skip to Main Content

Helsedata – store verdier på spill

På oppdrag fra Legemiddelindustrien (LMI) og DNV GL har Menon vurdert Norges posisjon på helsedatafeltet og verdien av våre helsedata. Dette har vært en omfattende kartleggingsprosess med gjennomgang av flere titalls utredninger, internasjonal litteratur, intervjuer med ledende eksperter i Norge og utlandet, samt analyser med utgangspunkt i vårt samfunnsøkonomiske perspektiv. Underveis i prosessen har vi lært mye om hvilket fantastisk potensial for helsegevinster anvendelse av helsedata representerer.

Bedre utnyttelse av helsedata kan skape milliardgevinster for samfunnet. Mye tyder på at vi står overfor paradigmeskift i alle deler av helsesektoren, fra forskning og utvikling til forebygging og behandling, og til organisering av helsetjenestene.

De største gevinstene er knyttet til bedre helse i befolkningen og mer effektiv drift av helsevesenet. Realisering av gevinstene vil imidlertid kreve en helt annen innovasjonstakt enn den vi har hatt frem til i dag. Dette krever i sin tur etablering av et sterkt helseøkosystem: Man er avhengig av å jobbe tett med både akademia, helsenæringen og ikt-næringen dersom man skal lykkes.

Elektronisk pasientjournal vil være grunnsteinen for fremtidens e-helse. Data vil hentes og kobles rett fra kilden, enten det er legen, medisinsk teknisk utstyr eller pasienten selv. Helseregistrene, som i Norge har blitt vurdert som særlig verdifulle, vil bli stadig mindre relevante. Skal Norge fortsette å være ledende innenfor helsedata må arbeidet med elektronisk pasientjournal (EPJ) prioriteres.

Helsemyndighetenes planer for EPJ tilsier at vi ikke får en fullgod nasjonal løsning på plass med det første. Dette er urovekkende. Uten en realisering av EPJ vil satsingen på helseregistre, gjennom bl.a. «helseanalyseplattformen», i begrenset grad realisere gevinstpotensialet, og utviklingen på sikt vil stagnere.

Videre må arbeidet med helsedata sees i en bredere kontekst enn helsesektoren alene. Det er for eksempel naturlig å se hen til eksisterende offentlige løsninger for datahåndtering i Norge som Altinn og SSBs Mikrodata.no. Ved å bygge på disse løsningene vil man kunne sikre en raskere og bedre utvikling av nye systemer, og man vil forenkle datadeling og kobling på tvers av offentlige sektorer. På den måten slipper man både å finne opp hjulet på nytt og man legger til rette for full utnyttelse av potensialet i dataene.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo