skip to Main Content

Selvstendig næringsdrivende i Norge og delingsøkonomi

Denne rapporten handler om de selvstendig næringsdrivende i Norge. Om lag 6 prosent av de sysselsatte i Norge har næringsinntekt som sin hovedinntekt. Det er en lav andel sammenlignet med andre land i Europa. Samlet sett har 14 prosent av alle sysselsatte i Norge noe inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet.  Det er med andre ord mange som er selvstendig næringsdrivende «på si», og denne andelen ser nå også ut til å øke noe over tid.  I tall viser studien at det finnes ca. 150 000 selvstendig næringsdrivende som lever av sin virksomhet her i landet. Ytterligere 200 000 har egen næringsvirksomhet som supplement til lønnsinntekt.

Organiseringen av arbeidslivet i Norge og andre nordiske land gis gjerne betegnelsen «den nordiske modellen» der forholdene i arbeidsmarkedet i stor grad styres gjennom sentraliserte forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Dette er en modell som i begrenset grad berører de selvstendig næringsdrivende. De har ingen arbeidsgiver eller arbeidstaker å forhandle med, deres avlønning bestemmes ene og alene av markedet, og tilgangen til offentlig regulerte trygde-, forsikrings- og pensjonsordninger er ikke like godt regulert som for vanlige arbeidstakere.

Hvordan preges de selvstendig næringsdrivende av det faktum at de i begrenset grad er del av den forhandlingsmodellen som i så stor grad styrer rettigheter og inntekt i arbeidsmarkedet? Det er dette vi belyser i denne rapporten. Vi spør om hva som kjennetegner de som starter opp som selvstendig næringsdrivende, hvor mange de er – og om de blir flere. Vi studerer hvilken inntekt de har, hvor mye de jobber i uken, om de trives og om de er mindre syke enn andre. Vi spør også om de er forsikret mot sykdom og uførhet, om de selv tar ansvar for egen pensjon, og om hvor lenge de blir stående i arbeid. Tidligere studier av selvstendig næringsdrivende i Norge har belyst enkelte av disse elementene, men i denne studien får man for første gang presentert et bredere, mer detaljert og mer dekkende bilde av de selvstendig næringsdrivende her i landet.

Se DNs omtale av rapportlanseringen her.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo