skip to Main Content

Fylkeskommunen må overprøve det lokale selvstyre i natur- og friluftslivssaker når det er nødvendig

Rogaland fylkeskommune er i gang med å utarbeide en ny strategi for naturmangfold. I den forbindelse ønsket fylkeskommunen bistand til et kartleggingsoppdrag som Menon Economics har gjennomført. Oppdraget skulle belyse rollen Rogaland fylkeskommune kan ta i forvaltningen av naturmangfold og friluftsliv og finne frem til områdene hvor det er størst behov for regional innsats. Vi mener Rogaland fylkeskommune, som en del av den regionale samfunnsutviklerrollen, bør sette bevaring og vern av områder med regional og nasjonal verdi for naturmangfold og friluftsliv høyere på dagsorden. I ytterste konsekvens, og hvis det er nødvendig for å sikre regionale og nasjonale natur- og friluftslivsverdier, vil det bety at fylkeskommunen kan overprøve det lokale selvstyret gjennom å benytte sin innsigelsesmyndighet. En slik tilnærming er imidlertid lite konstruktiv, bidrar til forsinkelser i de kommunale prosessene og kan være ressurskrevende å følge opp. En bedre tilnærming er derfor at Rogaland fylkeskommune tar initiativ til, og lykkes med, å mobilisere til en felles politisk strategi/erklæring mot naturtap i fylket – som alle kommunene i fylket og fylkeskommunen er enige om. En slik strategi bør bygge på erkjennelsen av at vi står midt i en naturkrise og sette ambisiøse mål (eksempelvis arealnøytralitet i hver kommune).

Les rapporten her.

Rogaland fylkeskommune sin omtale av rapporten finner du her.

Kontakt Simen Pedersen ved spørsmål om rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo