skip to Main Content

Menon har analysert den økonomiske betydningen av ansatteide selskap og samvirker

På oppdrag for Finansforbundet og Samvirkene har Menon Economics analysert den økonomiske betydningen av ulike eierskapstyper med fokus på ansatteide selskap og samvirker. Formålet med analysen er tredelt. Først ser vi på hvordan ansatteide selskap defineres og identifiseres. Deretter kartlegger vi omfanget av ansatteierskap og samvirkeforetak i norsk næringsliv. Til slutt analyserer vi hvordan ansatteide selskap og samvirker presterer relativt til selskaper med andre eiertyper.

En sentral del av prosjektet har vært å utarbeide et rammeverk for å identifisere ansatteide selskap. Rammeverket tar utgangspunkt i tre dimensjoner ved ansatteierskap som er særlig relevante:

  • Andelen eid av ansatte (innflytelse)
  • Andelen ansatte med eierskap (dekning)
  • Konsentrasjon av eierskap (spredning)

Med utgangspukt i rammeverket, har vi utviklet en maskinlæringsmodell for å predikere graden av ansatteierskap hos alle norske bedrifter, basert på kjennetegn som belyser de tre dimensjonene ved ansatteierskap. Videre har vi gjort en næringsøkonomisk kartlegging av størrelsen på ansatteierskap og samvirker i Norge, og en økonometrisk analyse av hvorvidt ulike eierskapstyper har betydning for økonomisk prestasjon.

Når vi kontrollerer for en rekke kjennetegn som bl.a. næringstilhørighet og størrelse, så finner vi at ansatteide selskap høyere produktivitet enn sammenlignbare selskap som ikke er ansatteid. Vi finner ikke tegn til at verken ansatteide selskap eller samvirker viser systematisk annerledes vekst i verdiskaping eller sysselsetting enn resten av næringslivet. Samvirker har lavere produktivitet og lønnsomhet enn øvrig næringsliv. Imidlertid finner vi at lønnsmottakere i samvirker sitter igjen med en større andel av verdiskapingen i samvirker.

Les rapporten her.

Kontaktperson for arbeid: Per F. Johnsen. 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo