Nature Scene In Norway With Grazing Cows.

Stort forskningsprosjekt til MERE (Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi )

Menon styrker sin posisjon som forskningsmiljø ytterligere. Forskningsrådet har tildelt Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) et nytt, stort forskningsprosjekt. Prosjektet skal undersøke effekten av urbanisering på betydningen (verdien) av miljøgoder, kulturlandskap og kulturminner for folks velferd både i byområder og i distriktene. Kunnskap om slike verdier kan benyttes for å forbedre nyttekostnadsanalyser, konsekvensanalyser og arealplanlegging som grunnlag for mer helhetlige beslutninger. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). En internasjonal forskergruppe og en nasjonal brukergruppe er også involvert.

Prosjektet føyer seg inn i rekken av FOU-prosjekter MERE nå er involvert i innenfor temaet verdsetting av kollektive goder og bedre integrering i samfunnsøkonomiske analyser og virkemiddelutforming.
Ansvarlig i Menon er Henrik Lindhjem.