skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Sirkulærøkonomisk massehåndtering – betydning for klimagassutslipp og samfunnsøkonomi

På oppdrag for Envir AS har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) synliggjort fordeler og ulemper med Envirs metode med varmebehandling for massehåndtering, sammenlignet med andre måter for å behandle masser som inneholder fremmede arter. Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av fordeler og ulemper ved Envirs nåværende og mulige fremtidige behandlingsmetode, sammenlignet med referansealternativet. I tillegg er det satt opp en oversikt over klimagassutslipp (karbonbudsjett) for å se på hvilke utslipp/besparelser som er mulige å oppnå ved å tilpasse Envirs forretningsmodell.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Erlend Magnussen Fleisje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Erlend Magnussen Fleisje

Last ned:

Ståa i norske kommuner

Dagens kommunesystem er basert på generalistkommuneprinsippet. Det innebærer at alle kommuner, uavhengig av folketall, geografisk plassering og andre forhold, skal ivareta de samme funksjonene knyttet til tjeneste­produksjon, demokrati, myndighetsutøving og samfunnsutvikling. Selv om alle kommuner har det samme lov­pålagte ansvaret for å løse oppgaver, har de ulike forutsetninger for å ivareta funksjonene som generalist­kommune. På denne bakgrunn er det behov for mer kunnskap om hvordan kommunene løser de lovpålagte oppgavene i praksis.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Caroline Aarre Halvorsen, Peter Aalen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Caroline Aarre Halvorsen, Peter Aalen

Last ned:

Analyse av mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona

Menon Economics har på oppdrag for Viken fylkeskommune analysert mulighetsrommet for næringsutvikling i Viken samlet og for de tolv kommuneregionene i Viken i etterkant av koronakrisen. Mulighetsrommene er basert på analyse av dagens næringsliv i regionen, regionens konkurransefortrinn og barrierer, globale og regionale trender, samt dagens innovasjonsaktiviteter. I forbindelse med studien ble et stort antall bedrifter og regionale aktører intervjuet, samt en spørreundersøkelse ble sendt ut, for å kartlegge bedrifters aktivitet og innovasjon under og etter koronapandemien.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Jonas Erraia, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Per Fredrik F. Johnsen, Live Nerdrum
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Jonas Erraia, Sigrid Hernes, Erik W. Jakobsen, Per Fredrik F. Johnsen, Live Nerdrum

Last ned:

Velferdsgevinster ved utbedring av skredutsatte veistrekninger

På oppdrag fra Nye Veier har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) utviklet en metodikk for å beregne samfunnsøkonomiske velferdsgevinster ved utbedring av skredutsatte veistrekninger.

Formålet med oppdraget var å utvikle en metodikk for å gjøre slike beregninger, samt benytte metodikken til å gi anslag for slike velferdsgevinster ved utbedring av den skredutsatte strekningen Skare-Odda-Hardangerbrua på riksvei 13 . Eksempelberegningen viser at det er store velferdsgevinster knyttet til utbedring av skredutsatt strekninger. Det anbefales derfor at slike beregninger gjennomføres som del av samfunnsøkonomiske analyser av tiltak på skredutsatte strekninger. Metodikken er utviklet for å være enkel å bruke, og for å unngå mulige dobbeltellinger med tilgrensende velferdsvirkninger.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Henrik Lindhjem
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Henrik Lindhjem

Last ned:

Metode for avgrensing av areal som påvirkes av nedbygging av natur

På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utarbeidet en metode for avgrensing av areal som påvirkes ved nedbygging av natur.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Vegard Bakkestuen, Astrid Brekke Skrindo, Signe Nybø, Lars Erikstad, Kristin Thorsrud Teien
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Vegard Bakkestuen, Astrid Brekke Skrindo, Signe Nybø, Lars Erikstad, Kristin Thorsrud Teien

Last ned:

Fastlandsforbindelse til Dønna og Herøy

Menon har på oppdrag av Helgelandsrådet utført en analyse av reiselivsnæringen på Dønna og Herøy i lys av en fremtidig fastlandsforbindelse. Vi vurderer fremtidige effekter for reiselivsnæringen av en fastlandsforbindelse og drøfter utslagene av å velge en undersjøisk tunnel sett opp mot en løsning med flytebro. Vi retter i denne sammenhengen særlig fokus mot sykkelturismen.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Erika Karttinen, Mathie Rødal
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Erika Karttinen, Mathie Rødal

Last ned:

Beskrivelse av status og utvikling i kompetansenivå i olje- og gassnæringen

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon ved hjelp av data fra microdata.no, som er en tjeneste levert til forskningsinstitusjoner, undersøkt hvilket kompetansenivå som eksisterer i olje- og gassnæringen. Arbeidet er gjort ved å sammenkoble Menons regnskapsdatabase om operatører og leverandører i olje- og gassnæringen med microdata.no

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Sveinung Fjose, Endre Kildal Iversen, Ine Lading
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Sveinung Fjose, Endre Kildal Iversen, Ine Lading

Last ned:

Totale sysselsettingseffekter av olje- og gassnæringen i 2020

I forbindelse med utarbeidelsen av en stortingsmelding om energinæringene i Norge hadde Olje- og energi-departementet behov for en oversikt over totale sysselsettingseffekter av olje- og gassnæringen, også på kommunenivå.
Arbeidet bygger på et notat Menon utarbeidet for Olje- og energidepartementet i 2021, hvor vi utarbeidet oversikt over total sysselsettingseffekt i alle energinæringene. Videre bygger arbeidet på SSBs rapport om sysselsettingseffektene av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Sveinung Fjose, Jonas Erraia
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Sveinung Fjose, Jonas Erraia

Last ned:

Risikovurdering for spredning av fremmede ferskvannsfisk til vannregioner i Norge

Fremmede fiskearter kan ha stor negativ påvirkning i økosystemene de blir spredt til. Det er mange områder som er utsatt for spredning av fremmede arter, kostbart å bekjempe artene når de først har spredd seg, og helt nødvendig å prioritere innsatsen slik at samfunnet får mest mulig igjen for ressursene som settes inn. I denne rapporten har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved hjelp av statistiske modeller predikert sannsynlig spredning av ulike kategorier fremmede ferskvannsfisk 50 år fram i tid. Risikovurderingen gir grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som trengs for å hindre spredning. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har vurdert hvilke områder, fiskearter og tiltakstyper som bør prioriteres, basert på samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsvurderinger.

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Kim Magnus Bærum, Stefan Blumentrath, Trygve Hesthagen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Kristin Magnussen, Ståle Navrud, Kim Magnus Bærum, Stefan Blumentrath, Trygve Hesthagen

Last ned:

Ny forskning på konkurranseøkonomi fra Menon

Menon har nylig avsluttet forskningsprosjektet på markedskonsentrasjon. Prosjektet har vært finansiert med midler fra Prisreguleringsfondet, og har resultater i ny innsikt i feltet, både med hensyn til den faktiske utviklingen i markedskonsentrasjon, krysseierskap og lønnsomhet i norsk næringsliv de siste 20 årene, men også betydning av metodiske valg i analyser på feltet.

 

 

Språk: Norwegian | År: 2022
Forfatter: Glenn Widenhofer, Jonas Erraia, Gjermund Grimsby
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2022

Forfatter:

Glenn Widenhofer, Jonas Erraia, Gjermund Grimsby

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo