skip to Main Content

Delrapport 2-Følgeevaluering av innføringen av porteføljestyring i forskningsrådet

Delrapport 2-Følgeevaluering av innføringen av porteføljestyring i forskningsrådet

Menon Economics bistår Forskningsrådet med å gjennomføre en følgeevaluering av innføring av porteføljestyring.  Innføring av porteføljestyring er den største omorganiseringen Forskningsrådet har gjennomført de senere år, og innebærer både etablering av ny organisasjonsstruktur og standardisering av prosesser på tvers i organisasjonen. I oppdraget måler Menon løpende fremdriften i omorganiseringen, og gir råd om hvordan organisasjonen kan forbedre måloppnåelsen.  Oppdraget er delt i fire halvårlige deler der hvert halvår har fokus på noen bestemte evalueringsspørsmål. Oppdraget inkluderer gjennomføring av en nullpunktsmåling, støtte og forankring av endringsprosessen, kartlegging av praksis og arbeidsprosesser, vurdering av måloppnåelse m.v. Sluttrapport ble levert sommeren 2023.

I delrapport 2 vurderte vi hvorvidt og hvordan Forskningsrådet driver med porteføljestyring i praksis. Dette ble videre avgrenset til å omhandle hvordan stegene i investeringsprosessen har blitt påvirket av porteføljestyring. Samlet oppgir representanter for porteføljeadministrasjonen og porteføljestyrene at porteføljestyring i liten grad har påvirket investeringsprosessen i Forskningsrådet, men at innvirkningen i hovedsak har vært positiv. Med porteføljer i denne sammenheng menes porteføljen som et porteføljestyre har ansvar for. Det er vår vurdering at porteføljestyring har bidratt til et økt strategisk fokus. Dette er særlig knyttet til de nye styringsverktøyene (porteføljeplanen og investeringsplanen), som kobler den operative driften tettere til Forskningsrådets strategi. I tillegg har porteføljeanalysene blitt et viktig verktøy for å få oversikt over egen portefølje.

Porteføljestyrene har en mer strategisk rolle enn de tidligere programstyrene. Dette oppleves som en positiv omlegging, men samtidig oppleves den faktiske muligheten til å drive med porteføljestyring noe begrenset. Det overordnede inntrykket er at porteføljestyringen har lagt til rette for strategisk tenking, men at Forskningsrådet ikke har kommet til det punktet hvor de driver fullt ut med strategisk styring.

Språk: Norwegian
År: 2022
Forfatter: Kaja Høiseth-Gilje, Maria Køber Guldvik, Christine Mee Lie, Sveinung Fjose

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo