skip to Main Content

Opplegg for evaluering av Regjeringens tiltaksplan for bekjempelse av fremmede arter

Fremmede arter anses som en av de største truslene mot verdens og Norges biologiske mangfold. Regjeringen har vedtatt en tiltaksplan for Bekjempelse av fremmede skadelige organismer som gjelder i perioden 2020-2025, der målet er at den negative den negative påvirkningen fra fremmede skadelige organismer på økosystemenes tilstand og deres evne til å levere økosystemtjenester, etter fem år skal være lavere enn ved tidspunktet for vedtagelse av planen.

Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) kommet med forslag til hvordan evalueringen kan gjennomføres og utarbeidet indikatorer for å måle måloppnåelsen. Vi anbefaler at det gjennomføres en nullpunktsanalyse i 2022 for å etablere referansesituasjonen og teste indikatorene.

 

Rapporten fra MERE og NINA kan lastes ned her.

Kontaktperson i MERE: Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo