skip to Main Content

Strategi- og virksomhetsutvikling

Vi hjelper offentlige virksomheter med å realisere sitt samfunnsoppdrag i en verden i rask endring.

Samfunnet står overfor komplekse utfordringer som det grønne skiftet, økende økonomisk ulikhet, globalisering og digital transformasjon. Befolkningen forventer sømløse og tilpassede offentlige tjenester som er tilgjengelige når man trenger dem samtidige som offentlig sektor møter økte krav til effektivisering og gevinstrealisering. Disse utviklingstrekkene krever nye måter å styre og utvikle på, og for en offentlig sektor designet for stabilitet og forutsigbarhet kan det være krevende å omstille seg. En omverden kjennetegnet av økt usikkerhet og kompleksitet stiller krav både til innhenting av ny kunnskap og økt tempo i beslutningstakingen.

Menon tilbyr rådgivning basert på dyp innsikt i forvaltningspolitikk og organisering av offentlige virksomheter kombinert med sterk metodekompetanse og oppdatert forskning. Vi hjelper offentlige virksomheter med å forstå endringsbehov, sette ambisjonsnivå og retning samt utforme styringsmodeller som sikre både effektiv ressursutnyttelse og innovasjon. Dette innebærer at vi særlig jobber med organisasjonsevalueringer, strategiske analyser, strategiprosesser og strategioperasjonalisering.

Vi legger stor vekt på å utarbeide solide kunnskapsgrunnlag som sammen med godt tilrettelagte prosesser gir våre kunder ny forståelse for deres rammevilkår og strategisk handlingsrom. Vårt mål er å bidra til kunnskapsbaserte prosesser med reell effekt på offentlige virksomheters måte å styre og utvikle på.

Kontaktpersoner

Renate Enemark Bergersen

Partner renate.enemark.bergersen@menon.no +47 918 36 805
read more

Sveinung Fjose

Partner sveinung@menon.no (+47) 99048378
read more

Sjekk også disse

Næringsøkonomi

Vi analyserer dynamikkene og strukturene i norsk næringsliv

Samfunnsøkonomi

Vi gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for Norges største virksomheter

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo