skip to Main Content

Evaluering av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til statsforvalterembeter

Menon Economics har, på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet, gjennomført en evaluering av forsøk med oppgaveoverføring fra Husbanken til statsforvalterembetene i Nordland, Vestland og Rogaland. Forsøket har en prøveperiode på tre år, fra 1. september 2021 ut august 2024. Formålet med oppgaveoverføringen er å sikre helhetlig og koordinerte statlige råd og veiledning innen det boligsosiale området på regionnivå overfor kommunene. Forsøket har tre delmål om 1) et samlet og styrket fagmiljø, hvor bolig i større grad ses i sammenheng med fagområdene helse, sosial, rus, barnevern og arbeidsliv, 2) en mer samordnet stat som skal bidra til at kommunene ser bolig og tjenester mer i sammenheng og 3) en mer effektiv oppgaveløsning.

Vi finner at forsøket i noen grad har bidratt til et samlet og styrket fagmiljø hos statsforvalterembetene, samtidig er fagmiljøet i Husbanken svekket på noen punkter og styrket på andre. Forsøket har også i noen grad bidratt til en mer samordnet stat. I den grad det er endring å spore hos kommunene knyttes det primært til å ivareta boligsosiale hensyn i plan. Forsøket har i liten grad bidratt til en mer effektiv oppgaveløsning og bedre boligsosiale effekter. Vi har ikke faglig grunnlag for å gi en anbefaling om hvor oppgavene bør plasseres. Vi gir anbefalinger uavhengig av hvor oppgavene plasseres, og anbefalinger avhengig av hvorvidt oppgavene overføres til samtlige statsforvaltere eller tilbakeføres til Husbanken.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontaktperson: Simen Pedersen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo