skip to Main Content

Nytten av bedre vannmiljø ved redusert eutrofiering

I denne rapporten gjennomføres en samfunnsøkonomisk vurdering av nytten ved å oppnå vannmiljømålene i områder som i dag ikke når vanndirektivets mål om god økologisk tilstand på grunn av avrenning av næringsstoffer fra jordbruket og avløpssektoren. Samfunnsøkonomisk nytte i form av befolkningens velferdsgevinst av bedrede økosystemtjenester er prissatt gjennom befolkningens betalingsvillighet for å oppnå vannmiljømålene, anslått ved bruk av en etablert metode for nytteoverføring («benefit transfer»). Samlet sett over en 40 års tidsperiode gir dette en nåverdi av de nyttevirkningene som ble prissatt i utredningen i størrelsesorden 40-140 milliarder. I tillegg kommer en rekke ikke-prissatte nyttevirkninger.

Her kan du laste ned vår rapport.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo