skip to Main Content

Evaluering av Innovasjon Norges oppstartsfinansiering

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en evaluering av deres finansieringstjenester særlig rettet mot oppstartsbedrifter. Innovasjon Norge tilbyr en rekke virkemidler til oppstartsselskaper. I denne evalueringen fokuserer vi særskilt på de tre virkemidlene Markedsavklaringstilskudd, Kommersialiseringstilskudd og Oppstartlån.

Formålet med evalueringen er å gi en vurdering av om dagens finansieringstilbud til oppstartsbedrifter er optimal for å nå Innovasjon Norges delmål “Flere gode gründere”. I dette ligger en analyse av hvorvidt Innovasjon Norge treffer oppstartsbedriftenes behov for kapitalstøtte og kompetanse, samt om dagens tjenestetilbud er den mest kostnadseffektive løsningen. Basert på vår vurdering av ordningenes relevans, effekt og effektivitet arbeider vi frem konkrete anbefalinger om innretning av Innovasjon Norges finansieringstilbud til oppstartsbedrifter.

Vi anbefaler endringer i ordningene for å oppnå mer slagkraft, økt fleksibilitet og sterkere fokus på oppfølging av oppstartsbedrifter. Våre anbefalinger inkluderer blant annet:

  • Vurdere å øke rammen per søker for Markedsavklaringstilskudd fra 100 000 kroner til 200 000 kroner
  • Å endre Kommersialiseringstilskudd til et trinnvist virkemiddel med transjer og milepæler. Dette for å tillate økte rammer per søker og tettere oppfølging fra Innovasjon Norge.
  • Videreføre Oppstartlån som ordning, men samkjøre denne i større grad med Kommersialiseringstilskudd

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo