skip to Main Content

Simen Pedersen

Partner

simen@menon.no
+47 959 93 888

Simen Pedersen er partner i Menon og er ansvarlig for Menons satsning på velferdtjenester. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Simen har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) og Vista Analyse.

Simen er en allsidig og kreativ samfunnsøkonom med et bredt interessefelt, både metodisk og tematisk. Han har gjennomført samfunnsøkonomiske analyser, usikkerhetsanalyser, utredninger, evalueringer (herav følgeevalueringer), nullpunktsmålinger, gevinstrealisering og kartlegginger av en lang rekke problemstillinger. Gjennomførte prosjekter har gitt Simen innsikt i følgende sektorer / temaområder: kommuner, barnevern og levekår, pleie og omsorg, utdanning, integrering, utlendings­forvaltning, klima og miljø, bildeling, friluftsliv, kulturminner, arkiv, skipsfart, politi, forsvar og digitalisering.

Simen har utstrakt erfaring med å gjennomføre og utvikle metoden innenfor samfunnsøkonomiske analyser innen en rekke sektorer og samfunnsområder. Simen har blant annet ledet Konseptvalgsutredninger (KVU), har erfaring med kvalitetssikringsprosjekter innfor Finansdepartementets kvalitetsikringsregime (KS1 og KS2), og har gjennomført om lag 100 samfunns­økonomiske analyser for rekke offentlige oppdragsgivere i løpet av sin karriere. Han jobber også mye med metodeutvikling og har blant annet vært sentral i utviklingen av et nettkurs i Utredningsinstruksen og samfunnsøkonomiske analyser for DFØ, Kystverkets håndbok i samfunnsøkonomiske analyse og bruk av utredningsinstruksen i evalueringer.

Det siste året har Simen ledet og vært prosjekteier for en lang rekke evalueringer for oppdragsgivere som Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Barne-, ungdoms- og familie­direktoratet, Husbanken, Utdannings­direktoratet, KS, Utlendingsdirektoratet og Politidirektoratet. Han har erfaring med å gjennomføre evalueringer av tilskudd, organisasjoner / enheter, IT-plattformer, nettverk, lov- og forskrifts­endringer mv.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo