SISTE 10 PUBLIKASJONER

Helsenæringens verdi 2018

Menon har for tredje år på rad skrevet rapporten, Helsenæringens verdi, på oppdrag fra et konsortium bestående av Abelia, Inven2, Legemiddelindustrien, Norwegian Smart Care Cluster, NHO, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, NHO Service & Handel, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA.

Rapporten spenner over et bredt spekter av temaer. Vi beregner næringens verdiskaping, omsetning, sysselsetting, produktivitet og lønnsomhet. Vi måler den samlede forskningsinnsatsen og innovasjonsresultatene i næringen. Vi avdekker gründerbedriftenes kapitalbehov og næringens flaskehalser mot vekst og internasjonalisering. Vi måler næringens eksport, og sist men ikke minst drøfter vi næringens samfunnsgevinster.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Marcus Gjems Theie, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Marcus Gjems Theie, Erland Skogli

Last ned:

Opphevelse av sams vegadministrasjon

Menon Economics har bistått Statens vegvesen i å vurdere mulige samfunnsøkonomiske virkninger av at oppgaver knyttet til byggherreområdet i fylkesvegadministrasjon overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Vurdering av virkninger av overflytting av forvaltningsoppgavene var ikke en del av oppdraget. Vi har gjennom dialog med fylkeskommunene og Statens vegvesen forsøkt å identifisere hvilke samfunnsøkonomiske virkninger som potensielt kan oppstå og hva som kan være av vesentlig betydning. Vi har ikke funnet det faglig forsvarlig å kvantifisere virkningene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Iselin Kjelsaas, Magnus Gulbrandsen, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Erik W. Jakobsen, Kristin Magnussen, Olaf Melbø
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Heidi Ulstein, Aase Rangnes Seeberg, Iselin Kjelsaas, Magnus Gulbrandsen, Kristoffer Midttømme, Anders Myklebust, Erik W. Jakobsen, Kristin Magnussen, Olaf Melbø

Last ned:

Konkurranseøkonomisk analyse

Menon Economics har på oppdrag for Medietilsynet gjennomført en konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett i det nasjonale markedet, i Hordaland og i Sogn og Fjordane. Formålet har vært å analysere de konkurransemessige virkningene av NRKs tilstedeværelse i disse markedene og om konkurransen fra NRK eventuelt bidrar til økt konsumentvelferd og et større mediemangfold.

Ved å gjennomføre flere empiriske analyser finner vi at NRKs tilstedeværelse bidrar til ytterligere konkurranse i de markedene vi har analysert, og at NRK dermed også påvirker de kommersielle aktørene. Våre analyser indikerer likevel ikke at dette har medført vesentlige konkurransebegrensende virkninger og negative effekter på mediemangfoldet i disse markedene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Erland Skogli, Anders Myklebust, Lars Stemland Eide, Anders Merckoll Helseth, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Erland Skogli, Anders Myklebust, Lars Stemland Eide, Anders Merckoll Helseth, Håvard Baustad, Leo A. Grünfeld

Last ned:

Verdiskaping i havnæringene 2016

Verdiskapingen til havnæringene nærmer seg 500 milliarder kroner

På oppdrag av NFD (Nærings- og fiskeridepartementet) har Menon utarbeidet verdiskaping- og sysselsettingstall for norske bedrifter i havnæringene. I 2016 var det totalt 214 000 ansatte i havnæringene. Det tilsvarer 11 prosent av de sysselsatte i næringslivet i Norge. Det er en klar nedgang fra 2014 hvor tilsvarende tall var 256.000. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere oljepriser og aktivitetskutt i oljeleverandørindustrien. Samtidig som sysselsetting hos oljeleverandørene faller, øker sysselsettingen innfor sjømatnæringen. Forklaringen finner vi når en ser på prisutviklingen på sluttproduktet disse næringene selger. Mens oljeprisen falt fra nivåer over 100 dollar/fatet i 2014 til under 40 dollar/fatet i slutten av 2016, har prisen på norsk laks og annen sjømat økt kraftig de siste årene.

Med havnæringen inkludere vi aktiviteten i tre næringer; olje og gass, maritim og sjømat. Disse næringene er svært produktive og står samlet bak en verdiskaping på 495 milliarder kroner i 2016. Det betyr at en-fjerdedel av verdiskapingen i norsk næringsliv skapes i havrommet. Regionalt varierer betydningen av havnæringene stort. I innlandsfylkene Hedmark og Oppland står havnæringen bak under 1 prosent av verdiskapingen, mens tallet er 70 prosent i Rogaland. Andre fylker hvor verdiskapingsandelen er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet er Hordaland, Møre og Romsdal og Finnmark.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Christian Svane Mellbye
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Christian Svane Mellbye

Last ned:

Maritim verdiskapingsbok 2018

Svak utvikling i maritim næring i 2016, men vekstpotensialet er stort

Maritim Verdiskapingsbok 2018 dokumenterer at næringen fortsatt er sterkt preget av nedgangen i olje- og gassnæringen. Mer enn 20.000 ansatte har forlatt næringen de siste to årene og verdiskapingen falt med 20 prosent i 2016 alene. 2016 ble dermed næringens svakeste år på denne siden av tusenårsskiftet. På tross av dette, er næringen fortsatt viktig for verdiskapingen i Norge og dens 89.000 ansatte stod bak en verdiskaping på 141 milliarder i 2016. Næringen er svært internasjonalt orientert og stod bak i underkant av en-fjerdedel av norsk eksport.

På lengere sikt er det enorme vekstmulighet i havrommet og den norske klyngen står sterkt for å utnytte markedsmulighetene som eksisterer. Verdiskapingsboken viser at de delene av næringen som er rettet mot andre aktiviteter enn olje og gass er i vekst. De siste to årene har aktivitet rettet mot havvind, havbruk, maritim turisme og andre havromsapplikasjoner økt med 45 prosent.

Maritim Verdiskapingsbok for 2018 ble presenterte på Haugesundskonferansen allerede i februar, men er nå tilgjengelig i en digital utgave

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Christian Svane Mellbye, Anders Merckoll Helseth, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Christian Svane Mellbye, Anders Merckoll Helseth, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Konkurranse i dagligvaremarkedet

Det kan virke som om det har blitt en etablert sannhet at konkurransen i norsk dagligvarehandel er svak. Det refereres til at det er få aktører, høy konsentrasjon, og at økende priser og dårlig vareutvalg er bevis på at konkurransen ikke fungerer. I en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Virke Dagligvare, ser Menon Economics nærmere på «bevisene».

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristina Wifstad, Torbjørn Bull Jenssen, Lars Stemland Eide, Leo A. Grünfeld, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristina Wifstad, Torbjørn Bull Jenssen, Lars Stemland Eide, Leo A. Grünfeld, Erland Skogli

Last ned:

Fergerute mellom Tønsberg og Verdens Ende

Menon har på oppdrag for tidligere Tjøme kommune, nå Færder kommune, evaluert fergeruten Tønsberg – Verdens Ende sommeren 2017. Evalueringen har også omfattet vurdering av alternative ruter med ulike traseer, fergestørrelser og tidsperioder samt en anbefaling av en eventuell rute 2018.

Vi finner at samfunnsnytten ved rutetilbudet som det ble gjennomført i 2017 var begrenset. Fergeruten hadde kun 572 betalende passasjerer og med en offentlig støtte på 569 000 kroner til operatøren ble støttebeløpet 990 kroner per passasjer. Det er usikkerhet knyttet til hvorvidt prøveprosjektets lave passasjertall skyldes en generell manglende etterspørsel etter fergetransport mellom Tønsberg og Verdens Ende, eller om innretningen av prøveprosjektet i seg selv ikke var godt nok tilpasset markedet.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Endre Kildal Iversen, Ole Magnus Stokke, Simen Pedersen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Endre Kildal Iversen, Ole Magnus Stokke, Simen Pedersen

Last ned:

End of Project review: Capacity Building Program for Vietnam

Menon Economics has carried out an End of Project review of a capacity building program in the water supply, wastewater/drainage and solid waste sectors in Vietnam. The capacity building program was designed with the purpose of improving the sustainability of twelve infrastructure projects funded by Norad and the KfW Development bank through a mixed credit scheme. The review is carried out in accordance with the OECD DAC criteria for evaluation of development programs and is based on interviews with stakeholders at five project sites, as well as document studies. We find that the program has had mixed success, with several activities enhancing the capacity of the infrastructure project stakeholders, but that the additionality of some activities is low and their contribution to overall objectives is questionable. The project is carried out under Menon’s framework agreement with KPMG and Norad.

Språk: English | År: 2018
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Sofie W. Skjeflo
Last ned
Språk:

English

År:

2018

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Sofie W. Skjeflo

Last ned:

Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

Vi har kartlagt bruken av planbestemmelser og byggteknisk forskrift for utforming av boliger og boområder på tvers av norske kommuner. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og består av tre hoveddeler:

1. kartlegging av variasjonen i bruken av planbestemmelser, både innad i og på tvers av kommuner, samt årsaker til variasjonen,
2. vurdering av hvilke kostnader/ulemper dette medfører for utbyggersiden, og
3. vurdering av bruk av ugyldige byggtekniske krav i planbestemmelsene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Siri Voll Dombu, Pål Erik Olsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Siri Voll Dombu, Pål Erik Olsen

Last ned:

Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi evaluert en del av tilskuddsordningen som omfatter tilskuddsmidler til vannmiljøtiltak, nemlig delen som går til generell vannforvaltning (kapittel 1420, post 70, underpost 3). Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og er hjemlet i forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å nå miljømålene i vannforskriften.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristin Magnussen, Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristin Magnussen, Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Håvard Baustad

Last ned: