skip to Main Content

Klyngemekanismer i helsenæringen – analyse av aktører og samspill i økosystemet

Menon Economics har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse analysert helsenæringen i Norge, med fokus på e-helse, for å forstå hvordan myndighetene kan styrke næringens innovasjons- og konkurranseevne. Rapporten beskriver aktørbildet, koblinger mellom aktørene, koordineringsmekanismer og strategier for å bygge en velfungerende helsenæring.

Oppsummert finner vi at:

  • Sammenlignet med andre nordiske land har Norge en liten helseindustri sett i forhold til den store offentlige helsesektoren og forskningssektoren. Dette ser delvis ut til å skyldes stiavhengighet (store faste kostnader og stordriftsfordeler) og mangel på tidligere næringspolitisk fokus.
  • Koblingene i helsesektoren er sterke, men det er friksjon i samarbeidet mellom industrien og helse- og omsorgstjenestene. Kompleksiteten i e-helseprosjekter krever nye samarbeidsmodeller, og utvikling i egenregi kan hemme markedets utvikling.
  • Koordineringsmekanismer som relasjonskontrakter og klyngeprogrammer kan fremme samarbeid og tillit. Klyngeorganisasjoner spiller en viktig rolle i å realisere synergier og forbedre samspillet mellom aktører.

Vi peker på tre gjensidig forsterkende mekanismer som kan øke helseindustriens konkurransekraft – og dermed dens evne til å løse utfordringer i helsevesenet. Disse er:

  1. Styrke ressursgrunnlaget – stimulere næringens samlede kapabiliteter og kapasitet. Gjennom å stimulere ressursgrunnlaget kan man gi næringen økt attraktivitet for industrietableringer, entreprenørskap, investorer og talent, noe som vil bidra til dynamisk oppgradering av kapabilitetene og kapasiteten i helseindustrien.
  2. Redusere kompleksiteten i markedet gjennom forenkling. Klare krav, reguleringer og bruk av standarder kan forenkle markedet og redusere kompleksiteten. Standarder bidrar til kompatibilitet, konkurranse, tillit, innovasjon og handel, og er knyttet til en betydelig del av eksportveksten.
  3. Håndtering av kompleksitet kan gjøres gjennom koordineringsmekanismer for å styrke koblingene mellom aktørene.

Rapporten kan leses her.

Kontaktperson: Erik W. Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo