard Lind, Anders Myklebust, Linn Karina Stormo, Erland Skogli

Last ned:

Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringens verdi 2019 ble lansert 25. april på NHOs helsenæringskonferanse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra et bredt konsortium av private og offentlige aktører i helsenæringen.

Hovedbudskapet i årets rapport er: Helsenæringen i Norge fortsetter å vokse. Vekstraten har ligget rundt 8 prosent de siste årene, og veksttakten ser ut til å fortsette i 2018 og 2019 selv om 2017 viste en liten nedgang. Næringens egen forsknings- og utviklingsaktivitet vokser kraftig. Det samme gjør kapitaltilførselen til oppstarts- og vekstselskaper i næringen. Likevel er helseindustrien i Norge fortsatt liten i en internasjonal målestokk. Skal næringen virkelig få et løft, krever det at hjemmemarkedet – som i stor grad er offentlig – tar en «lokomotivrolle» i implementering av ny teknologi, nye tjenester og nye samarbeidsformer. I tillegg til å styrke norsk helsesektor vil det også gjøre norsk helseindustri mer attraktiv for kunder og investorer utenfor Norge.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Bettina Eileen Engebretsen, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Bettina Eileen Engebretsen, Erland Skogli

Last ned:

Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport

På oppdrag for KS har Menon Economics og TØI utredet innfasingen av fossilfrie kollektivtransportløsninger i fylkeskommunal regi samt fylkeskommunenes merkostnader ved overgangen til disse. Norge har mål om å redusere egne klimagassutslipp, særlig ved å kutte utslipp fra transportsektoren. Som ansvarlig for store deler av kollektivtransporten, spiller fylkeskommunene en viktig rolle i å bidra til å nå disse målene. Utredningen viser at omstillingen til fossilfrie løsninger og nullutslippsløsninger akselererer, og at særlig antallet batteriferger vil vokse sterkt de kommende fem årene. Fortsatt er disse løsningene som regel dyrere enn løsninger på fossile energibærere og merkostnadene bæres i hovedsak av fylkeskommunene.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Siri Voll Dombu, Heidi Ulstein, Rolf Hagman, Tale Ørving
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Siri Voll Dombu, Heidi Ulstein, Rolf Hagman, Tale Ørving

Last ned:

The Leading Maritime Capitals of the World 2019

The Leading Maritime Capitals report for 2019 is out, with fresh insight on which maritime metropolises provide the best support for companies in shipping and related services. Criteria include soft and hard infrastructure and access to world-class talent and services – all key components that maritime businesses need to thrive in their chosen locations.

 

Språk: English | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Håvard Baustad, Sunneva Julilebø, M. Sharin Osman, Alina Villemin, Deepti Sewraz
Last ned
Språk:

English

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Håvard Baustad, Sunneva Julilebø, M. Sharin Osman, Alina Villemin, Deepti Sewraz

Last ned:

Megatrender – hvordan vil de påvirke landbruket?

Menon har i  denne rapporten vurdert hvordan fem globale megatrender vil påvirke jordbruk og matproduksjon. Vi finner det sannsynlig at omsetningen i matindustrien vil øke, dels som følge av økonomisk vekst og økonomisk vekst, og dels som følge av mer vektlegging av kvalitet og helsemessige aspekter ved matproduksjonen.  Vi beregner effekten i tre scenarier for jordbruk og matindustri.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sveinung Fjose

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu

Last ned:

Produktivitets- og verdiskapingsvirkninger av Hordfast

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil senke reisetiden mellom Bergen og Haugesund fra 3 timer til 1,5 timer. Prosjektet er beregnet til å bli svært samfunnsøkonomisk lønnsomt, til tross for at det blant annet innebærer en kostbar 5km lang bro over Bjørnafjorden. I en ny analyse peker Menon Economics på at utbyggingen kan utløse betydelige produktivitetsforbedringer. Slike virkninger, gjerne omtalt som netto ringvirkninger eller mernytte, telles ikke med i nytten i den alminnelige samfunnsøkonomiske analysen, men kommer i tillegg.

Produktivitetforbedringen vil bidra til at Hordfast, som allerede anslås å bli svært lønnsomt for samfunnet, blir enda mer lønnsom. Ved hjelp av makromodellen NOREG estimerer vi at om lag 40 prosent av gevinsten vil tilfalle andre deler av landet enn de direkte berørte fylkene Rogaland og Hordaland. Analysen er utarbeidet på oppdrag for Hordfast AS.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Peter Aalen, Alexander Wasskog Aamo, Heidi Ulstein, Annegrete Bruvoll
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Peter Aalen, Alexander Wasskog Aamo, Heidi Ulstein, Annegrete Bruvoll

Last ned:

Lokal klimatilpasning

Klimaet er i endring og kommunen står i førstelinjen i møtet med konsekvensene. Investeringer i dag for å forberede og tilpasse seg til endringene kan skape store framtidige besparelser, for kommunen, dens innbyggere og næringsliv. Helhetlig planlegging for å møte gradvise endringer i klima samt økt risiko og omfang av ekstremhendelser er viktig for å identifisere de riktige investeringene. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med tre slike arbeider. Formålet er å dele erfaringer som kan være til nytte for andre kommuner.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Simen Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Simen Pedersen

Last ned:

Grunnlag for prioritering av tiltak mot fremmede arter

I 2007 ble det utarbeidet en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (KLD 2007). I 2018 startet arbeidet med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter som vil bli ferdigstilt i 2019, hvor tiltak blir ytterligere konkretisert.

Fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet og ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. En sentral oppgave for forvaltningen er å prioritere ressurser til forebyggende eller skadereduserende tiltak. Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, vil inngå i forvaltningens arbeid med å peke ut fremmede arter som bør prioriteres ut fra en vurdering av noen relevante virkninger for miljø og samfunn.Rapporten inneholder forslag til en metodikk som skal bidra til et bedre og bredere grunnlag for å identifisere hvilke fremmede arter forvaltningen bør prioritere når relevante virkninger for natur og samfunn tas i betraktning. Rapporten beskriver kriterier og fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis forvaltningsprioritet. Videre anvendes disse kriterier og fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis høy prioritet i forvaltningens arbeid mot fremmede arter.

Prosjektet er gjennomfør av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Kristin Magnussen, Sofie W. Skjeflo, Siri Lie Olsen, Hanno Sandvik, Jørn Thomassen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Kristin Magnussen, Sofie W. Skjeflo, Siri Lie Olsen, Hanno Sandvik, Jørn Thomassen

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo