skip to Main Content

Kostnader ved miljøulemper av fremmede skadelige planter og fisk

Menons senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, har gjennomført to pilotprosjekter for Miljødirektoratet for å forsøke å prissette de miljøkostnadene fremmede skadelige arter påfører samfunnet. Det er gjennomført betinget verdsettingsstudier for å få fram miljøulempene ved fremmede hagearter som brunsnile, rynkerose og kjempebjørnekjeks. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført for de regionalt fremmede fiskeartene gjedde og ørekyt. Undersøkelsene viser at folk har betalingsvillighet for å unngå de skadene de fremmede artene gjør blant annet på stedegen natur. Pilotprosjektene har fungert godt, og gir grunnlag for å jobbe videre med slik verdsetting av skadekostnadene av fremmede arter. Prosjektene er gjennomført i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Rapporten om kostnader ved fremmede hagearter kan lastes ned her, mens rapporten om kostnader ved regionalt fremmede ferskvannsfisk finnes her. Rapportene finnes også på Miljødirektoratets hjemmeside under publikasjoner, identifisert ved de M-numrene som er påført rapportene.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo