skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Verdsetting av luftforurensningens kostnader for materialer

Luftforurensning medfører kostnader både for helse, miljø og materialer. I denne studien, som Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har gjennomført for Miljødirektoratet, er det kostnadene for materialer som er temaet. Det er gjennomført en litteraturstudie for å få oversikt over foreliggende kunnskap og enhetskostnader. Vi foreslår også hva som bør gjøres videre for å få nye, oppdaterte enhetspriser for disse materialkostnadene i tråd med nyere forskning.

Rapporten er også omtalt og publisert på Miljødirektoratets nettsider.

Kontaktperson i MERE er partner Kristin Magnussen

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Erlend Magnussen Fleisje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Erlend Magnussen Fleisje

Last ned:

The Leading Maritime Cities of the world 2022

The LMC report is compiled in cooperation between Menon Economics and the classification society DNV.
Approximately 15000 cities are benchmarked on 40 different indicators. As before, we benchmark each maritime city based on five key pillars

  • Shipping
  • Maritime Finance & Law
  • Maritime Technology
  • Ports & Logistics
  • Attractiveness & Competitiveness

Singapore’s strong performance across the five pillars sees it keeps its number one spot overall, followed by Rotterdam and London. Oslo retains its strong position in Maritime Technology and Finance & Law, and takes the 7th place on the total ranking.

Språk: English | År: 2022
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Serli Abrahamoglu, M. Sharin Osman, Deepti Sewraz, Benjamin Dineshkar
Last ned
Språk:

English

År:

2022

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Serli Abrahamoglu, M. Sharin Osman, Deepti Sewraz, Benjamin Dineshkar

Last ned:

Nullpunktsmåling av oppgaveoverføring fra Husbanken til statsforvalterembeter

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført en nullpunktsmåling av forsøket med oppgaveoverføringen av boligsosial råd og veiledning fra to av Husbankens regionkontorer til tre fylkesmannsembeter. Evalueringen av forsøket vil foreligge vinteren 2024.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Nina Bruvik Westberg, Maja Olderskog Albertsen, Elise Grieg, Simen Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Nina Bruvik Westberg, Maja Olderskog Albertsen, Elise Grieg, Simen Pedersen

Last ned:

Norwegian Maritime Equipment Suppliers 2021

Menon has since 2014 published a yearly in-depth study of the Norwegian maritime equipment suppliers on behalf of The Federation of Norwegian Industries (“Norsk Industri”)The report is based on maritime equipment manufacturers and analyzes their level of activity – both historical development, status quo and expectations for the future.
Production of ship equipment and other maritime equipment is one of Norway’s few internationally competitive industries that do not rely on natural resources. In 2020, companies producing or selling maritime equipment had a total revenue of close to NOK 150 billion and employed around 34 thousand people.

 

 

Språk: English | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Serli Abrahamoglu
Last ned
Språk:

English

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Martin Haugland, Serli Abrahamoglu

Last ned:

GCE Blue Maritime 2021

GCE Blue Maritime is one of three Global Centers of Expertise in Norway – the highest level in the hierarchy of Norwegian Innovation Clusters. Menon Economis has for six consecutive years studied the competitiveness of the Blue Maritime cluster, measured by key economic performance, both in absolute terms and compared to the rest of the maritime industry in Norway and to international competitors. In this year’s report, we place more emphasis on the market prospects of the cluster, as a function of expected growth in different market segments and the Blue Maritime cluster position in these markets.

Språk: English | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Serli Abrahamoglu
Last ned
Språk:

English

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Serli Abrahamoglu

Last ned:

Samfunnsanalyse: Landbasert oppdrettsanlegg i Raudbergvika, inkludert tiltak i Eidsdal

På oppdrag for Nordplan AS har Menon Economics utarbeidet en samfunnsanalyse av å etablere et stort landbasert oppdrettsanlegg i en nedlagt olivingruve i Raudbergvika i Fjord kommune på Sunnmøre. Dette er et flodbølgeutsatt område. Anlegget er av betydelig fysisk og økonomisk størrelse og vil anslagsvis øke lakseproduksjonen i Norge med vel sju prosent. Vi finner at anlegget mest sannsynlig er samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil gi lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Lokasjonen har egnede naturgitte forhold med gjennomstrømming og stabilt god sjøtemperatur, hovedtiltaket gir begrenset arealbruk i dagen grunnet bruken av fjellhaller og har lave produksjonskostnader sammenlignet med inntektene. Aktøren er allerede godt etablert regionalt. Det synes krevende å finne alternative lokasjoner for anlegget med tilsvarende gunstige forhold, og utbygger har ikke alternative lokasjoner. Dette er argumenter for at valgt lokasjon innfrir kravene til TEK 17, § 7-4 a) og c), om unntak av forbud mot å lokalisere byggverk i skredfarlige områder.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Oddbjørn Grønvik, Bettina Eileen Engebretsen, Ine Lading, Annegrete Bruvoll
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Oddbjørn Grønvik, Bettina Eileen Engebretsen, Ine Lading, Annegrete Bruvoll

Last ned:

Gjennomgang av Merkur-programmet

I denne rapporten gjennomgår vi Merkur-programmet, en samling av offentlig finansierte tjenester og tilskudd som retter seg mot dagligvarebutikker og bokhandlere i distriktene. Rapporten er skrevet på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Merkur er et kompetanseprogram rettet mot å styrke servicetjenestene og utvikle butikker i utkantstrøk. Fra 2019 er det Distriktssenteret som administrerer ordningen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Programmet tar sikte på å yte faglig og økonomisk bistand til de mest sårbare av distriktsbutikkene og de butikker som ses på som viktige i arbeidet med å opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Rapporten inneholder en gjennomgang av programmet med relativt tung vekst på vurderinger av hvordan programmet vil håndtere fremtidige sentrale utviklingstrekk som vil komme til å prege hverdagen til butikkene. Dette er med andre ord ikke en ordinær virkemiddelevaluering.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Oddbjørn Grønvik, Henrik M. Foseid, Sebastian Winther-Larsen, Elisabeth Angell
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Oddbjørn Grønvik, Henrik M. Foseid, Sebastian Winther-Larsen, Elisabeth Angell

Last ned:

Evaluering av E136 Tresfjordbrua – Vågstrandstunnelen

På oppdrag fra Concept-programmet ved NTNU har vi gjennomført en etterevaluering av E136 Tresfjordbrua-Vågstrandtunnelen. Prosjektet besto av bygging av en bru over Tresfjorden, tunnel på den rasutsatte strekningen mellom Måndalstunnelen og Våge og trafikksikkerhetstiltak rundt Tresfjorden i Møre og Romsdal. Vågstrandtunnelen åpent i desember 2014, og Tresfjordbrua åpnet i oktober 2015.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Peter Aalen, Tonje Glenne Arnesen, Annegrete Bruvoll, Hilde Norddal, Øyvind Lervik Nilsen, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Heidi Ulstein, Kristina Wifstad, Peter Aalen, Tonje Glenne Arnesen, Annegrete Bruvoll, Hilde Norddal, Øyvind Lervik Nilsen, Olaf Melbø

Last ned:

Varanger = Utvikling

På oppdrag fra kommunene Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Nesseby har Menon Economics og Bedriftskompetanse beskrevet samfunns- og næringsutviklingen i Nord-Varanger frem til i dag og identifisert mulighetsrommet fremover.

Vår studie viser at Nord-Varanger står overfor en betydelig utfordring knyttet til bosettingen på lang sikt. Framskrivningene av folketallet fram mot 2100 viser risiko for total kollaps i bosettingen derom dette ikke motvirkes gjennom kraftig økt innflytting. Dette tilsier behov for massive tiltak for å kunne ivareta de nasjonale strategiske målene om stabil bosetting i området.

Vi har også laget en kortversjon som du kan lastes ned her.

 

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Anders Myklebust, Bettina Eileen Engebretsen, Øyvind Vennerød, Leo A. Grünfeld, Ivan C. Burkow, Roger Veinan, Mailinn Friis
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Anders Myklebust, Bettina Eileen Engebretsen, Øyvind Vennerød, Leo A. Grünfeld, Ivan C. Burkow, Roger Veinan, Mailinn Friis

Last ned:

Klimavennlig energiteknologi: Forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling

I samarbeid med Multiconsult og Håkon Normann ved TIK-senteret ved Universitetet i Oslo har Menon gjennomført en utredning av forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling innen fornybar kraft og klimavennlig energiteknologi.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Gjermund Grimsby, Even Winje, Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Stig Jarstein, Shreya Nagothu, Magnus Dale, Håkon Normann
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Gjermund Grimsby, Even Winje, Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Stig Jarstein, Shreya Nagothu, Magnus Dale, Håkon Normann

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo