skip to Main Content

Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag

Menon publiserer det IKT-Norge omtaler som “den grundigste studien av den norske IKT-næringens bidrag til verdiskapning og produktivitet noensinne”. Studien omfatter også en kartlegging av internasjonale studier av økonomiske virkninger av IKT.

Rapporten kan lastes ned her. Vennligst kontakt Rasmus Bøgh Holmen ved henvendelser om studien.

Sammendrag: Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag

På oppdrag for IKT-Norge har Menon foretatt en kartleggingsstudie av IKT-næringen, bestående av et litteraturstudie og en verdiskapingsanalyse.

I litteraturstudien kartlegger vi tidligere teoretiske og empiriske studier om IKT-bruk og IKT-infrastruktur med særlig fokus på økonomisk vekst. Vi gjennomgår IKTs utbredelse over tid og rom, samt det kontinuerlige prisfallet som følger av den høye innovasjonstakten. Videre fremhever vi noen særegne karakteristika knyttet til IKT, deriblant at det både utgjør en generell brukerteknologi og en nettverksteknologi, samt at IKT muliggjør digitale goder. Deretter adresserer vi Solow-paradokset, som er at fremveksten av IKT har vært vanskelig å lese fra produktivitetsstatistikken. Vi gjennomgår vekststudier av IKT-bruk og infrastruktur på makronivå, nærings- og bransjenivå og mikronivå, og retter søkelyset mot internettets økonomiske betydning spesielt. Vi tar også for oss noen vyer om fremtidige IKT-trender.

I verdiskapingsstudien kartlegger vi status og utvikling for aktivitet, privatøkonomisk lønnsomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet innen IKT-næringen. De siste førti årene har kunnskapsintensive tjenester utgjort en stadig større del av næringslivet og blant disse næringene har IKT-næringen høyest vekst. Analysen omfatter utarbeidingen av fullstendig ny næringspopulasjon for IKT-næringen, fordelt på de seks bransjene telekom, generelle programvarer, skreddersydde IT-tjenester, IKT-driftstjenester, IKT-industri og IKT-handel. Studien viser en produktiv næring med mer enn 100 000 ansatte, som står for nærmere fem prosent av Norges fastlands-BNP. I tillegg bruker store deler av næringslivet for øvrig IKT intensivt i sin produksjon, og de fleste større virksomheter i norsk næringsliv har egne tilsatte som jobber med IKT.

Presentasjon av rapporten 18. mai: “Hvor viktig er IKT-næringen for produktiviteten og lønnsomheten i norsk økonomi?”

Rapporten ble representert av Rasmus Bøgh Holmen og Per Botolf Maurseth 18. mai på Handelshøyskolen BI på Nydalen og kan streames her. Arrangementet ble avholdt i regi av IKT-Norge og åpent for medlemsbedrifter, akademia, media, virkemiddelapparatet og folk fra det politiske beslutningssystemet.

Gjennom arrangementet reiste IKT-Norge spørsmål som: “Hva sier internasjonal forskning om IKTs betydning for samfunnsøkonomien?”, “Hvem er den norske IKT-næringen?”, “Hva leverer norsk IKT-næring til norsk økonomi i verdiskapning, produktivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet?” og “Hvilken betydning bør alt dette få for innretningen av politikken?”.

I tillegg til Holmen og Maurseth er Tori Haukland Løge fra Menon medforfatter, mens sjefsøkonom Roger Schjerva er bestiller av rapporten i IKT-Norge. Rapporten ble i løpet av arrangementet kommentert av statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad, toppsjef i Telenor Norge Berit Svendsen og seniorøkonom i DNB Kjersti Haukland. Kommentarene ble avløst av en debatt med mulighet for spørsmål fra salen. Schjerva selv og generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff holdt også innlegg på arrangementet.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo