skip to Main Content

Følgeevaluering av Klimasats

Følgeevaluering av Klimasats

Støtteordningen Klimasats er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren. Menon Economics har på oppdrag for Miljødirektoratet gjennomført en treårig følgeevaluering av ordningen. Basert på evaluering av tilskuddene som ble omsøkt og innvilget i de tre første årene, 2016-2018, mener vi at Miljødirektoratets prioriteringer er godt i samsvar med hovedformålet for Klimasats, som er å bidra til reduserte klimagassutslipp og omstilling til lavutslippssamfunnet. Ifølge kommunene bidrar ordningen også til kompetanseheving og til identifikasjon og realisering av ytterligere klimatiltak. Et formål med følgeevalueringen har vært å gi innspill til forbedringer underveis. Siden oppstarten av ordningen har Miljødirektoratet tydeliggjort hvilke prosjekter som vil motta støtte, og kommunenes ressursbruk har gått ned ved at færre søknader avslås. Miljødirektoratet har forenklet tilgangen til informasjon om ordningen, og økt mulighetene til å lære fra prosjekter som er gjennomført. I en eventuell videreføring av ordningen anbefaler vi at det utarbeides gode indikatorer på måloppnåelse. For de tiltakene som forventes å gi direkte utslippsreduksjoner, bør effektene synliggjøres ved kvantitative anslag, og der utslippsreduksjonene er mer langsiktige og indirekte vil det være viktig med kvalitative, eller om mulig kvantitative, indikatorer for måloppnåelse. I en eventuell videreføring av Klimasats anbefaler vi at begrunnelsene for støtteordningen i sterkere grad defineres ut fra hvilke typer markedssvikt den skal løse og at ordningens utforming og resultater evalueres med noen års mellomrom.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Annegrete Bruvoll, Kaja Høiseth-Gilje, Alexander Wasskog Aamo, Christian Grorud

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo