SISTE 10 PUBLIKASJONER

End of Project review: Capacity Building Program for Vietnam

Menon Economics has carried out an End of Project review of a capacity building program in the water supply, wastewater/drainage and solid waste sectors in Vietnam. The capacity building program was designed with the purpose of improving the sustainability of twelve infrastructure projects funded by Norad and the KfW Development bank through a mixed credit scheme. The review is carried out in accordance with the OECD DAC criteria for evaluation of development programs and is based on interviews with stakeholders at five project sites, as well as document studies. We find that the program has had mixed success, with several activities enhancing the capacity of the infrastructure project stakeholders, but that the additionality of some activities is low and their contribution to overall objectives is questionable. The project is carried out under Menon’s framework agreement with KPMG and Norad.

Språk: English | År: 2018
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Sofie W. Skjeflo
Last ned
Språk:

English

År:

2018

Forfatter:

Øyvind Nystad Handberg, Sofie W. Skjeflo

Last ned:

Praktisering av byggtekninsk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

Vi har kartlagt bruken av planbestemmelser og byggteknisk forskrift for utforming av boliger og boområder på tvers av norske kommuner. Arbeidet er gjennomført på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og består av tre hoveddeler:

1. kartlegging av variasjonen i bruken av planbestemmelser, både innad i og på tvers av kommuner, samt årsaker til variasjonen,
2. vurdering av hvilke kostnader/ulemper dette medfører for utbyggersiden, og
3. vurdering av bruk av ugyldige byggtekniske krav i planbestemmelsene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Siri Voll Dombu, Pål Erik Olsen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Heidi Ulstein, Ida Amble Ruge, Siri Voll Dombu, Pål Erik Olsen

Last ned:

Evaluering av tilskuddsordningen for vannmiljøtiltak – generell vannforvaltning

På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi evaluert en del av tilskuddsordningen som omfatter tilskuddsmidler til vannmiljøtiltak, nemlig delen som går til generell vannforvaltning (kapittel 1420, post 70, underpost 3). Tilskuddsordningen administreres av Miljødirektoratet og er hjemlet i forskrift om tilskudd til generell vannforvaltning, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å nå miljømålene i vannforskriften.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Kristin Magnussen, Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Håvard Baustad
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Kristin Magnussen, Kaja Høiseth-Gilje, Ida Amble Ruge, Håvard Baustad

Last ned:

Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Menon har gjennomført en analyse av økonomien i det musikkdramatiske scenekunstfeltet. Musikkdramatisk scenekunst skiller seg fra tradisjonelt teater og annen scenekunst ved at musikken er drivende for handlingen i stykket.

Analysen viser at musikkdramatisk scenekunst er en viktig bidragsyter til scenekunstfeltet. En tredjedel av de samlede billettinntektene til scenekunstfeltet kommer fra musikkdramatiske oppsetninger. Samtidig ser vi at musikkdramatiske oppsettinger er svært populære og at disse i gjennomsnitt genererer mer billettsalg enn andre oppsetninger. Samlet omsatte musikkdramatisk scenekunst for 1,4 milliarder kroner i 2016 – av dette utjorde billettinntektene om lag 340 millioner kroner.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge

Last ned:

Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier

På oppdrag for Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Center for Creative Industries ved Handelshøyskolen BI (BI:CCI) og professor Ole-Andreas Rognstad ved UiO gjennomført en utredning av inntekts¬strømmene i verdikjedene for norske filmer og serier. Formålet med utredningen har vært å få kunnskap om pengestrømmene i verdikjeden for norske og utenlandske filmer og serier som tilbys i Norge, samt se hvordan overgangen fra analog til digital distribusjon har endret markedet og verdikjedene.

Nordmenn brukte til sammen 7,1 milliarder kroner på filmer og serier i 2016. Kino er den viktigste plattformen for visning av norske filmer og serier, men strømmetjenester er den raskets voksende og den nye «hovedplattformen» for visning av filmer og serier generelt. Totalt brukte nordmenn 2 milliarder på å se filmer og serier via strømmetjenester i 2016. For norske filmer er kinoinntektene fremdeles den viktige inntektskilden, mens fri-TV-kanalene er viktigst for serier. Publikum har vært vinnere i digitaliseringen av markedet. Sammenlignet med 2010 betalte vi langt mindre for filmene og seriene i forhold til mengden vi konsumerer.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Anne Espelien, Marcus Gjems Theie, Terje Gaustad, Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Anne-Britt Gran
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Anne Espelien, Marcus Gjems Theie, Terje Gaustad, Irina Eidsvold-Tøien, Øyvind Torp, Anne-Britt Gran

Last ned:

MRE-system og indikatorer for lokal klimatilpasning

Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå. For å styrke dette arbeidet, har Menon Economics, på oppdrag for Miljødirektoratet, utviklet et forslag til måle-, rapporterings- og evalueringssystem (MRE-system) og meny av indikatorer for å måle kommunenes klimatilpasningsinnsats. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Iselin Kjelsaas
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Simen Pedersen, Øyvind Nystad Handberg, Iselin Kjelsaas

Last ned:

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til utslipp i verdensarvfjordene

Vestnorsk fjordlandskap, med fjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og innerste del av Tafjorden, ble i 2005 skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste. På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet har Menon Economics gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av å stille miljøkrav til fartøy som opererer i disse fjordene. I vår samfunnsøkonomiske vurdering av de fem tiltakene, finner vi at krav om fjerning av vanndamp fra scrubbere og krav til utslipp av vaskevann fra scrubbere er samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltak. Konklusjonen for de øvrige tiltakene er ikke like tydelig, blant annet fordi vi ikke har funnet grunnlag for å prissette alle nytte- og kostnadsvirkninger.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Peter Aalen
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Peter Aalen

Last ned:

Evaluering av Klimasats: 2016-bevilgninger

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics gjennomført første del av følgeevaluering for Klimasats, støtteordning for klimatiltak i kommunene. Føleevalueringen er planlagt å gå over årene 2017-2019.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Simen Pedersen, Christian Grorud
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Simen Pedersen, Christian Grorud

Last ned:

Kartlegging av handelshindringer mellom norske og nordiske handelspartnere

Menon har sett nærmere på handelsforholdet mellom Norge og de nordiske landene, med et særlig fokus på grensehindre mellom Norge og Sverige. Studien belyser faktorer som bidrar til å gjøre utvekslingen av varer og tjenester svært smidig. Samtidig har vi identifisert områder som norske eksportbedrifter opplever som barrierer for økt handel.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Håvard Baustad, Lars Hallvard Lind
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld, Håvard Baustad, Lars Hallvard Lind

Last ned:

Bysentre i Nord-Norge: Er folk fornøyd med hva de kan tilby?

Konjunkturbarometer Nord-Norge og Menon har spurt 1500 byboere i 10 nordnorske byer om hvordan de opplever sentrum i byen de bor i nærheten av. Vi har også spurt dem om hvordan bysenteret har utviklet seg de siste 10 årene, for det har skjedd mye de siste åra i enkelte av byene.

Språk: Norwegian | År: 2018
Forfatter: Leo A. Grünfeld
Last ned
Språk:

Norwegian

År:

2018

Forfatter:

Leo A. Grünfeld

Last ned: