skip to Main Content

Nytten av innovative overvannsløsninger for klimatilpasning

Rapporten er utarbeidet som en del av prosjektet Innovann, med formål å komme fram til nyttekategorier for ikke-prissatte virkninger og foreslå en metode for vurdering av nytten for disse virkningene.
Rapporten er utarbeidet av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) med innspill fra en rekke aktører i Bærum kommune og hos samarbeidspartnere.

Bærum kommune har fått midler fra Innovasjon Norge for å utvikle nye løsninger innen overvannshåndtering. Prosjektet har fått navnet Innovann. Innovann ser blant annet på hvordan overvann kan tas hensyn til og være et viktig tema i reguleringsplaner og byggesaker i kommunen for å sikre bedre planlegging og dermed hindre store skader. Det skal blant annet utvikles nye funksjonalitet i dataverktøyet Scalgo for å gjøre det enklere og mer brukervennlig å finne gode og kostnadseffektive løsninger for håndtering av overvann. En del av videreutviklingen av Scalgo gjelder å inkludere nyttevirkninger av naturbaserte løsninger, som ikke enkelt kan prissettes.

Rapporten beskriver et system for kategorisering av nyttevirkninger og vurdering av disse nyttevirkningene ved ulike overvannstiltak med utgangspunkt i at samfunnsøkonomisk metode skal ligge i bunnen, og med den klare forutsetning at systemet må være enkelt å implementere i overvannsmodellen i Innovann og enkelt å bruke.
For å komme fram til nyttevirkninger som skal vurderes, er det tatt utgangspunkt i det etablerte rammeverket for økosystemtjenester knyttet til naturbaserte overvannsløsninger, i tillegg til kommunens uttrykte målsettinger med overvannstiltak, som sambruk av arealer, innovasjonsgrad og befolkningens tilhørighet.

Modellen for nyttevurdering benytter elementer fra Blågrønn faktor, som er et kjent verktøy knyttet til vannhåndtering på tomtenivå i kommunen. Tilleggsvurderinger er gjort for bedre å gjenspeile samfunnsøkonomiske nyttevurderinger der vektingen som legges til grunn er kommet til uttrykk gjennom beslutningstagernes preferanser i foreliggende dokumenter.
Metoden som er foreslått er enkel, men gir muligheter for flere tilpasninger. Det vil si det er lagt opp til et fleksibelt system, som kan tilpasses ulike behov og prioriteringer i ulike kommuner og ta høyde for at prioriteringer i en kommune kan endres over tid.

Her kan rapporten lastes ned.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo