skip to Main Content

Indirekte utslipp og eksterne kostnader i transportsektorens bygg- og anleggsfase

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics og TØI utarbeidet en rapport som undersøker indirekte klimagassutslipp og andre eksterne kostnader som følger av bygge- og anleggsvirksomhet i transportsektoren i Norge.

Rapporten kartlegger kunnskapsgrunnlaget om indirekte utslipp, og andre eksterne kostnader i transportsektorens bygg- og anleggsfase. Vi finner at de indirekte utslippene av klimagasser i bygg og anlegg er to til fire ganger høyere enn de direkte utslippene, og at det kan være betydelige kostnader knyttet til stenging av vei i anleggsfasen som ikke er hensyntatt i planleggingsverktøyene.

Arbeid i eksisterende infrastruktur medfører stenginger og omkjøringer, og redusert hastighet og omkjøringer øker trafikantenes kostnader. I tillegg kommer trafikkulykker som følge av at større trafikkmengder dirigeres over til veger med lavere standard og med flere myke trafikanter. Virksomhetene har ingen direkte insentiver til å ta hensyn til disse kostnadene, og de inngår heller ikke i de samfunnsøkonomiske analysene som grunnlag for investeringsbeslutninger. Det finnes ikke anslag på omfanget av disse kostnadene.

Bygg og anleggs kjøp av materiell utslipp i andre sektorer, indirekte utslipp, er vesentlig større enn de direkte utslippene. Som en tommelfingerregel kan en ta utgangspunkt i at de indirekte utslippene fra bygg og anlegg er to-fire ganger høyere enn de direkte utslippene for veg og bane. Her er ikke utslipp fra drift og vedlikehold av infrastruktur eller utslipp fra arealbruksendringer inkludert. De indirekte utslippene som skjer i Norge er kvotepliktige eller pålagt avgifter, i den grad sektoren der utslippene skjer dekkes av disse virkemidlene.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo