skip to Main Content

Nytte og kostnader ved nye krav til overvannshåndtering grunnet klimaendringer

Nytte og kostnader ved nye krav til overvannshåndtering grunnet klimaendringer

På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har Menon Economics gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av tre forslag til endring i krav til overvannshåndtering. Overvann kan føre til store skader, og det er forventet at skadene vil øke grunnet klimaendringer som fører til mer intens nedbør og fortsatt økt sentralisering. Overvannsutvalget, som leverte NOU 2015:16 foreslo en rekke lov- og forskriftsendringer. Blant de foreslåtte endringene har DiBK ansvar for å følge opp endringer av byggteknisk forskrift (TEK17). Målet med oppdraget var å identifisere og vurdere virkningene av de foreslåtte endringene samt identifisere om tiltakene var samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Tiltakene som ble vurderet i disse tre samfunnsøkonomiske analysene var to endringer i TEK17 og en endring i veiledningen til Byggesaksforskriften (SAK10) for å bedre overvannshåndteringen i fremtidige byggeprosjekter. Dette dreide seg ikke om omfattende regelendringer, men mindre endringer med vekt på presiseringer og konkretiseringer av dagens regelverk. Samlet sett vil sannsynligvis de tre tiltakene bidra til flere overvannstiltak og bedre overvannshåndtering. Det er imidlertid svært stor usikkerhet knyttet til alle de tre analysene. Usikkerheten gjelder både hva som er dagens praksis og hva som vil skje fremover uten disse tiltakene (nullalternativet), og faktisk implementering av regelendringene og hvordan dette vil påvirke realiserte virkninger.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Kaja Høiseth-Gilje, Kristin Magnussen, Heidi Ulstein, Siri Voll Dombu

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo