skip to Main Content

Ny bankregulering – konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet

Menon Business Economics viser i en scenarioanalyse hvordan en særnorsk bankregulering i Norge kan ha motsatt effekt av det som er intensjonen hos norske myndigheter. Vi kvantifiserer hvordan økt markedsandel for filialer av utenlandske banker og obligasjonsfinansering vil forsterke de negative effektene på investeringer og produksjon i Norge dersom vi får nye internasjonale nedgangskonjunkturer.

I kjølvannet av finanskrisen er det utarbeidet internasjonalt koordinerte innstramminger i bankenes kapitalkrav. Fra og med implementeringen av et nytt felles bankregelverk i 2014 er tolkningen av de ulike Basel-direktivene lik i hele EU. Norge skiller seg derimot ut med strengere krav til hvor mye egenkapital en bank må ha ved utlån og hvordan egenkapitalandelen skal beregnes.

En slik særregulering for norske banker er utarbeidet med gode hensikter for å sikre finansiell stabilitet i norsk økonomi og å redusere de samfunnsmessige konsekvensene av en økonomisk krise. Den særnorske reguleringen gir imidlertid obligasjonsmarkedet og filialer av utenlandske banker et konkurranse¬fortrinn mot norske banker, og konsekvensene vil være at filialer av utenlandske banker og obligasjons¬markedet tar en større andel av det norske kapitalmarkedet. I rapporten beregner vi hvordan dette vil forsterke de negative effektene på investeringer, produksjon og sysselsetting ved internasjonale nedgangskonjunkturer. Årsaken er at utenlandske banker har en klar tendens til å fokusere på sine hjemmemarkeder i krisetider.

Våre beregninger viser at dersom obligasjonsfinansering og utenlandsk eide bankers andel av finansmarkedet øker med femti prosent, vil dette øke verdiskapingstapet på Vestlandet med 29 milliarder 2013-kroner dersom en ny finanskrise oppstår. Dette tilsvarer om lag fem prosent av den samlede verdiskapingen pr. år på Vestlandet. Ved en dobling av markeds¬andelen estimerer vi et økt verdiskapingstap på 40 milliarder 2013-kroner.

Til sammenligning er hele utbyggingen av veinettet mellom Stavanger, Bergen, Ålesund og Trond¬heim (korridor 4) estimert å koste 37 milliarder 2013-kroner[1]. Resultatene er generaliserbare også for Norge som helhet.

Rapporten kan lastes ned på Bergen Næringsråd sine hjemmesider eller her.

For spørsmål eller kommentarer til rapporten kontakt partner Gjermund Grimsby.

1. Se Nasjonal Transportplan 2014-2023, store veiprosjekter:
http://www.regjeringen.no/pages/38290881/prosjektlistentpo.pdf

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo