skip to Main Content

Menon har kartlagt kapitaltilgangen til norsk klimateknologi

Menon Economics har gjennomført en kartlegging og analyse av kapitaltilgangen til norsk klimateknologi på oppdrag for Nysnø Klimainvesteringer. Rapporten er en oppfølging av en tidligere kartlegging på vegne av Nysnø i 2022, samt Energi21-rapporten Menon Economics, Multiconsult og TIK-senteret ved Universitetet i Oslo leverte til Energi21 i mai 2021.

Den samlede tilgangen på risikokapital fra private equity fond for norske selskap er om lag på nivå med sammenlignbare nordeuropeiske land, men tilgangen på venturekapital for norske selskaper imidlertid langt svakere enn for sammenlignbare land. Dette skyldes særlig at norske selskaper har svak tilgang på venturekapital fra utenlandske forvaltere.

For å nå en netto-nullutslippsbane må globale investeringer i klimainvesteringer øke med 20 prosent årlig frem til 2030. Tidligere analyser av markedet for klimavennlig energiteknologi viser at det er særlig utfordrende å få tilgang på kompetent kapital som kan stå i lange og tunge teknologiutviklingsløp. Norge ligger midt på treet i nordeuropeisk sammenheng for venturekapitalinvesteringer i klimateknologi, men viser samtidig en sterk vekst i både investert beløp og antall.

All den tid omstillingen til lavutslippssamfunn går for sakte, øker behovet for effektive virkemidler fra myndigheter for å stimulere til utvikling og ibruktakelse av klimateknologi. For utvikling og kommersialisering av klimateknologi fremstår egenkapitalvirkemidler som et hensiktsmessig virkemiddel, forutsatt at noen betingelser er oppfylt. Egenkapitalvirkemidler bør suppleres med bygging av kompetente investormiljøer og være tilstrekkelig fondert til å tåle potensielt lange utviklings- og kommersialiseringsløp.

Les rapporten her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo