skip to Main Content

Evaluering av programmene for sjøfugl

Miljødirektoratet bidrar til finansiering av fire programmer for sjøfugl: SEAPOP, SEATRACK, «Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl» og «lokal overvåking av sjøfugl i verneområder».  På oppdrag for Miljødirektoratet har vi evaluert SEAPOP samt samspillet mellom SEAPOP og de øvrige tre overvåkingsprogrammene. Overordnet vurderer vi at målet om å tallfeste sjøfuglbestandenes utbredelse, vandringer og habitatbruk over tid i størst grad er oppfylt. Aktiviteter som bygger oppunder de øvrige tre målene er i mindre grad prioritert. Nedprioritering av blant annet årsak-virkningsstudier bidrar til at forvaltningen i mindre grad har tilstrekkelig kunnskap om hvordan opprettholde sjøfuglbestandene. Utilstrekkelig tilrettelegging av data bidrar trolig til mindre effektiv ressursbruk og potensielt også en mindre kunnskapsbasert forvaltning. Vi kommer med noen anbefalinger som vil bidra til økt måloppnåelse samt en bedre organisering av SEAPOP. Videre peker vi på mulig grep for en bedre koordinering og organisering av SEAPOP med øvrige sjøfuglprogram. Vi avslutter med en drøfting av mulige finansieringsmodeller for SEAPOP.

Evalueringen er gjennomført med utgangspunkt i dokumentstudier og en lang rekke dybdeintervjuer. Intervjuer er gjennomført av informanter i departementer, direktorater, styringsgruppen for SEAPOP, faggruppen for SEAPOP, prosjektgruppen for SEATRACK, statsforvaltere, kommuner, konsulentselskaper og private virksomheter tilknyttet petroleumsnæringen og relevante interesseorganisasjoner.

Rapporten kan du laste opp her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo