skip to Main Content

Utredning om potensialet for å etablere bildeling i Sandefjord

Sandefjord kommune har utarbeidet en klima- og energiplan, der et viktig formål er å bidra til reduserte utslippene av klimagasser. I planen identifiserte man at personbiltrafikken er én av de største kildene til utslipp av klimagasser. Som et tiltak for å redusere utslippene ønsket kommunen å kartlegge potensialet, mulige etableringsbarrierer og virkemidler for bildeling, samt klimagevinster av en eventuell ordning. Basert på erfaringer fra andre norske byer er vår vurdering at etterspørselsgrunnlaget blant privatpersoner i Sandefjord ikke er tilstrekkelig til at et marked for bildeling vil utvikles av seg selv. Skal kommunen sikre et bildelingstilbud, må kommunens selv ta initiativ. Dette kan skje ved at kommunen alene eller sammen med interesserte bedrifter i sentrum tilbyr kjøp av bildelingstjenester, med dedikerte p-plasser til det formålet. Klimaeffekten er avhengig av i hvilken grad bildelingen tar i bruk utslippsvennlig teknologi, sammenlignet med hva brukerne ellers ville valgt uten muligheter for bildeling.

Involvering av bedrifter og innbyggere i Sandefjord sentrum i utforming og utvikling av tilbudet vil på lengre sikt kunne gi en klimagevinst. Klimagevinsten blir størst hvis tilbudet medfører at bedrifter og privatpersoner bytter ut fossildrevne kjøretøy med utslippsfrie delebiler. I tillegg medfører bruk av delebil framfor privatbil trolig en reduksjon i kjørelengder, som gir en addisjonell klimagevinst. Denne effekten avhenger av at delebilbruken erstatter privatbil-bruk, og ikke kollektivreiser, sykkelturer eller gåturer.

Rapporten fra Menon kan du laste ned her.

Kontaktperson er Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo