skip to Main Content

Menon har vurdert den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager i Norge

På oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har Menon vurdert den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager – historisk, i dag og i fremtiden. Vi finner at:

  • Private barnehager var avgjørende for å nå målet om full barnehagedekning. Barnehageforliket og reformen bidro til økt dekningsgrad (cirka 70-90 % på fem år) og private barnehager sto for åtte av ti nyetableringer i den samme perioden.
  • Private bidrar med mangfold og lavere kostnader med minst like god kvalitet. I dag bidrar private barnehager med større valgmuligheter, økt mangfold, lavere sykefravær hos de ansatte, høyere kostnadseffektivitet og lavere offentlig finansieringsbehov. Basert på tilgjengelige strukturdata finner vi små kvalitetsforskjeller mellom private og kommunale barnehager. Sett i sammenheng med at private barnehager har mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager taler tilgjengelige data for at private leverer minst like god kvalitet.
  • Det er risikosport med ytterligere innstramminger av private barnehager. Det er stor usikkerhet om den demografiske utviklingen og det fremtidige behovet for barnehageplasser. Sett i sammenheng med de store samfunnsutfordringene (som bemanningskrise, økte forventninger til tjenestene og økt press på offentlige budsjetter) er vår vurdering at private barnehager fortsatt har en viktig rolle å spille.

Rapporten kan lases ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen. Kontaktinformasjon her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo