skip to Main Content

Tidsbruk og kostnader av arkivering i offentlig sektor

Ansatte i offentlig forvaltning skal ta vare på arkivverdig dokumentasjon. Vår kartlegging taler for at betydelige mengder arkivverdig dokumentasjon ikke tas vare på for ettertiden. Vi finner også at arkivering og journalføring i offentlig sektor er tidkrevende og vanskelig. Basert på en spørre­undersøkelse til ansatte i kommunal og statlig sektor, anslår vi at den samfunns­økonomiske kostnaden til tre konkrete arkiveringsoppgaver utgjør 7,7 milliarder kroner i 2020. Dette tilsvarer om lag 9 200 årsverk. Anslaget utgjør kun en delmengde av de samlede kostnader til arkivering. Våre resultater indikerer at samfunnet, på tross av at offentlig sektor bruker store ressurser på arkivering, erfarer en relativt lav dokumentfangst. Dette anses også som et demokratisk problem fordi man ikke kan dokumentere beslutninger og saksganger. Til tross for denne store ressursbruken er det imidlertid tydelige indikasjoner på at kravene i henhold til lovverket ikke blir innfridd. Slik sett gir vår kartlegging støtte til to hovedkategorier av problemområder som anses som særlig relevante og utfordrende. Arkivering foregår ineffektivt og er derfor unødvendig ressurs­krevende for samfunnet, og det tapes dokumenter (materiale) som skulle vært arkivert. Problemene må sees i sammenheng med at offentlig sektor forventes å bli mer og mer digitale, norske innbyggeres forventninger til velferdsproduksjonen og økt press på offentlige budsjetter. Det er med andre ord ikke grunn til å forvente at problemene blir mindre i fremtiden.

Rapporten fra Menon Economics AS og A-2 Norge kan du laste ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo