skip to Main Content

Rapport om status for de kommunale helse- og omsorgstjenstene

På oppdrag for Norges Sykepleierforbund har Menon gjennomført en analyse av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapporten tar sikte på å gi en oppdatert virkelighetsbeskrivelse av situasjonen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi vurderer om man har evnet å styrke kommunenes kompetanse og rigget tjenestene for å overta en større andel av behandlingene i helsevesenet.
Rapporten finner at man så langt ikke har evnet å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene – til tross for politisk fokus, reformer og tiltakspakker. Et av de mest sentrale grepene i Samhandlingsreformen var å styrke kommunenes rolle og økonomi. Man la opp til en økonomisk satsing på det kommunale helse- og omsorgstilbudet: Mer penger, samt en vridning mot at en større del av helsebudsjettene skal gå til det kommunale tilbudet.

Vi finner imidlertid at den økonomiske veksten til de kommunale helse- og omsorgstjenestene ikke har vært spesielt høy – veksten følger i stor grad den gjennomsnittlige veksten i offentlige budsjetter. Når man justerer for befolknings- og prisvekst, samt overføring av nye oppgaver til kommunene har de kommunale helse- og omsorgsbevilgningene vokst med mindre enn én prosent i året siden 2008
Manglende satsing på kommunale helse- og omsorgstjenester gir utslag i kommunene i form av mangel på bemanning og kompetanse, samt svekket kvalitet i tilbudet. I 2018 er det behov for over 8000 flere sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere i landet. Dette er mer enn en dobling av behovet siden 2015. Videre finner vi at det er mangel på kompetanse: ni av ti sykepleiere opplever at det er behov for kompetanse innen ett eller flere diagnoseområder der de arbeider. Dette gir utslag i kvaliteten på tilbudet.

Det kreves en bred satsing dersom vi skal ha håp om å løse utfordringene. Man er nødt til å angripe problemet på flere måter samtidig ved å både satse på å styrke bemanningen og kompetansen i sektoren, samtidig som man er nødt til å satse på tiltak som tar sikte på å redusere fremtidig behov for helse- og omsorgstjenester. Det er derfor behov for både å:

• Igangsette tiltak som reduserer mangelen på arbeidskraft i den kommunale helse- og omsorgssektoren.
• Igangsette tiltak som reduserer etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester.
• Satse på teknologiske løsninger i helse- og omsorgssektoren.

I tillegg er det viktig å satse på tverrfaglighet og samkjøring av tjenester. Internasjonal forskning viser éntydig at organisering i større tverrfaglige sentre gir mer effektiv utnyttelse av ressurser og kompetanse i forhold til befolkningens behov, samt redusert bruk av spesialisthelsetjenester.
Rapporten kan leses i sin helhet her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo