skip to Main Content

Fra elektrifisering til eksporteventyr?

På oppdrag for Energi Norge har Menon Economics gjennomført en analyse av verdiskapingsvirkninger knyttet til forskning, utvikling og innovasjon som følge av en ambisiøs fremskyndet elektrifisering av norsk økonomi. Prosjektet tar Norges klimaambisjoner på alvor og vurderer netto næringsøkonomiske gevinster knyttet til det grønne skiftet.

Norge er allerede et av de mest elektrifiserte landene i verden, og har derfor et godt utgangspunkt for å være et pionerland på feltet. Dersom næringspolitikken legger til rette for å videreutvikle denne posisjonen, og utnytte den globale etterspørselen som kommer, er det både mange og gode muligheter for at elektrifiseringsteknologi kan bli en betydelig eksportartikkel.

Verdiskapingsvirkningene er estimert basert på et omfattende kartleggingsarbeid av både etterspørsel- og tilbudssiden i det norske «elektrifiseringsmarkedet». En ambisiøs elektrifisering av norsk økonomi innen 2040 vil kreve betydelige investeringer i forskning og utvikling. Elektrifiseringsrelatert-FoU anslås å utgjøre 16 prosent av norsk næringslivs FoU i 2040. Over de neste 20 årene medfører det en samlet forventet netto verdiskapingseffekt på om lag 210 milliarder 2018-kroner. Dette gir tilsvarende verdiskaping som 105 000 nye årsverk i den høyproduktive offshore-leverandørindustrien.

Norge har allerede ledende aktører med eksportrettede ambisjoner i alle sektorer. Økt aktivitet i hjemmemarkedet vil bidra til å styrke den internasjonale konkurransekraften, samtidig som den øvrige økonomien kan nyte godt av effektivitetsgevinster som følge av positive eksternaliteter fra FoU-aktiviteten. For å realisere det fulle verdiskapingspotensialet som ligger i en fremskyndet elektrifisering kreves det imidlertid at myndighetene setter tydelig langsiktige målsetninger og et virkemiddelapparat med økt fokus på grønn omstilling og den teknologiske utvikling det krever.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontaktperson er Gjermund Grimsby

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo