skip to Main Content

Samfunnsøkonomisk verdi av å etablere et luftfartøyvernsenter på Kjeller flyplass

Rapporten synliggjør den samfunnsøkonomiske verdien av den ikke-prissatte velferdseffekten av å etablere et luftfartøyvernsenter med operative veteranfly på Kjeller flyplass som tar vare på den unike materielle og immaterielle kulturarven flyplassen representerer.  Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass, og er med sin kontinuerlige drift siden 1912 en av verdens eldste operative flyplasser. I en break-even-analyse beregnes hvilken kroneverdi dette ikke-prissatte kulturmiljøet må ha for at den samfunnsøkonomiske nytteverdien akkurat skal balansere de totale samfunnsøkonomiske kostnadene ved å etablere et operativt luftfartøyvernsenter. Sammenligningen med resultatene fra tidligere norske verdsettingsstudier av andre kulturmiljøer av nasjonal eller regional verdi tyder på at etablering av luftfartøyvernsenteret på Kjeller sannsynligvis er samfunnsøkonomisk lønnsomt – og det med god margin.

Her kan rapporten lastes ned

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo