skip to Main Content

Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende havvind

Menon Economics har vurdert verdiskapingspotensialet som ligger i en norskbasert industri for flytende havvind, med hensyn til markedsutvikling og global konkurransekraft. Studien er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind Cluster i samarbeid med Eksportkreditt Norge, Norges Rederiforbund, Norsk Industri, GCE NODE, Haugaland Vekst og Greater Stavanger. Norske aktører står bak sentrale teknologikonsepter i den pågående utviklingen innen flytende havvind, og kompetansen fra olje- og gassektoren bidrar til et betydelig potensial for å ta andeler i et globalt marked.

Våre analyser viser at markedet for flytende havvind har et betydelig vekstpotensial, forutsatt at man lykkes med å ta ut skalafordeler og industrialisere tilvirknings- og produksjonsprosessene slik at kostnadene faller raskt. Vi vurderer utfallsrommet for verdiskapingen til en norskbasert industri knyttet til flytende havvind og estimerer at kan gi en samlet verdiskaping på mellom 10 og 117 milliarder over en periode på 30 år, avhengig av hvilket markeds- og kostnadsscenario man legger til grunn. Dette tilsvarer henholdsvis mellom 370 og 4 280 årsverk per år. Industriaktører vi har intervjuet trekker frem at et aktivt hjemmemarked, en tydelig visjon fra myndighetene og tilpassede virkemidler, samt å være tidlig ute, er sentralt dersom man skal lykkes med å reliasere verdiskapingspotensialet som foreligger.

Her kan du laste ned hele rapporten.

Executive summary in English.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo