SISTE 10 PUBLIKASJONER

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

I samarbeid med forskere i NIVA, NINA og SSB har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) vurdert det økonomiske bidraget av økosystemtjenestene i Oslofjorden. Vi har brukt tilgjengelige data og studier til å anslå verdiene av fjordens bidrag til blant annet friluftsliv, karbonlagring, boligverdier og bevaring av god miljøkvalitet. Rapporten er en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden. Rapporten finner store kunnskapsmangler i brukerstatistikken for fjorden, og verdianslagene blir derfor indikative.

Arbeidet er utført på oppdrag for Miljødirektoratet og er et bidrag til Helhetlig plan for Oslofjorden.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud

Last ned:

Kartlegging av myndighetsbestemte rammebetingelser for norsk kommersiell luftfart

I denne rapporten gjennomfører vi en kartlegging av myndighetsbestemte rammebetingelser for norsk luftfart. Formålet med prosjektet har vært å fremskaffe sentral informasjon og kunnskap til Luftfartsutvalget sitt pågående arbeid på temaet. Kartleggingen har, i samråd med oppdragsgiver og utvalget, særlig fokusert på de største innenriksrutene i Norge, ruter fra Norge til Europa og ruter mellom to europeiske destinasjoner (ikke Norge) som opereres av SAS og Norwegian. For hvert av de tre markedene kartlegger vi relevante avgifter, vi gir en beskrivelse av markedene, utvikling i rutetilbudet, antall passasjerer og priser. I tillegg til dette har vi innhentet data på flyselskapenes lønnsomhet på enkelte utvalgte ruter for å gi utvalget et visst innblikk i disse forholdene som normalt ikke er offentlig tilgjengelig.

Hensikten med en slik oversikt er å få et bilde av hvordan norske rammebetingelser påvirker selskapenes lønnsomhet og konkurranseevne i et globalisert marked, for i neste omgang kunne belyse eventuelle effekter for ansatte, flysikkerhet, miljø og konkurransen i innenriksmarkedet.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Anders Myklebust, Anders Underthun, Hans Jørgen Elnæs, Harald Thune-Larsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Anders Myklebust, Anders Underthun, Hans Jørgen Elnæs, Harald Thune-Larsen

Last ned:

Digitalisering og konsekvenser for storbykommunene

På oppdrag fra KS/program for storbyrettet forskning har Menon i samarbeid med inFuture utarbeidet en kunnskapsoppsummering om digitalisering i storbykommunene. Hensikten har vært å innhente og sammenstille kunnskap som skal gjøre kommunene bedre i stand til å realisere mulighetene knyttet til digitalisering.

I prosjektet har vi blant annet identifisert 10 muliggjørende teknologiområder som vil være spesielt relevante for kommunene i årene fremover, og vi har gjort beregninger av automatiseringspotensialet i alle kommunale sektorer.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Lars Martin Haugland, Erland Skogli, Øystein T. Berg, Malin Dahl, Anja Rikter Svendsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Lars Martin Haugland, Erland Skogli, Øystein T. Berg, Malin Dahl, Anja Rikter Svendsen

Last ned:

Klimaomstilling i norsk næringsliv

Menon har på oppdrag for Eksportkreditt Norge og miljøstiftelsen Zero vurdert status for klimaomstillingen i norsk næringsliv og muligheter for grønn, lønnsom og eksportrettet vekst.

Våre analyser viser at størstedelen av verdiskapingen i norsk næringsliv foregår i næringer som kan karakteriseres som grønne. Samtidig står de næringene med høyest utslippsintensitet for 80 prosent av utslippene, 10 prosent av sysselsettingen og 60 prosent av eksporten.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Even Winje, Marian Scheffer, Sveinung Fjose, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Even Winje, Marian Scheffer, Sveinung Fjose, Gjermund Grimsby

Last ned:

Arkivverkets geografiske oppgaveløsing og tilstedeværelse

Økt avlevering av digitalt materiale fra forvaltningen og økte forventninger til digital tilgang til arkivmateriale gjør at Arkivverket er i en brytningstid. Arkivverket har behov for økt handlingsrom og styringsfleksibilitet i sin oppgaveløsing for å prioritere digitaliseringsarbeidet, samtidig som det fysiske arkivmaterialet forvaltes på en tilfredsstillende måte. Digitaliseringssatsingen holdes tilbake av at Arkivverket har en geografisk tilstedeværelse og oppgaveløsing tilpasset forvaltning av fysisk arkivmateriale. I denne utredningen har vi identifisert konseptuelle løsninger som gir økt fleksibilitet for Arkivverket til å løse oppgavene gjennom redusert behov for geografisk tilstedeværelse, samtidig som det fysiske arkivmaterialet forvaltes på en tilfredsstillende måte.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Lars Stemland Eide, Sigrid Hernes, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Line Helen Dyb
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Lars Stemland Eide, Sigrid Hernes, Aase Rangnes Seeberg, Heidi Ulstein, Line Helen Dyb

Last ned:

Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front

Klimatilpasningsnettverket I Front ble etablert i 2015 og er et samarbeid mellom 11 bykommuner og Miljødirektoratet. Formålet med nettverket er å videreutvikle klimatilpasningsarbeidet i Norge gjennom kompetanseheving, kunnskapsdeling og utprøving av klimatilpasningstiltak. Målet er å øke klimarobustheten til nettverkskommunene og andre kommuner. Nettverksperioden ble satt til fem år ved etablering.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Sunneva Julilebø, Simen Pedersen, Lars Skage Engebretsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Sunneva Julilebø, Simen Pedersen, Lars Skage Engebretsen

Last ned:

Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem

Menon Economics har i samarbeid med forskere fra NOVA og fra Helseøkonomisk Analyse, evaluert investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, på oppdrag fra Husbanken.  Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem ble etablert i 2008 med formål om å stimulere kommunene til å øke og fornye tilbudet av plasser i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Nina Bruvik Westberg, Sofie W. Skjeflo, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Gjermund Grimsby, Henning Øien, Jardar Sørvoll, Tor Iversen, Terje P. Hagen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Nina Bruvik Westberg, Sofie W. Skjeflo, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Gjermund Grimsby, Henning Øien, Jardar Sørvoll, Tor Iversen, Terje P. Hagen

Last ned:

Norge, EØS og alternative tilknytningsformer

I denne rapporten ser vi på Norges handelssamkvem med EU og drøfter hvordan en alternativ handelstilknytning til EU ville sett ut for Norge og norsk handel, sammenlignet med hvordan dette ser ut under dagens EØS-avtale.

Rapporten ser særlig på:
• Omfanget av norsk handel med EU, med et spesielt blikk på Storbritannia og Norden
• Hvor viktige disse eksportmarked er for norsk næringsliv når man ser bort fra olje og gass?
• Hvordan Norges eksport til EU har utviklet seg over tid?
• Hvor viktig eksporten er for sysselsettingen i norsk næringsliv?
• Hva ville en alternativ tilknytning til EU kunne dekke?

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Ellen Hveem, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Ellen Hveem, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Kvalitet på konsekvensutredninger av klima- og miljøtemaer i kommuneplanens arealdel

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal kommuner gjennomføre konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. En konsekvensutredning omfatter å vurdere vesentlige virkninger av arealbruken for miljø og samfunn. På denne bakgrunn ønsket Miljødirektoratet en vurdering av hvordan klima- og miljøtemaer håndteres i konsekvensutredninger av kommuneplanens arealdel. Vår gjennomgang av et representativt utvalg konsekvensutredninger (med tilhørende planprogram og saksfremlegg der de var tilgjengelige) og intervjuer med utvalgte fylkesmenn og kommuner viser at kvaliteten på konsekvensutredningene kan forbedres betydelig.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Frode Løset
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Frode Løset

Last ned:

Flytende havvind

Menon Economics har vurdert verdiskapingspotensialet som ligger i en norskbasert industri for flytende havvind, med hensyn til markedsutvikling og global konkurransekraft. Studien er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger.

Norske aktører står bak sentrale teknologikonsepter i den pågående utviklingen innen flytende havvind, og kompetansen fra olje- og gassektoren bidrar til et betydelig potensial for å ta andeler i et globalt marked.

Menon Economics have examined the potential for value creation in the Norwegian floating offshore wind power industry, with a focus on market development and global competitiveness. The study was conducted on behalf of Norwegian Offshore Wind Cluster, in collaboration with Export Credit Norway, Norwegian Shipowners’ Association, GCE NODE, Haugaland Vekst and Greater Stavanger.

Executive summary in English.

 

Språk: English | År: 2019
Forfatter: Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

English

År:

2019

Forfatter:

Even Winje, Sigrid Hernes, Gjermund Grimsby, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo