skip to Main Content

Våtmarker bidrar med verdier som er viktige for folks velferd – sammendrag for beslutningstagere

Våtmarker bidrar med verdier som er viktige for folks velferd – sammendrag for beslutningstagere

Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) ved partner Kristin Magnussen har ledet en tverrfaglig ekspertgruppe, nedsatt av Miljødirektoratet, som har hatt i oppdrag å gjennomføre en nasjonal utredning som beskriver hvordan samfunnsutvikling og befolkningens helse og velferd henger sammen med våtmarkene og deres økosystemtjenester. Historisk var våtmarkene viktige som kilder til brensel, bygningsmaterialer og isolasjon, beite for husdyr, rein og vilt og vinterfôr til husdyr. I dag betyr de regulerende tjenestene fra våtmarker mest, særlig karbonbinding, karbonlagring og flomdemping.

Klimaendringene vil trolig gjøre disse tjenestene fra våtmarker enda viktigere fremover. Andre viktige tjenester i dag, som rekreasjon, estetiske effekter, bevaring av natur- og kulturarv, vil antagelig bety stadig mer.  Myr inneholder langt mer organisk karbon enn noe annet økosystem på land, og drenering frigjør store mengder klimagasser fra våtmark. Konsekvensene av ulik bruk viser dilemmaene vi står overfor, og at det er behov for bedre verktøy og mer kunnskap for å kunne gjøre velbegrunnede valg, for eksempel mellom vern og utbygging.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Kristin Magnussen, Jarle W. Bjerke, Camilla Brattland, Signe Nybø, Jan Vermaat

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo