skip to Main Content

Verdsetting av utrygghet ved skred

Denne verdsettingsstudien av utrygghet ved skred er gjennomført for alle transportetatene, som del av den store verdsettingsstudien for transportetatene der flere enhetspriser for transport, som tid, komfort, trengsel mv. er utledet.

Prosjektets formål er å verdsette «utrygghet ved skredfare». Dette har blitt konkretisert gjennom verdsetting av ulike skredegenskaper/skredeffekter som har vært antatt å påvirke utryggheten for skred de reisende føler ved å reise med bil, buss og tog i skredutsatte områder. Dette har også blitt konkretisert gjennom verdsetting av ulike skredsikringstiltak som antas å ha ulik effekt på opplevd utrygghet.

Vi har villet undersøke om det er mulig å skille utrygghetskomponenten fra andre velferdskomponenter så som døds- og skaderisiko ved skred langs vei og bane, ulempes- og tidskostnader ved stengning som følge av skred, samt trafikksikkerhet generelt. Det å skille ut en utrygghetskomponent fra de andre (i stor grad allerede verdsatte) komponentene ved reiser har vært vurdert som nødvendig for å kunne anbefale enhetspriser for å unngå/redusere «utrygghet» for skred.

Dette prosjektet er gjennomført av Menon Economics i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI). Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo