skip to Main Content

Kompetansebehov i den norske hydrogennæringen

På oppdrag for Agder H2 Nettverk, Norsk Hydrogenforum, Arena H2Cluster, Universitet i Agder, Fagskolen i Agder, H2House og NORCE har Menon Economics gjennomført en kartlegging av den norske hydrogennæringens kompetansebehov og utdanningstilbudet som finnes. Målet med oppdraget var å undersøke hvorvidt det foreligger et gap mellom hydrogennæringens nåværende og fremtidige kompetansebehov og de utdanningsmulighetene som finnes.

For å undersøke kompetansebehovet i hydrogennæringen i dag og i fremtiden har vi i første rekke kartlagt hydrogenaktørenes kompetansebehov og utdanningstilbudet som eksisterer i dag. Vi har deretter gjort en vurdering av utdanningstilbudet sett opp mot hydrogenaktørenes kompetansebehov. Resultatene viser at ansatte med universitets- eller høyskoleutdanning utgjør om lag 80 prosent av hydrogenaktørenes sysselsettingsbehov i dag. Dette er typisk for en høyteknologisk næring i vekst, der forskning, utvikling og prosjektering utgjør en stor andel av arbeidsoppgavene. Mer modne næringer har ofte en langt lavere andel sysselsatte med universitetsutdannelse og vi forventer at også hydrogennæringen vil utvikle seg i den retningen.

I rapporten finner vi videre at det på bachelor- og/eller masternivå er et særlig et behov for ulik type ingeniørkompetanse, mens det på høyere yrkesfaglig nivå er størst etterspørsel etter personer med maskin-, mekatronikk- og automatiseringskompetanse. Når det gjelder yrkesfaglig utdanning fra videregående skole viser aktørene vi har vært i kontakt med til et særlig behov for lærlinger og fagarbeidere med kompetanse innen teknologi- og industrifag.

Vi finner at det per dags dato ikke er et gap mellom hva hydrogenaktørene etterspør av kompetanse og hva som blir tilbudt på utdanningsinstitusjonene, men at det kan oppstå et gap i løpet av de neste ti årene dersom en ikke sikrer at etterspørsel og tilbud av kompetanse samsvarer. Videre finner vi at det både er og vil fortsette å være et gap mellom kompetansen som etterspørres og antall studieplasser. Dette er basert på en kombinasjon av hydrogenaktørenes forventede sysselsettingsbehov og andre fremvoksende næringers behov.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo