SISTE 10 PUBLIKASJONER

Omstillingsbehov i Møre og Romsdals eksportnæringer

Møre og Romsdal er et av Norges viktigste eksportfylker og står i likhet med resten av landet overfor en betydelig omstilling i årene som kommer.
Menon Economics har i den forbindelse analysert omstillingsbehovet hos seks viktige eksportnæringer i Møre og Romsdal. Disse er maritim næring, sjømatnæringen, petroleumsnæringen, prosessindustrien, ferdigvareindustrien og reiselivsnæringen.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Sigrid Hernes, Maren Nygård Basso, Jonas Erraia, Kay-Erik Stokke
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Sigrid Hernes, Maren Nygård Basso, Jonas Erraia, Kay-Erik Stokke

Last ned:

Energiutredning for Bergen

Menon har kartlagt historisk energiforbruk i Bergen kommune for årene 2009 til 2018, og framskrevet forbruket til 2030. Etter våre anslag har energiforbruket vært noenlunde uendret det siste tiåret, samtidig som kommunen har hatt en vekst i befolkningen på 11 prosent. Fram til 2030 anslår vi en fortsettelse av trenden, med vesentlig reduksjon i utslipp per innbygger, og økte el-andeler. I vår tiltaksvurderinger, finner vi at vesentlige tiltak for utslippsreduksjoner kan gjennomføres uten økninger i elektrisitetstilføreselen.

 

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Jon Espen Riiser, Christian Grorud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Jon Espen Riiser, Christian Grorud

Last ned:

Ringvirkninger av industriutvikling for flytende havvind

Menon Economics har vurdert muligheten for å bygge opp og utvikle en norsk leverandørnæring innen flytende havvind, og hvilke ringvirkninger dette kan gi den norske økonomien. Studien finner at Norge har en unik mulighet for å bygge opp en verdensledende industri, som understøtter en betydelig mengde arbeidsplasser i både leverandørnæringen selv og via ringvirkninger til tilstøtende næringer. Oppdraget er utført på vegne av Haugaland Vekst IKS.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sigrid Hernes, Jonas Erraia, Even Winje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sigrid Hernes, Jonas Erraia, Even Winje

Last ned:

Ringvirkningsanalyse: flytende havvind på Utsira

Menon Economics har på oppdrag for Haugaland Vekst IKS utført en ringvirkningsanalyse knyttet til utbygging og drift av to storskala havvindparker på 500 MW hver ved Utsira Nord. Studien viser at en slik satsing vil gi betydelig økonomisk impuls for Haugalandet og Sunnhordaland, samt utløse ytterligere verdiskapingseffekter på lang sikt

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Sigrid Hernes, Jonas Erraia, Even Winje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Sigrid Hernes, Jonas Erraia, Even Winje

Last ned:

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Endre Kildal Iversen, Bettina Eileen Engebretsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Endre Kildal Iversen, Bettina Eileen Engebretsen

Last ned:

Evaluering av tilskuddsordningen for kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til konfliktdempende tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold.

Formålet med posten er å medvirke til å dempe konflikter i kommuner med ulverevir. I perioden 2017-2019 er det gitt totalt ca. 60 millioner kroner over denne posten. På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) evaluert ordningen. Vi finner at tilskuddsmidlene har høy utløsende effekt og er brukt i tråd med formålet. Formålet er imidlertid bredt definert, og effektene av midlene kan være vanskelig å måle. Vi gir noen anbefalinger for hvordan man kan oppnå bedre måloppnåelse, bedre forvaltning og hvordan man kan måle effekten  fremover.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Maria Rød
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Maria Rød

Last ned:

34 kommuner har til sammen etablert om lag 2 500 km løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpnet for at kommunene kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. Menon Economics har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) vurdert effekter av lovendringen.

Lenke til rapporten.

Ved spørsmål ta kontakt med Simen Pedersen.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Live Nerdrum, Maja Olderskog Albertsen, Odd Inge Vistad, Line C. Wold
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Live Nerdrum, Maja Olderskog Albertsen, Odd Inge Vistad, Line C. Wold

Last ned:

Samfunnsøkonomisk tilnærming til utryddelse av fremmede planter

I samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, NINA, har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) jobbet med mulige strategier for å prioritere innsatsen mot fremmede karplanter, oppsummert i denne rapporten.

Fremmede arter er blant de største truslene mot biologisk mangfold både nasjonalt og globalt, og ressursene for å bekjempe disse artene er svært begrenset i de fleste land, inkludert Norge.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Astrid Brekke Skrindo, Linn Vassvik, Odd Stabbetorp, Vegard Bakkestuen, Anders Often, Siri Lie Olsen, Kristine B. Westergaard, Hanno Sandvik, Rakel Blaalid
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Astrid Brekke Skrindo, Linn Vassvik, Odd Stabbetorp, Vegard Bakkestuen, Anders Often, Siri Lie Olsen, Kristine B. Westergaard, Hanno Sandvik, Rakel Blaalid

Last ned:

Indikatorer for måling av innsats mot fremmede arter

På oppdrag for Miljødirektoratet har vi utviklet et forslag til et sett av indikatorer for bedre å kunne måle fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards innsats mot fremmede arter. Vi foreslår et indikatorsett bestående av 15 indikatorer, som skal måle henholdsvis påvirkning, innsats, resultater og tiltakseffekter.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Hanno Sandvik, Kristine B. Westergaard
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Nina Bruvik Westberg, Hanno Sandvik, Kristine B. Westergaard

Last ned:

Forslag og anbefalinger til indikator for naturmangfold i NTP 2022-2033

I dette notatet presenteres forslag og anbefalinger til indikator for naturmangfold for NTP 2022-2033.Det pekes på hvilke muligheter som finnes på kort sikt, og på muligheter for videre utvikling.

Arbeidet ligger til grunn for beregninger av naturmangfoldindikator for Nye Veier og Statens vegvesen for deres strekninger i NTP 2022-2033.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Bjørn I. Fesche, Øyvind Nystad Handberg, Per Fredrik F. Johnsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Bjørn I. Fesche, Øyvind Nystad Handberg, Per Fredrik F. Johnsen

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo