SISTE 10 PUBLIKASJONER

Spredningsveier for fremmede arter

Hvilke økonomiske faktorer kan forklare spredningen av fremmede arter til Norge?

Spredning av fremmede arter regnes som en av de viktigste truslene mot biologisk mangfold globalt og i Norge, og de kan medføre store kostnader for samfunnet. I dette prosjektet gir Norsk institutt for naturforskning, NINA, status for spredning av fremmede arter i Norge, og viser hvordan ulike arter kommer inn i landet via ulike spredningsveier. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, har gjort analyser som viser at økt befolkning, økonomisk vekst, import og reisevirksomhet er viktige faktorer som bidrar til spredning av fremmede arter. Vi ser også hvordan økonomiske faktorer påvirker ulike spredningsveier over tid. Prosjektet er gjennomført for Miljødirektoratet i et samarbeid mellom NINA og MERE.

Rapporten kan leses her .

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Hanno Sandvik, Siri Lie Olsen, Ditte Katrine Hendrichsen, Joachim Paul Töpper, Olga Hilmo, Erlend Magnussen Fleisje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Hanno Sandvik, Siri Lie Olsen, Ditte Katrine Hendrichsen, Joachim Paul Töpper, Olga Hilmo, Erlend Magnussen Fleisje

Last ned:

Vurdering av tiltak for å redusere samfunnskostnadene knyttet til hjertesvikt

I en tid hvor vi rammes av en alvorlig virus- pandemi (Covid-19) som tar mange liv, kan det være grunn til å påpeke at over 2600 nordmenn dør av hjertesvikt hvert år, og at mange dør altfor tidlig.

Menon har vurdert ulike tiltak for å redusere de årlige samfunnskostnadene på nærmere 50 milliarder kroner knyttet til hjertesvikt, på oppdrag fra Novartis. Vi finner at det er fullt mulig å sikre mange flere gode leveår gjennom relativt enkle og kostnadseffektive tiltak, hvis helsemyndighetene vil prioritere dette. Funnene er publisert i en rapport samt i en forskningsartikkel i publikasjonen Hjerteforum.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Siri Vikøren
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Siri Vikøren

Last ned:

Kultursektorens økonomi i Norge 2018

På oppdrag fra Kulturrådet har Menon Economics, i samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) gjennomført en kartlegging av kultursektorens økonomiske aktivitet for året 2018.

Kultursektoren er her avgrenset til bransjene musikk, bok, kunst, scenekunst og museum og kulturarv.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Jonas Erraia, Terje Gaustad, Anne-Britt Gran
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Maria Køber Guldvik, Jonas Erraia, Terje Gaustad, Anne-Britt Gran

Last ned:

Koronakrisen og kultursektoren

I løpet av mars og april kan over en tredjedel av inntektene i kultursektoren ha forsvunnet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics og BI:CCI som Kulturrådet har fått utarbeidet.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Anne-Britt Gran, Terje Gaustad, Peter Booth
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Nina Bruvik Westberg, Ole Magnus Stokke, Maria Køber Guldvik, Marian Scheffer, Anne-Britt Gran, Terje Gaustad, Peter Booth

Last ned:

Vurdering av samfunnsnytten ved telemedisinsk avstandsoppfølging av øyesykdom

Menon har gjennomført en analyse av en digital samarbeidsløsning mellom optikere og øyeleger. I analysen vurderes potensialet som en slik løsning har med tanke på å redusere samfunnets samlede kostnader, i form av helsetjenestekostnader, produksjonstap og sykdomsbyrde, knyttet til øyesykdom. Analysen viser at en slik løsning har potensial til å redusere årlige samfunnskostnader med mellom 440 og 800 millioner kroner. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Eyecheck System.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Per Fredrik F. Johnsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Per Fredrik F. Johnsen

Last ned:

Behov for oppdatert verdsetting av luftforurensningens kostnader for helse, miljø og materialer

I dette oppdraget for Miljødirektoratet har vi gjennomført et forprosjekt for å etablere status for verdsetting av luftforurensningens kostnader for helse, miljø og materialer og vurdere behovet for oppdaterte verdsettingsfaktorer. Gjennomgangen viste at det er stort behov for oppdaterte verdsettingsestimater både for helse, miljø og materialer, og at det foreligger mye ny kunnskap som kan benyttes for å fremskaffe slike verdier. Vi har foreslått hva som bør være prioriterte utredningsoppgaver for å oppdatere verdsettingsestimatene både for helse, miljø og materialer. Prosjektet er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Prosjekt og videre arbeid er omtalt på Miljødirektoratets hjemmeside her.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Maria Rød, Ståle Navrud, Anette Kocbach Bølling, Marit Låg, Magne Refsnes, Gunn Marit Aasvang
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Maria Rød, Ståle Navrud, Anette Kocbach Bølling, Marit Låg, Magne Refsnes, Gunn Marit Aasvang

Last ned:

Helsenæringens verdi 2020

Den norske helsenæringen hadde en samlet omsetningsvekst på 4,7 prosent i 2018. Rapporten dokumenterer at denne veksten særlig var drevet av store selskaper i den norske helseindustrien. Bedriftene i alle bransjene i helsenæringen rapporterer om ytterligere vekst 2019, noe som resulterer i et vekstestimat for næringen som helhet på 6,2 prosent for 2019 – dette er høyere enn næringens gjennomsnittlige årlige vekst for de siste ti årene.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Bettina Eileen Engebretsen, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Bettina Eileen Engebretsen, Erland Skogli

Last ned:

Oppdaterte prognoser for maritim næring i lys av korona og oljeprisfall

Menon har gjennom mange år utarbeidet den årlige maritime verdiskapningsrapporten som publiseres av Maritimt Forum i begynnelsen av kalenderåret. Ved inngangen til 2020 spådde vi vekst i den maritime næringen, men utsiktene er nå drastisk endret etter utbruddet av koronapandemien og oljeprisutviklingen.

Maritimt Forum har derfor gitt Menon i oppdrag å oppdatere prognosene for den maritime næringen basert på utviklingen i situasjonsbildet siden starten av året.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Erik W. Jakobsen, Jonas Erraia, Bettina Eileen Engebretsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Erik W. Jakobsen, Jonas Erraia, Bettina Eileen Engebretsen

Last ned:

Kunnskap og kunnskapshull for å vurdere lønnsomhet av klimatilpasningstiltak i veisektoren

På oppdrag for Statens vegvesen har Menon og Vestlandsforsking gått gjennom og vurdert problemstillinger, eksisterende kunnskap og kunnskapshull på veien mot å kunne gjøre lønnsomhetsvurderinger av tiltak under klimarisiko. Klimaendringene vil påvirke vegvesenets kostnader for vedlikehold, reparasjoner og gjenoppbygging av deler av veinettet i Norge, og det vil påvirke trafikanter, beboere langs veinettet og andre. Å ikke vurdere disse virkningene gir et mangelfullt beslutningsgrunnlag og kan føre til suboptimal planlegging. I notatet drøftes relevante aspekter på veien til å kunne vurdere virkningene og bruke dette for å vurdere lønnsomhet og prioritere tiltak.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Torbjørn Selseng, Carlo Aall
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Torbjørn Selseng, Carlo Aall

Last ned:

Ringvirkningsanalyse av Hordfast-utbyggingen

Menon har beregnet sysselsettings-, verdiskapings- og skatteeffekter som følge av investering og drift av Hordfast.  Beregningene hviler på effekter som tidligere utbygginger har gitt, og er foretatt i Menons ringvirkningsmodell, ITEM.

Dersom dere har spørsmål, vennligst ta kontakt med Sveinung Fjose

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Alexander Wasskog Aamo, Jonas Erraia, Sveinung Fjose
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Alexander Wasskog Aamo, Jonas Erraia, Sveinung Fjose

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo