skip to Main Content

Menon har utredet behov for kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall

På oppdrag for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har Menon Economics gjennomført en utredning av behov for kapasitet til håndtering av radioaktivt avfall frem mot år 2100. Formålet med utredningen er å ha et oppdatert og utvidet kunnskapsgrunnlag for å sikre en god håndtering av radioaktivt avfall fremover. Arbeidet består av en grundig vurdering av nåværende og fremtidige avfallsstrømmer, typer avfall, og nødvendig kapasitet i avfallshåndteringen for radioaktivt avfall.

I rapporten slår vi fast at det haster å få på plass nye lager- og deponiløsninger for radioaktivt avfall. Våre anslag viser at det frem til år 2100 vil produseres rundt:

  • 14 300 tonn avfall med menneskeskapte radioaktive stoffer
  • 15,7 millioner tonn med avfall med naturlig forekommende radioaktive stoffer

Det er flere ledd i håndteringen av radioaktivt avfall som vil ha kapasitetsutfordringer i fremtiden, og for enkelte områder er situasjonen kritisk allerede i dag. I rapporten vurderer vi også ulike tiltak for å redusere den totale mengden radioaktivt avfall som må håndteres, og understreker blant annet at når det settes i gang ny produksjon som vil medføre radioaktivt avfall må det etableres nye løsninger dersom det ikke finnes godkjente avfallsmottak.

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo