SISTE 10 PUBLIKASJONER

Redusert kjøttproduksjon og virkninger for annen matproduksjon

På oppdrag fra MatPrat har Menon vurdert mulighetene for å legge om til annen matproduksjon på jordbruksarealer som vil bli overflødige hvis kjøttproduksjonen i Norge reduseres som følge av lavere kjøttforbruk per innbygger. Dette er en oppfølging av et arbeid (Rapport 49/2019) som Menon gjorde for MatPrat i 2019, med beregninger av økonomiske konsekvenser av redusert kjøttforbruk fram mot 2027.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Siri Voll Dombu, Annegrete Bruvoll, Siri Vikøren
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Siri Voll Dombu, Annegrete Bruvoll, Siri Vikøren

Last ned:

Utvikling i næringskonsentrasjoner og marginer i Norge

På oppdrag for Konkurransetilsynet har Menon Economics estimert utviklingen i næringskonsentrasjon i norske næringer i perioden 1992 til 2018, der næringskonsentrasjon fungerer som en proxy på markedskonsentrasjon.

Formålet med studien er todelt: For det første ønsker vi å se hvordan utviklingen er i Norge sammenlignet med studier av USA og Europa, og for det andre ønsker vi å benytte unike, norske registerdata til å gjøre mer dyptgående analyser.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Marian Scheffer, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Gjermund Grimsby, Hans Hvide
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Lars Stemland Eide, Jonas Erraia, Marian Scheffer, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Gjermund Grimsby, Hans Hvide

Last ned:

Følgeevaluering av Presåkornordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgevaluering av Presåkornordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn fra førevalueringen av ordningen gjennomført av Menon høsten 2018. Presåkornordningen er et av tre nye virkemiddel hvor Innovasjon Norge har satt i gang følgeevalueringer, de to andre programmene er Oppstartlånordningen og Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringer skiller seg fra tradisjonelle ex-post evalueringer ved at det det er for tidlig å vurdere ordningens effekt, i stedet er fokuset på ordningens relevans og utforming og hvordan disse legger til rette for størst mulig forventet effekt. I følgeevalueringen gis det anbefalinger for hvordan ordningen fremover kan utformes på best mulig måte, samt hvordan man bør gå fram for å måle effekt når det er tilstrekkelig historikk.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Følgeevaluering av oppstartlån

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgeevaluering av Oppstartlånordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn fra førevalueringen av Oppstartlånordningen, som Menon gjennomførte høsten 2018. Oppstartlån er et av tre nye virkemiddel hvor Innovasjon Norge har satt i gang følgeevalueringer, de to andre programmene er Presåkornordningen og Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringer skiller seg fra tradisjonelle ex-post evalueringer ved at det det er for tidlig å vurdere ordningens effekt, i stedet er fokuset på ordningens relevans og utforming og hvordan disse legger til rette for størst mulig forventet effekt. I følgeevalueringen gis det anbefalinger for hvordan ordningen fremover kan utformes på best mulig måte, samt hvordan man bør gå fram for å måle effekt når det er tilstrekkelig historikk.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Følgeevaluering av Vekstgarantiordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en følgeevaluering av Vekstgarantiordningen. Følgeevalueringen bygger videre på arbeid og funn gjort i førevalueringen av samme ordning i 2017. Målet med følgeevalueringen er å undersøke om funnene i førevalueringen fortsatt er gyldige, om rådene fra førevalueringen er fulgt opp, gjøre preliminære tester av ordningens effekt, samt å bidra til best mulig utforming av ordningen basert på erfaringer fra brukere, andre land og teoretisk innsikt.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristina Wifstad, Per Fredrik F. Johnsen, Gjermund Grimsby

Last ned:

Gevinstrealisering ved kommunesammenslåing

Menon har analysert tre tidligere kommunesammenslåinger i et prosjekt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten er å formidle erfaringer til de nylig sammenslåtte kommunene og senere sammenslåinger. Alle kommunene rapporterer at tjenestetilbudet til innbyggerne er styrket, at de har fått større økonomisk robusthet – særlig de minste kommunene, og at mengde og bredde i kompetansebasen har økt.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Ellen Hveem, Peter Aalen, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Ellen Hveem, Peter Aalen, Jonas Erraia

Last ned:

Nye muligheter i Bergensregionen

I denne analysen studerer Menon, i samarbeid med COWI, effektene en etablering av flere datasentre i Bergensregionen vil ha på sysselsetting, verdiskaping og videre næringsutvikling både i regionen, nærliggende fylker og nasjonalt. Datasentervirksomheter er foretak som driver med lagring og styring av store mengder data. Datasenterindustrien er den kraftkrevende industrien som vokser raskest i verden akkurat nå, og i årene som kommer forventes det etablering av flere slike sentre i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Caroline Wang Gierloff, Anders Myklebust, Jonas Erraia, Geir Thomas Johansen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Caroline Wang Gierloff, Anders Myklebust, Jonas Erraia, Geir Thomas Johansen

Last ned:

Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

Er data «den nye oljen» for Norge? På oppdrag fra NHO har Menon, i forbindelse med NHOs «Veikartprosess», https://www.nho.no/arrangementer/er-verdiskaping-med-data-noe-norge-kan-leve-av/,  utarbeidet rapporten «Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?». Rapporten viser vi at data som ressurs ikke kan sammenlignes direkte med olje, eller fornybare naturressurser. Men verdiene vi vil kunne hente ut av data er utvilsomt på nivå med oljen. Den norske dataøkonomien representerer allerede i dag en årlig verdiskaping på ca. 150 milliarder.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Ellen Hveem, Alexander Wasskog Aamo, Marian Scheffer, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Erland Skogli, Ole Magnus Stokke, Ellen Hveem, Alexander Wasskog Aamo, Marian Scheffer, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Menon har evaluert statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene.
Rapporten er skrevet på oppdrag for Kulturdepartementet og er utført i perioden juni til desember 2019. Evalueringen blir presentert på Tromsø Internasjonale Filmfestival i dag, etterfulgt av en filmpolitisk debatt.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Terje Gaustad, Leo A. Grünfeld, Audun Engelstad, Siri Voll Dombu, Bjørn I. Fesche, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Terje Gaustad, Leo A. Grünfeld, Audun Engelstad, Siri Voll Dombu, Bjørn I. Fesche, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Evaluering av tilskudd til truede arter og truede naturtyper

Miljødirektoratet administrerer tilskuddsmidler til tiltak for å ivareta truede arter og truede naturtyper. Menon har sammen med Sweco evaluert disse ordningene.

Midlene bevilges årlig av Stortinget over statsbudsjettets kapittel 1420 post 82, med underpostene 82.1 og 82.2. Formålet med postene er henholdsvis å medvirke til å gjennomføre tiltak for å ta vare på prioriterte og truede arter og utvalgte og truede naturtyper. I perioden 2016-2018 er det gitt totalt 142 millioner kroner i tilskudd over disse postene. I 2018 ble det tildelt 19 millioner i tilskudd til truede arter og 32 millioner kroner til truede naturtyper.

Språk: Norwegian | År: 2020
Forfatter: Kristin Magnussen, Siri Voll Dombu, Maria Rød, Aslaug Tomelthy Nastad, Solveig Angell-Petersen, Per Ivar Bergan
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2020

Forfatter:

Kristin Magnussen, Siri Voll Dombu, Maria Rød, Aslaug Tomelthy Nastad, Solveig Angell-Petersen, Per Ivar Bergan

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo