skip to Main Content

Menon har kartlagt den norske maritime klynges bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap

På oppdrag for Maritimt Forum har Menon Economics, i samarbeid med Ulf Sverdrup, kartlagt den maritime klyngens relevans og bidrag til nasjonal sikkerhet og beredskap, samt hvordan bidraget fra klyngen kan styrkes ytterligere. Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og langtidsplanen for Forsvaret understreker alle betydningen av det maritime feltet for Norge. Rapporten identifiserer fire sikkerhets- og beredskapsfunksjoner hvor den maritime klyngen bidrar, både før og i en krise. Disse er (i) forsyningssikkerhet, (ii) maritim aktivitet og situasjonsforståelse, (iii) kritisk persontransport og (iv) bidrag til beredskapsfunksjoner utover maritime kjerneoppgaver.

For å opprettholde dagens bidrag, samt muligheter for ytterligere bidrag, kreves det en innsats fra både nærings- og myndighetssiden. Rapporten peker på fire forhold som vil være viktig i det videre arbeidet:

  1. en felles forståelse for og vurdering av sikkerhets- og beredskapssituasjonen,
  2. styrket koordinering og samhandling mellom maritim klynge og myndigheter
  3. rammevilkår og insentiver som tilrettelegger for den maritime klyngens bidrag og
  4. sikring av tilstrekkelig kompetanse og opplæring i sikkerhets- og beredskapsfunksjoner til menneskene som forvalter og drifter maritime ressurser.

Rapporten er tilgjengelig her.

Foto: Chris Karidis/Unsplash.com

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo