skip to Main Content

Evaluering av Trøndelag Reiseliv

Menon har evaluert landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv etter organisasjonens relevans, måloppnåelse og effektivitet med fylkeskommunene i Trøndelag som oppdragsgiver. Reiselivsnæringen i Trøndelag har samlet sett hatt en positiv utvikling over tidsperioden 2008 til 2013/14.
Reiselivsnæringen har innfridd flere av målsettingene satt i forbindelse med Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 til 2020, og har tatt nasjonale markedsandeler innen samlede gjestedøgn, hotellgjestedøgn, verdiskaping og sysselsetting. Trondheim står for 90 prosent av gjestedøgnsveksten i Trøndelag fra 2008 til 2014. En viktig forklaring på den sterke veksten i Trondheim er at hotellkapasiteten er økt med 50 prosent fra 2008 til 2014, noe som har bidratt til et fall i prisene.

Trøndelag Reiseliv vurderes samlet sett som en delvis relevant fellesgodeprodusent. Gevinstene av et landsdelsselskaps arbeid er avhengig av destinasjonenes likhet i behov for tjenester og destinasjonenes komplementaritet i markedet. Trøndelag er en variert landsdel hvor destinasjonene er rettet mot ulike markeder og hvor stor variasjon i profil gjør det krevende å markedsføre hele landsdelen med samme overordnete budskap. At destinasjoner og reiselivsaktører likevel gir utrykk for et sterkt behov for felles markedsarbeid for Trøndelag, tyder på at landsdelen er en relevant geografisk avgrensning for en fellesgodeprodusent.

Menon mener at Trøndelag Reiseliv burde prioritere de tydeligste fellesgodene høyere. Samtlige aktører Menon har snakket med fremhever at markedsarbeidet er det viktigste arbeidet Trøndelag Reiseliv gjør, i motsetning til kurs- og kompetansearbeidet, som kun deler av næringen har behov for. Ellers får Trøndelag Reiselivs ledelse og personal svært gode tilbakemeldinger fra bedrifter, destinasjonsselskaper og andre samarbeidspartnere.

Rapporten i sin helhet kan lastes ned her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Erik W. Jakobsen.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo