skip to Main Content

Forskningsprosjekt: Klimatilpasning på norske veier – KLIMAVEI

Dette forskningsprosjektet samler spisskompetanse innenfor klimatilpasning, geofag, meteorologi, samfunnsøkonomi, veiplanlegging og analyse av klimarisiko i et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Vestlandsforskning, Nye Veier, Menon og NGI.

De store klimaendringene krever nye løsninger for investeringer, drift og vedlikehold av fysisk infrastruktur. Hittil har det i begrenset grad vært tatt hensyn til klimarisiko i de samfunnsøkonomiske analysene som ligger til grunn for investeringsbeslutningene. Gode beslutninger krever kompetanse på risiko og mulige framtidige konsekvenser av klimaendringer. Det er behov for verktøy for samfunnsøkonomiske avveininger mellom kostnader ved forebyggende tiltak i dag, versus ikke å forebygge og ta kostnadene ved eventuelle hendelser senere.

KLIMVEI-konsortiet utvikler metoder og verktøy for å bedre ivareta risiko for flom og skred og andre klimarelaterte naturfarer i vegsektoren. Prosjektet er i sin sluttfase. Hittil har vi oppsummert kunnskapsstatus, samfunnsøkonomisk og geofaglig/naturvitenskapelig, og vi har analysert eksisterende barrierer mot å hensynta klimarisiko i beslutningene. Vi er nå i gang med å gjennomføre case-studier av faktiske utbyggingsprosjekter, samtidig som vi utvikler nye metoder for hvordan usikkerheten kan hensyntas i beslutningsverktøyene framover. Prosjektet legger til rette for at metodene, verktøyene og erfaringene fra prosjektet vil være nyttig for andre sektorer.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo