skip to Main Content

Rapporter overlevert til miljøvernministeren

På et seminar i Klima- og miljødepartementet 22.mai, overleverte partner Kristin Magnussen i Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, en rapport som oppsummerer verdien av goder og tjenester vi får fra norske våtmarker, og foreslår tiltak for bedre forvaltning. Kristin har ledet en tverrfaglig ekspertgruppe, nedsatt av Miljødirektoratet, som har hatt i oppdrag å gjennomføre en nasjonal utredning som beskriver hvordan samfunnsutvikling og befolkningens helse og velferd henger sammen med våtmarkene og deres økosystemtjenester.

Historisk var våtmarkene viktige som kilder til brensel, bygningsmaterialer og isolasjon, beite for husdyr, rein og vilt og vinterfôr til husdyr. I dag betyr de regulerende tjenestene fra våtmarker mest, særlig karbonbinding, karbonlagring og flomdemping. Klimaendringene vil trolig gjøre disse tjenestene fra våtmarker enda viktigere fremover. Andre viktige tjenester i dag, som rekreasjon, estetiske effekter, bevaring av natur- og kulturarv, vil antagelig bety stadig mer. Konsekvensene av ulik bruk viser dilemmaene vi står overfor, og at det er behov for bedre verktøy, virkemidler og kunnskap for å kunne gjøre velbegrunnede valg, for eksempel mellom vern og utbygging.

Hovedrapporten kan lastes ned her, mens en kortversjon kalt sammendrag for beslutningstagere kan lastes ned her.

Kontaktperson i Menon er Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo