SISTE 10 PUBLIKASJONER

Effektmåling av Nasjonale turistveger

Menon Economics har på oppdrag for Turistvegseksjonen i Statens Vegvesen gjennomført en effektmåling av turistvegstrekningene Senja og Gaularfjellet. Formålet med oppdraget har vært å undersøke om strekningene har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Analysen er gjennomført med samme metodikk som ble utviklet i forbindelse med effektmålingene av de Nasjonale turistvegene Varanger og Rondane i 2017.

Vår analyse finner at reiselivsrelatert næringsliv har vokst langt mer langs Nasjonal turistveg Senja enn i sammenliknbare områder. Det reiselivsrelaterte næringslivet langs Nasjonal turistveg Gaularfjellet har vokst mer enn tilsvarende næringsliv i Norge og på Vestlandet, men utviklingen er tilnærmet lik som for reiselivet i distriktene i Sogn og Fjordane ellers. Det er i tillegg gjennomført nærmere 40 intervjuer lokalt i forbindelse med prosjektet. Det samlede budskapet fra intervjuene underbygger Menons funn av at de Nasjonale turistvegene hat hatt en positiv effekt på lokal reiselivsnæring både på Senja og Gaularfjellet.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Anders Merckoll Helseth, Bettina Eileen Engebretsen, Endre Kildal Iversen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Anders Merckoll Helseth, Bettina Eileen Engebretsen, Endre Kildal Iversen

Last ned:

Hjertesvikt i Norge – omfang og samfunnskostnader

Denne rapporten kartlegger omfanget og konsekvensene av hjertesvikt i Norge i dag, samt den videre utviklingen frem mot 2030.
Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Novartis Norge AS.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Ole Magnus Stokke, Linn Karina Stormo, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Ole Magnus Stokke, Linn Karina Stormo, Erland Skogli

Last ned:

Evaluering av vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter

Vrakpant og tilskudd til behandling av kasserte fritidsbåter er en nasjonal tilskuddsordning for innlevering av mindre fritidsbåter til kommunale mottaksanlegg og godkjente mottaksanlegg, og behandling av disse. Formålet med ordningen er å sikre forsvarlig håndtering av kasserte fritidsbåter og stimulere til økt innsamling til materialgjenvinning og annen lovlig behandling, og dermed forebygge at kasserte fritidsbåter kommer på avveie i naturen.

Ordningen ble innført 1. oktober 2017, samtidig som det ble gjort gratis å levere inn mindre fritidsbåter til registrerte mottaksanlegg. Fordi ordningen kun har virket i litt over 1,5 år og fordi det ble gjort flere endringer parallelt med introduseringen av ordningen har det vært vanskelig å identifisere effekter som med sikkerhet kan tilskrives ordningen. Vi har vurdert om ordningen er hensiktsmessig innrettet og identifisert flere tiltak som kan øke tilskuddsordningens måloppnåelse og kostnadseffektivitet.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøtransport i norske farvann

Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og LO har bestilt en utredning fra Nordisk Institutt for Sjørett (Universitetet i Oslo) og Menon om hvilket handlingsrom det er til å stille norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann for utenlandske skip, og hvilke konsekvenser dette kan få.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Sunneva Julilebø, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Sveinung Fjose, Anders Merckoll Helseth, Sunneva Julilebø, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Leo A. Grünfeld

Last ned:

30 kommuner har til sammen etablert 2 150 km løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter

I 2015 vedtok Stortinget en endring i motorferdselloven som fra 19. juni samme år åpnet for at kommunene kan etablere løyper for rekreasjonskjøring med snøskuter, forankret i egen kommunal forskrift om løypenettet i sin kommune. Klima- og miljødepartementet ga Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomføre en løpende evaluering av effekten av de nye reglene for snøskuterløyper for rekreasjonskjøring gjennom perioden 2016 til 2020. I vår kartlegging for 2019 finner vi at 30 kommuner samlet har etablert om lag 2150 kilometer snøskuterløyper for rekreasjonskjøring i tråd med de nye reglene. Vi finner også en økning i antall registrerte snøskutere i alle kommuner som har etablert løyper. Vi kan imidlertid ikke si noe sikkert om økningen i antall registrerte snøskutere er utløst av lovendringen, eller i hvilken grad lovendringen har påvirket ulovlig kjøring.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Simen Pedersen, Sunneva Julilebø, Øyvind Nystad Handberg
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Simen Pedersen, Sunneva Julilebø, Øyvind Nystad Handberg

Last ned:

Fellesgodefinansiering i reiselivet

På oppdrag for Visit Sognefjord har Menon Economics vurdert mulige finansieringsløsninger på en rekke konkrete fellesgodeproblemer for reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen kan oppleve “allmenningens tragedie” når turister tråkker i kø, fjorder forurenses og natur og dyreliv skades.

Denne rapporten søker å belyse hvordan fellesgoder kan forvaltes og finansieres, slik at naturen brukes på en bærekraftig måte og forsetter å bidra til næringsvirksomhet i distriktet. Vi trekker frem reguleringer, brukerbetalingsordninger og påslagsordninger som kan bidra til å ivareta ulike typer fellesgoder for reiselivsnæringen.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Endre Kildal Iversen

Last ned:

Film Capital Oslo

På oppdrag for Oslo kommune har vi utredet mulige modeller for nytt filmfond i Oslo eller i tilknytning til et eksisterende investeringsfond for film. Målet med oppdraget har vært å skissere en modell og innretning av fondet som i best mulig grad vil bidra til å oppnå målsetningene for Oslo som en internasjonal filmby. Et regionalt filmfond for Osloregionen kan bidra vesentlig på vei mot visjonen om Oslo som en internasjonal filmby. Forutsatt at fondet struktureres slik at det blir et komplement til eksisterende finansieringskilder, og ikke bare en erstatning, vil det bidra til økt aktivitet i den lokale filmbransjen med ytterligere ringvirkninger i form av både nærings- og profileringseffekter.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Anne Espelien, Terje Gaustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Marcus Gjems Theie, Anne Espelien, Terje Gaustad

Last ned:

Mulighetsstudie: Bedre togtilbud i Grenland

Menon har i samarbeid med Sweco (prosjektleder) gjennomført en mulighetsstudie av bedre togtilbud i Grenland. Oppgaven var å finne fram til tiltak som kan gi bedre togtilbud i området og som er rimeligere enn de som er utredet tidligere. Vi vurderte blant annet alternative, nye togstopp i Skien, og forlengelse og økt frekvens på det som kalles «Bratsbergbanen» og som i dag går mellom Notodden og Skien.

Menon gjennomførte markedsvurderinger og samfunnsøkonomiske analyser ved bruk av Jernbanedirektoratets verktøy for slike analyser, Trenklin og SAGA. Vi fant at ingen av de tiltakene som ble utredet, var samfunnsøkonomisk lønnsomme, men nytt togstopp i Skien sentrum kom best ut (dvs. var minst ulønnsomt).

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Kristin Magnussen, Peter Aalen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Kristin Magnussen, Peter Aalen

Last ned:

Bildeling og klimagevinster i Trondheim

Menon Economics har utredet tilrettelegging for bildeling som et virkemiddel for å redusere klimagassutslipp i Trondheim kommune. Det er ikke opplagt at økt bruk av bildeling gir klimagevinster. Ved innføring av bildeleordninger i kommunen bør virkemiddelbruken målrettes for å trekke i retning av, og eventuelt styrke, positive klimaeffekter gjennom å skape substitutt for privateid bil og komplement til kollektivtransport, sykkel og gange.

I tillegg til utredningen gir rapporten åtte anbefalinger. Særlig anbefaler vi at kommunen i første omgang etablerer en prøveordning med parkeringsplasser reservert for delebil i spesifiserte boligområder med relativt høy befolkningstetthet, særlig knyttet til kollektivknutepunkt. Vi anbefaler videre at etablerte og potensielle bildelingsaktører i kommunen involveres i et eget bildelingsråd for hvordan en videre kan tilrettelegge for klimavennlig bildeling.

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Sunneva Julilebø, Annegrete Bruvoll
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Ellen Hveem, Simen Pedersen, Sunneva Julilebø, Annegrete Bruvoll

Last ned:

Maritim kompetanse i en digital fremtid

Denne rapporten inngår som delleveranse i hovedprosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid», som ble initiert av Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund sommeren 2018.

Spørsmålet som danner utgangspunktet for prosjektet er hvordan digitalisering vil påvirke framtidig kompetansebehov, og hvordan maritim næring kan og bør forholde seg til det digitale skiftet. Digitalisering av den maritime klyngen vil endre både arbeidsmetodikk og kompetansebehov. Endringene går dypere, bredere og fortere enn tidligere – de er eksponentielle. Målet med prosjektet er å identifisere hvilke betingelser som må være tilstede for å bidra til at det digitale skiftet blir en kilde til vekst. Dels dreier endringene seg om nye jobber, og dels vil det oppstå endrede behov for etter -og videreutdanning. Tidsperspektivet vi ser på i rapporten er frem til 2030.

 

Språk: Norwegian | År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso, Christian Svane Mellbye
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2019

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Maren Nygård Basso, Christian Svane Mellbye

Last ned:

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo