skip to Main Content

Menon anslår de samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner til 92,7 milliarder kroner

Vold i nære relasjoner er et stort samfunnsproblem. Basert på en total kartlegging av samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner i Norge anslår vi at kostnadene i forventning utgjorde 92,7 milliarder kroner for 2021. Vårt forventede anslag bygger på en rekke forutsetninger og er derfor usikkert. Vi anslår at det er 80 prosent sannsynlighet for at den samfunnsøkonomiske kostnaden av vold i nære relasjoner for 2021 utgjorde mellom 75,9 og 110,9 milliarder kroner. De samfunnsøkonomiske kostnadene bæres av voldsutsatte, voldsutøver, arbeidsgivere, pårørende, frivillig sektor og storsamfunnet.

Vi har ikke hatt tilstrekkelig grunnlag for å tallfeste ressursbruk til forebyggende innsats i kommunene (utover den innsatsen som knyttes til barneverns­utgifter) og tapt livskvalitet utover helsetap for voldsutsatt, voldsutøver og pårørende. Vi har heller ikke hatt informasjon nok til å tallfeste all ressursbruk i statsforvaltningen som knytter seg til vold i nære relasjoner. Hvis disse kostnadene hadde vært medregnet ville vårt samlede kostnadsanslag for vold i nære relasjoner i Norge i 2021 vært høyere enn vi har kommet frem til. Det kan argumenteres med at året 2021 skiller seg fra normalsituasjonen som følge av covid-19. Det har ikke vært mulig å trekke en entydig konklusjon om hvordan covid-19 har påvirket omfanget og kostnad­ene av vold i nære relasjoner i 2021.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo