skip to Main Content

SISTE 10 PUBLIKASJONER

Eksportmeldingen 2021

For en liten økonomi som opererer i en globalisert verden er eksport en viktig økonomisk størrelse. Eksporten betaler for importen, men er også et tegn på konkurransemessige fortrinn mot omverdenen, og bidrar til å øke produktiviteten i resten av økonomien. Diskusjonen om norsk eksport bærer ofte preg av misforståelser. Med denne rapport som er skrevet på oppdrag fra LO, NHO og Eksportkreditt Norge AS håper vi på å kunne bidra til en opplyst norsk debatt når det kommer til et så viktig emne som norsk eksport.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Maja Olderskog Albertsen, Jonas Erraia, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Maren Nygård Basso, Sigrid Hernes, Maja Olderskog Albertsen, Jonas Erraia, Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen

Last ned:

Beregning av kostnad for tilstandsrapporter og tilgang til personer som kan lage rapporter

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vurdert tilgang til personer som kan utarbeide tilstandsrapporter ved ulike kvalifikasjonskrav og beregnet kostnad for tilstands-rapporter ved innføring av innholdskrav.

 

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Maja Olderskog Albertsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Maja Olderskog Albertsen

Last ned:

Verdien av medisinsk innovasjon – for pasienten, helsetjenesten og samfunnet

På oppdrag fra Roche har Menon sett på den samfunnsøkonomiske verdien av medisinske innovasjoner som i dag ikke blir lagt til grunn i vurdering av nye metoder. Ved hjelp av syv eksempler, både innenfor medisinsk teknologi (diagnostikk) og legemidler (behandling), viser rapporten hvordan nye løsninger kan redde liv, øke kvalitet og effektivitet i helsetjenesten og bidra til andre besparelser i samfunnet.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erland Skogli, Erika Karttinen, Caroline Aarre Halvorsen, Ole Magnus Stokke, Siri Vikøren
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erland Skogli, Erika Karttinen, Caroline Aarre Halvorsen, Ole Magnus Stokke, Siri Vikøren

Last ned:

Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri

På oppdrag fra Aleap, Eksportkreditt Norge, Industri Energi, Innovasjon Norge, Inven2, Legemiddelindustrien (LMI), LO, NHO, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster har Menon Economics kartlagt norsk helseindustri.

Rapporten er å synliggjør helseindustriens langsiktige eksportpotensial og identifiserer hva slags strategier og virkemidler som er relevante og nødvendige for å realisere potensialet, hvor forutsetningen for å lykkes er at det satses langsiktig og helhetlig på å bygge infrastruktur og økosystemer for utvikling, testing/pilotering og produksjon i Norge.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Siri Vikøren, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Siri Vikøren, Erland Skogli

Last ned:

Evaluering av «Strategi for forvaltning av hjortevilt»

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, Norskog og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene.

Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Torstein Storaas, Erling Bergsaker, Kaja Johnsen, Maximilian Zimmermann
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Torstein Storaas, Erling Bergsaker, Kaja Johnsen, Maximilian Zimmermann

Last ned:

Ringvirkninger av nye kraftintensive industrier i Nordland

Menon har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag knyttet til foredlingen av fornybar energi i Nordland. Kunnskapsgrunnlaget er ment til å inngå i deres arbeid med strategisk samfunns -og næringsutvikling basert på fylkets konkurransefortrinn.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Even Winje, Øyvind Vennerød, Jonas Erraia, Gjermund Grimsby, Geir Brønmo, Clémence Carnerero, Henrik Krogsæter
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Even Winje, Øyvind Vennerød, Jonas Erraia, Gjermund Grimsby, Geir Brønmo, Clémence Carnerero, Henrik Krogsæter

Last ned:

Ringvirkninger av Statkrafts aktivitet

Menon har på vegne av Statkraft gjennomført en analyse av konsernets ringvirkninger for den norske økonomien. Vi finner at Statkrafts virksomhet understøtter en samlet verdiskaping på 27 milliarder kroner i 2019, tilsvarende  0,7 prosent av Norges BNP. Selskapet bidrag til statens inntekter, via skatter og avgifter, var på nærmere 10 milliarder kroner i 2019. I tillegg mottok Staten et utbytte på 6,5 milliarder kroner via sitt eierskap i Statkraft.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Even Winje
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Even Winje

Last ned:

Gevinstrealisering av innovasjon i offentlig sektor

Menon gjennomfører på oppdrag for Norges Forskningsråd en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden er fra 2018 til 2020. Denne delrapporten inngår som den siste av tre delrapporter om programmet.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Kaja Høiseth-Gilje, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Kaja Høiseth-Gilje, Erland Skogli

Last ned:

Følgeevaluering av FORKOMMUNE-programmet: Sluttrapport

Menon Economics har på oppdrag for Norges Forskningsråd gjennomført en følgeevaluering av programmet for forskning og innovasjon i kommunesektoren, FORKOMMUNE. Følgeevalueringsperioden har vært fra 2018 til 2020. Dette er sluttrapporten for følgeevalueringen av programmet, og bygger på tre tidligere delrapporter.

I denne sluttrapporten oppsummerer vi arbeidet med FORKOMMUNE-programmet til Norges Forskningsråd, som er gjennomført de tidligere årene. Evalueringen har vært ledet av Kaja Høiseth-Gilje.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Kaja Høiseth-Gilje, Erland Skogli
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Christine Mee Lie, Sigrid Hernes, Tonje Glenne Arnesen, Kaja Høiseth-Gilje, Erland Skogli

Last ned:

Evaluering av utviklingstillatelser for havbruksnæringen og vurdering av alternative ordninger for fremtiden

I denne rapporten evaluerer vi ordningen med utviklingstillatelser for havbruksnæringen og utreder alternative fremtidige ordninger som kan bidra til samme målsetting om å løse flere av miljø- og arealutfordringene som næringen står overfor. Utredningen er skrevet på oppdrag for Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Nofima og Simonsen Vogt Wiig.

Språk: Norwegian | År: 2021
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Christine Mee Lie, Maren Nygård Basso, Oddbjørn Grønvik, Audun Iversen, Åsa Maria O. Espmark, Mikael Rossvoll Jørgensen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2021

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Christine Mee Lie, Maren Nygård Basso, Oddbjørn Grønvik, Audun Iversen, Åsa Maria O. Espmark, Mikael Rossvoll Jørgensen

Last ned:

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo