SISTE 10 PUBLIKASJONER

Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

Menon har sett nærmere på handelsforholdet mellom Norge og de nordiske landene, med et særlig fokus på grensehindre mellom Norge og Sverige. Studien belyser faktorer som bidrar til å gjøre utvekslingen av varer og tjenester svært smidig. Samtidig har vi identifisert områder som norske eksportbedrifter opplever som barrierer for økt handel.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Håvard Baustad, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Håvard Baustad, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Bysentre i Nord-Norge: Er folk fornøyd med hva de kan tilby?

Konjunkturbarometer Nord-Norge og Menon har spurt 1500 byboere i 10 nordnorske byer om hvordan de opplever sentrum i byen de bor i nærheten av. Vi har også spurt dem om hvordan bysenteret har utviklet seg de siste 10 årene, for det har skjedd mye de siste åra i enkelte av byene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld

Last ned:

Ringvirkningsanalyse av sykkel-VM

Sykkel-VM gikk av stabelen fra lørdag 16. september til søndag 24. september i Bergen. I denne rapporten måler vi ringvirkninger og andre effekter av arrangementet for Bergensregionen. Tilskuernes opplevelse representerte alene en verdi av fritid på rundt 350 millioner kroner. I tillegg førte Sykkel-VM til at reiselivskonsumet i Bergenregionen økte med nærmere 80 millioner kroner utover det normale. Av dette var 57 prosent knyttet til at flere reiste til regionen, mens 43 prosent var knyttet til merforbruk hos de som ville reist uansett. Overnattingsbransjen er den store vinneren med 51,3 millioner kroner i meromsetning, hvorav 33 millioner kroner var knyttet til høyere priser.

De tilreisendes merforbruk i forbindelse med Sykkel-VM fører til vel 120 årsarbeidsplasser og et BNP-bidrag på over 60 millioner kroner i Norge. Arrangementet hadde også negative effekter. Handelsstanden i Bergen Sentrum opplevde mindre gjennomfart og interesse under Sykkel-VM. I tillegg førte redusert fremkommelighet under Sykkel-VM til betydelige kostnader i form av økt reisetid, bompengeinngang og svekket tjenestemobilitet.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen, Lars Stemland Eide, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen, Anders Magnus Løken
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Rasmus Bøgh Holmen, Lars Stemland Eide, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen, Anders Magnus Løken

Last ned:

What to consider as a hotel when choosing a hotel affiliation chain

The report combines qualitative and quantitative methods to explore what to consider as a hotel when choosing a hotel affiliation chain in a European context.

The market for luxury hotels is growing and the analysis indicates that the main value drivers for luxury hotels are quality, service and brand affiliation. This makes it highly relevant for individual hotels to enter hotel affiliation chains.

The report looks into the Norwegian affiliation chain: De Historiske Hotel og Spisesteder, and the international ones: Leading Hotels of the World and Relais & Châteaux.

Språk: English | År: 2018
Forfatter: Anne Sofie Beck Dinesen, Beate Sætre
Last ned
Språk:

English

År:

2018

Forfatter:

Anne Sofie Beck Dinesen, Beate Sætre

Last ned:

Value creation analysis for private equity funds in Norway 2017

The value creation analysis was carried out by Menon Economics on behalf of the Norwegian Venture Capital & Private Equity Association (NVCA). The study illustrates the importance of private equity funds for Norwegian business and industry in terms of employment and value creation, and shows how this is distributed over different phases and industries over time. The analysis also looks at how much capital is available for investments in the future:
• Today’s portfolio companies had a total value creation of NOK 37.2 billion during the last financial year for which accounting figures are available. This amounts to 1.6 percent of GDP for mainland Norway.
• The companies owned or part-owned by private equity funds employ approximately 68 900 persons.
• ICT, petroleum and retail dominate the investments of private equity funds in Norway. Petroleum used to be the biggest industry in terms of value creation, but has now been passed by ICT, which has doubled its value creation since 2009.
• The development of the companies in the period before and after private equity funds took ownership shows that the portfolio companies experienced significant growth after the private equity fund invested. This is especially true for the earliest phases, where the growth rate changes following the fund’s investment. The result is a clear indication that private equity funds contribute to the further development of Norwegian growth companies by supplying capital and expertise.
Norwegian and foreign private equity funds have NOK 23.2 billion in available capital for new investments. Buyout funds stand for NOK 18.6 billion of this, and venture funds for NOK 4.6 billion.

Språk: English | År: 2018
Forfatter: Ragnhild Sjoner Syrstad, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

English

År:

2018

Forfatter:

Ragnhild Sjoner Syrstad, Gjermund Grimsby

Last ned:

Verdiskapingsanalyse for de aktive eierskapsfondene i Norge 2017

Verdiskapningsanalysen er utført av Menon Economics for Norsk Venturekapitalforening (NVCA). I undersøkelsen belyses de aktive eierfondenes betydning for norsk næringsliv med hensyn på sysselsetting og verdiskaping, og viser hvordan dette fordeler seg utover ulike faser og næringer over tid. Analysen ser også nærmere på hvor mye kapital som er tilgjengelig for investeringer fremover:

  • Dagens porteføljebedrifter hadde en samlet verdiskaping på 37,2 milliarder kroner i siste tilgjengelige regnskapsår. Dette utgjør 1,6 prosent av fastlands-BNP.
  • Bedriftene med aktive eierfond på eiersiden sysselsetter anslagsvis 68 900 personer.
  • IKT, petroleum og detaljhandel dominerer de aktive eierfondenes investeringer i Norge. Målt i verdiskaping har Petroleum utgjort den største næringen blant porteføljebedriftene, men har nå blitt passert av IKT som har doblet verdiskapingen siden 2009.
  • Utviklingen til bedriftene i perioden før og etter at de fikk aktive eierfond på eiersiden viser at veksten til porteføljeselskap er betydelig etter at det aktive eierfondet har investert. Dette gjelder særlig de tidligste fasene, hvor veksttakten endres i etterkant av investeringen fra det aktive eierfondet. Resultatet er et tydelig tegn på at aktive eierfond bidrar til å videreutvikle norske vekstbedrifter gjennom tilførsel av kapital og kompetanse.

Norske og utenlandske aktive eiere har 23,2 milliarder kroner i tilgjengelig kapital for nye investeringer. Oppkjøpsfondene sitter på 18,6 milliarder av disse og venture-fondene på 4,6 milliarder.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Ragnhild Sjoner Syrstad, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Ragnhild Sjoner Syrstad, Gjermund Grimsby

Last ned:

Samfunnsøkonomisk analyse av utfasing av ferger uten skadestabilitet

Denne analysen vurderte den samfunnsøkonomisk kost-nytte av å fase ut alle ferger uten skadestabilitet (ferger bygget før 1993). Mangel på skadestabilitet øker sjansen for tap av liv og helse dersom en vanninntrenging skulle inntreffe. De viktigste nytteeffektene vil være lavere utslipp av klimagasser og NOx, lavere drifts- og vedlikeholdskostnader. Effekter knyttet til reduksjon i risiko ved fergedrift (sjøsikkerhet) var kun marginale. De høyeste kostnadene er relatert til framskyndet investeringer i nytt fergemateriell, samt skattekostnader. Tiltakene er beregnes til å være samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Christian Svane Mellbye, Peter Aalen, Magnus Gulbrandsen, Sveinung Fjose
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Christian Svane Mellbye, Peter Aalen, Magnus Gulbrandsen, Sveinung Fjose

Last ned:

Hvem finansierer Norge?

Utenlandske banker trekker seg ut av distriktene

Menon Economics har på oppdrag fra Sparebankforeningen gjennomført en grundig analyse av hvordan norske bedrifter finansieres, med et hovedfokus på gjeldssiden. Gjeldsfinansiering via obligasjonslån har sett en voldsom vekst de siste 10 årene. I bankmarkedet ser vi at norske og utenlandske banker har gjennomgått store forandringer i porteføljesammensetningen, hvor de utenlandske bankene tar en større del av kaken i storbyene, med spesielt fokus på næringseiendom, samtidig som de i stor grad trekker seg ut av distriktene.
En naturlig forklaring på denne utviklingen kan være at norske banker de siste årene har fått strengere regulering og høyere krav til egenkapital ved utlån til norske bedrifter sammenlignet med sine utenlandske konkurrenter. Implementeringen av Basel I-gulvet gir eksempelvis en konkurranseulempe for norske banker i lavrisikosegmenter. Skjevhet i regulering har blitt trukket frem som en av årsakene til at Nordea valgte å omdanne virksomheten fra datterselskap til utenlandsk filialbank i 2017.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Gjermund Grimsby, Lars Stemland Eide, Kristina Wifstad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Gjermund Grimsby, Lars Stemland Eide, Kristina Wifstad

Last ned:

Faglig betenkning: Organiseringen av reiselivsaktiviteten på Nordkapplatået

Denne faglige betenkningen er skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Rica Eiendom. Oppdraget gikk ut på å vurdere hvordan Nordkapplatået fra et samfunnsøkonomisk perspektiv bør forvaltes og organiseres, nærmere bestemt i form av å vurdere følgende to problemstillinger:

1) Bidrar dagens organisering til en bærekraftig forvaltning av Nordkapplatået?
2) Vil det være hensiktsmessig for Nordkapp kommune å slippe til flere næringsaktører på Nordkapplatået?

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Rasmus Bøgh Holmen, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Rasmus Bøgh Holmen, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Nordkapplatåets betydning for Nordkapp kommune

I denne rapporten analyserer vi Nordkapplatåets samfunnsnytte for Nordkappsamfunnet. Rapporten utvider en tidligere studie av samfunnsnytten av Nordkapplatået for Finnmark og Norge som helhet. I tillegg til økt sysselsetting og lokal verdiskaping, bidrar Nordkappturismen til et større og mer variert tjenestetilbud for lokalbefolkningen og styrket næringsattraktivitet.

Språk: Norwegian | År: 2017
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Rasmus Bøgh Holmen, Endre Kildal Iversen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2017

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Rasmus Bøgh Holmen, Endre Kildal Iversen

Last ned: