skip to Main Content

Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) utgjør det ledende kompetansemiljøet i Norge innenfor verdsetting av miljø, helse og kulturminner.

MERE jobber med samfunnsøkonomiske analyser av politikk, virkemidler og prosjekter av betydning for viktige fellesgoder som klima og miljø, natur, helse og kulturminner. Sentralt i dette arbeidet står bruk av metoder for å kvantifisere, vurdere og verdsette hvilken betydning disse godene har for folks velferd. En viktig hensikt er å forbedre beslutningsgrunnlaget både for private og offentlige aktører slik at de fulle effektene av ulike valg kan belyses på en helhetlig måte, for eksempel i nytte-kostnadsanalyser.

MERE er involvert i en rekke prosjekter som for eksempel vurderer samfunnsnytten av kulturminner, helseeffekter av luftforurensing og støy i Nordiske byer, landskapseffekter av ulike lokaliseringer av vindkraftanlegg, kraftlinjer og fiskeoppdrettsanlegg langs kysten, utslippsrisiko ved skipstransport, nytten av grøntområder for rekreasjon og helse i byområder, nytten av opprydding av forurensende sedimenter i norske havner, og effekter på økosystemtjenester av en rekke naturinngrep fra transportinfrastruktur. Vi anvender også de samme verdsettingsmetodene på andre typer fellesgoder i samfunnet, der det ikke er markeder som kan gi en pris.

MERE samarbeider bredt og tverrfaglig med en rekke fagmiljøer og har prosjektaktiviteter innenfor de fleste sektorer, inkludert transport, olje- og energi, næring og handel, reiseliv, helse, skogbruk, naturforvaltning og kultur. Vi har også et omfattende internasjonalt samarbeid og jobber blant annet med en rekke miljø- og utviklingsprosjekter i land i sør.

Kontaktperson

Henrik Lindhjem

Partner henrik@menon.no +47 982 63 957

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo