skip to Main Content

Betydningen av begrepene forebygging og tidlig innsats er uklar

Den 1. januar 2022 trådte barnevernsreformen i kraft. Reformen skal bidra til at flere barn får rett hjelp til rett tid og at tjenestetilbudet i større grad skal kunne tilpasses lokale behov. Reformen skal bidra til å styrke kommunenes arbeid med forebygging og tidlig innsats, og samarbeid på tvers av sektorer, slik at barn og unge som trenger det kan få bedre tilpasset hjelp. Menon Economics og NTNU Samfunnsforskning har fått i oppdrag å gjennomføre en ekstern følgeevaluering av reformen. Formålet med evalueringsoppdraget er på et overordnet nivå å bidra til en mest mulig vellykket gjennomføring av reformen. Temaet for årets statusmåling er forebygging og tidlig innsats.

Basert på funn fra casestudien virker det som om det mangler en samlet forståelse i kommunene av hva som ligger i begrepene fore­byggende arbeid og tidlig innsats. Flere av informantene trekker fram viktigheten av en felles forståelse av de to begrepene på tvers av ulike tjenester i kommunen. Samtidig fremhever informanter fra både små og store kommuner at det er utfordrende å få til en slik felles forståelse rundt begrepene når det er så mange ulike tjenester som er involvert i det forebyggende arbeidet i kommunen. Uklarhet rundt begrepene og mangel på felles forståelse gjør det vanskelig å jobbe mot et felles mål. Dette blir spesielt vanskelig dersom de ulike tjenestene heller ikke er enige om hva målet er.

I rapportsammendraget gis en mer uttømmende og detaljert gjennomgang av hovedfunn og anbefalinger.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontaktperson: Simen Pedersen

 

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo