skip to Main Content

Menon har kvalitetssikret (KS1) konseptvalg for framtidig system for veibruksavgift og bompenger 

Menon har kvalitetssikret (KS1) konseptvalgutredningen (KVU) for vegbruksavgift og bompenger – Trinn 1. Konseptene som ble kvalitetssikret innebar forskjellige løsninger for som bidrar til å at veibruksavgiften i større grad stiller bilistene overfor de eksterne marginale kostnadene de skaper ved sin bilkjøring. Konseptenes kompleksitet varierte fra å innføre flat km-avhengig veibruksavgift for alle kjøretøy, til satelittbasert prising som tar høyde for variasjon i eksterne kostnader over tid, geografiske soner og framdriftsteknologi. KS1 bidro til betydelig bedret beslutningsgrunnlag og metodeutvikling, blant annet gjennom mer konsistent behandling av ikke-prissatte virkninger som personvern og ved å gjennomføre en full usikkerhetsanalyse av nytte- og kostnadssiden samlet. Sistnevnte fikk fram at usikkerheten innen investeringskostnader var marginal sammenlignet med den betydelige usikkerheten rundt nyttesiden. I tillegg gjennomførte vi følsomhetsanalyser som viste at nettonytte kan bli drastisk mye høyere ved satelittbasert prising som differensierer prisene etter de faktiske marginale kostnadene ved hver enkelt reise, heller enn gjennomsnittlige eksternaliteter forbundet med reiser innen forskjellige soner/tidsperioder. Alle konsepter var samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Oppdraget ble gjennomført som del av Finansdepartementets kvalitetssikringsordning av store statlige investeringsprosjekter. Kvalitetssikringen gjennomføres i to trinn, først ett trinn der vi kvalitetssikret KVUens konseptvalg og alternativanalyse, og deretter et påfølgende trinn der KVUens føringer for forprosjekt for besluttet konsept skal kvalitetssikres. Kvalitetssikringen ble gjennomført i samarbeid med Holte Consulting og A-2 og partner Kristoffer Midtømme ved Menon var oppdragsleder for kvalitetssikringen.

Rapporten kan lastes ned her.

Ta kontakt med Partner Kristoffer Midttømme eller Senior Economist Peter Aalen for spørsmål angående analysen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo