skip to Main Content

Menon har beregnet samfunnsøkonomiske virkninger av økt sjøsikkerhet

I samarbeid med DNV GL har Menon gjennomført en omfattende samfunnsøkonomisk analyse av sjøsikkerhetstiltak og beredskap mot akutt forurensning.
Samfunnsøkonomiske analyser av beredskaps- og risikoreduserende tiltak er spesielt utfordrende å gjennomføre. Det har derfor vært nødvendig å utvikle et nytt metodisk rammeverk for å gjennomføre analysene. Metoden legger opp til en sekvensiell tilnærming som sikrer et godt beslutningsgrunnlag selv ved begrenset informasjon. Vi har også utviklet beregningsmetoder for å tallfeste nytten og håndtere usikkerhet rundt konklusjonene. Deretter har vi benyttet metoden til å kvantifisere nytte- og kostnadssiden av diverse tiltak for økt sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

Rapporten kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål rettes til Magnus Utne Gulbrandsen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo