skip to Main Content

Ringvirkninger av investeringsprosjekter omfattet av de midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics beregnet ringvirkninger av investeringsprosjekter som var omfattet av de midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

Dette er gjort i både investerings- og driftsfasen. I tillegg har vi beregnet de samlede ringvirkningene av den norske petroleumsnæringen i 2021.

Totalt investeres det for 440 milliarder kroner i prosjekter som omfattes av oljeskattepakken. Rundt 290 milliarder kroner går til norske aktører. Vi estimerer at disse investeringene legger grunnlag for om lag 158 000 årsverk i perioden fra 2020 til 2029. I tillegg peker modellen vår på at de også legger grunnlag for rundt 215 milliarder kroner i verdiskaping. Effekten av investeringene fordeler seg over alle næringene i norsk næringsliv, men med et særlig tyngdepunkt i industrien og tjenesteleverandørene.

Driftsfasen har også betydelig ringvirkninger. Vi finner at operatørene over perioden har økte driftskostnader på om lag 166 milliarder kroner knyttet til prosjekter som er omfattet av oljeskattepakken. Av disse vil rundt 143 milliarder kroner vil tilfalle norske aktører. Dette legger grunnlag for rundt 66 000 årsverk og 118 milliarder kroner i verdiskaping i driftsfasen av prosjektene. Disse ringvirkningene kommer i hele landet, med en særlig vekt i kommuner og regioner som har et stort innslag av leverandørindustri.

 I den andre delanalysen beregner vi de nasjonale ringvirkninger av den samlede petroleumsnæringen i 2021. De samlede sysselsettingseffektene av petroleumsnæringen i 2021 var på om lag 204 000 sysselsatte.

Her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo